— print control

Typographic noise

project Gwar Chmar
design Aleksandra Toborowicz
link  www.gwarchmar.tumblr.com

Typographic installation refers to the recorded street noise, bustle, noise information, which is accompanies man in the city, attacking him from all sides by the words and sounds, advertising and other visual messages, received SMS or phone calls and many others – reflects the character of the city bustle. It is a slice of this noise: text, speech, verbal and nonverbal, jagged thoughts, words spoken in haste, colloquial speech, record for collective stream of people’s consciousness – in the form of typographic cuboid.
Words, sentences, both heard in the city and visible in the system are often absurd, torn, some parts completely illegible. The recipient is placed before the dilemma – whether to surrender to the act of seeing / touching or reading. Installation is a record of what everyday life is available to the senses of sight and hearing. The multidimensional and dynamic aspect of typography is specifically  underlined in this project. Also linearity and communication has been processed through this installation in the form of multidirectional characteristics. Given equal weight, which was applied to the form and content of the installation, it can be regarded as a form of liberature.
Installation is made from laser cut cardboard – 5000 letters of various sizes.
The project implemented under the scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage “Young Poland”. The presentation took place at the Gallery Onamato in Krakow.

Instalacja typograficzna odwołuje się do zarejestrowanego ulicznego hałasu, gwaru, szumu informacyjnego, który towarzyszy człowiekowi w mieście atakując go ze wszystkich stron poprzez zasłyszane słowa i dźwięki o rozmaitym znaczeniu, dojrzane szyldy, reklamy i inne komunikaty wizualne, otrzymywane SMSy czy odbierane rozmowy telefoniczne i wiele innych – oddaje charakter gwaru miasta. Jest zatrzymanym na chwilę wycinkiem tego gwaru: tekstów, mowy werbalnej i niewerbalnej, poszarpanych myśli, słów wypowiadanych w pośpiechu, mowy potocznej, zapisem zbiorowego strumienia świadomości przemieszczających się w różne strony ludzi – w formie typograficznego prostopadłościanu.
Słowa, zdania zarówno zasłyszane w mieście jak i widoczne w instalacji często są absurdalne, pourywane, niektóre fragmenty zupełnie nieczytelne. Odbiorca postawiony jest przed wyborem/ dylematem – czy ma poddać się aktowi patrzenia/ dotykania czy czytania – a więc czy percepcja odbywa się na poziomie estetycznym czy intelektualnym. Instalacja jest zapisem tego, co w codziennym życiu dostępne jest zmysłom wzroku i słuchu, przetransponowanym na język wzroku i dotyku, którym towarzyszy tło dźwiękowe gwaru – jest otwarta na kontakt z odbiorcą.Podkreślony został wielowymiarowy, dynamiczny aspekt typografii, wychodzący daleko poza jej pierwotną funkcjonalność. Linearność i jednokierunkowość komunikacji została przetworzona za pomocą instalacji w formę o charakterystyce wielokierunkowej. Biorąc pod uwagę jednakową wagę, jaka została przyłożona do formy i treści instalacji, można ją uznać za formę liberacką.
Instalacja została wykonana z wyciętych laserem 5 tysięcy kartonowych liter różnej wielkości, które nawleczono na ponad 300 2,5 metrowych żyłek.
Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Prezentacja odbyła się w Galerii Onamato w Krakowie.

0 comments
Submit comment