— print control

Screen Shot 2014-10-15 at 11.50.08 AMproject TypoPolo poster
design Jakub Stępień/ Hakobo
link www.hakobo.art.pl

The “TypoPolo” exhibition is an attempt to grasp and describe vernacular graphics, accidental typography and grass-roots design. The exposition consists of actual pieces and photographs of signage, lettering and inscriptions from shop windows. The second part of the exhibition shows typographic and graphic projects by professional designers inspired by “TypoPolo.” Projects examining visual identity and design for local businesses and crafts conclude the exposition. “TypoPolo” describes an aesthetic phenomenon, namely, the amateur designs of advertisements, signage or informative inscriptions made for small businesses and crafts that appeared in the Polish public sphere in the 1990s.

Projekt plakatu do wystawy „TypoPolo”, która była próbą uchwycenia i opisania działań wizualnych związanych z wernakularną grafiką, przypadkową typografią i oddolnym projektowaniem. Na ekspozycję składają się przykłady szyldów, liternictwa i napisów eksponowanych na witrynach sklepowych w formie oryginalnych obiektów i dokumentacji fotograficznej. Drugą cześć wystawy stanowią projekty typograficzne i graficzne zrealizowane przez profesjonalnych projektantów, poszukujących inspiracji w TypoPolo. Ekspozycję podsumowuje zestaw przedsięwzięć badających kwestię tożsamości wizualnej i projektowania dla lokalnych przedsiębiorstw i rzemiosła. TypoPolo to pojęcie opisujące estetyczny fenomen, jakimi były amatorskie projekty reklam, szyldów i napisów informacyjnych, wykonywane na potrzeby małego handlu i rzemiosła, które zaczęły funkcjonować w polskiej przestrzeni publicznej lat 90.

Read More

DSC_3122-1157x1600 DSC_3019-1600x1081 DSC_2840-1600x1081project Schody
design Michał Kaczyński
link www.rastergallery.com

The “Steps” book was created to accompany an exhibition, “The city photographed. Varsovian photography and associated practices,” at Nowy Teatr. It consists of two intertwining narratives, one recording the stairs leading to Raster Gallery, the other, referencing a seminar which included a botanist and visual culture researchers. Their insights help place stairs in a wider context, exhibiting the various levels of their complicated cultural identity. The publication also carries substantial documentary value – in just three days after being recorded for this purpose, one of the subjects, the stars by Wspólna Street in Warsaw, were demolished.

Książka „Schody” została przygotowana na wystawę w Nowym Teatrze „Zdjęcie miasta. Fotografia warszawska i praktyki pokrewne”. Publikacja składa się z dwóch przenikających się wzajemnie narracji – fotografii schodów prowadzących do galerii Raster oraz zapisu seminarium, do udziału w którym zostali zaproszeni botanik i badacz kultury wizualnej. Spostrzeżenia pozwalają spojrzeć na schody w szerszym kontekście, ujawniając ich różne nomen omen stopnie kulturowej komplikacji. Publikacja ta ma również istotną wartość dokumentalną – w trzy dni po wykonaniu zasadniczej części zamieszczonych w niej zdjęć, schody przy Wspólnej zostały zburzone.

 

Read More

Bez-nazwy-12 Bez-nazwy-6 Bez-nazwy-2 Bez-nazwy-4 Bez-nazwy-16 Bez-nazwy-7project Opera za trzy grosze
design Marcin Markowski / Yo studio
link www.marcinmarkowski.pl

Catalogue for the performance of Bertold Brecht’s “The Threepenny Opera,” with music by Kurt Weill, at Teatr Polski in Poznań. The 1728 “Beggar’s Opera,” adapted by Brecht in the 1920s, cast beggars and bandits of London’s Soho. Following the director’s decision to transpose the play’s setting to post-war Berlin, that period’s ephemera and typography inspired the print design.

Projekt katalogu do spektaklu, „Opera za trzy grosze” Bertolta Brechta z muzyką Kurta Weilla w Teatrze Polskim w Poznaniu. Oryginalną adaptację „Opery żebraczej” z 1728 roku Brecht przeniósł do czasów mu współczesnych (koniec lat 20.), a bohaterami uczynił nędzarzy i bandytów z londyńskiego Soho. Czołową postacią jest Mackie Majcher – przestępca, który żeni się z Polly Peachum, córką króla żebraków. W związku z tym, że reżyser przeniósł fabułę do powojennego Berlina, forma tego wydawnictwa jest inspirowana akcydensami i typografią z tego okresu.

Read More

Screen Shot 2014-09-19 at 12.52.16 PM Screen Shot 2014-09-19 at 12.53.56 PM Screen Shot 2014-09-19 at 12.53.51 PM Screen Shot 2014-09-19 at 12.52.24 PM Screen Shot 2014-09-19 at 12.52.30 PMproject Antonisz. Technology for Me Is a Form of Art
design Jakub De Barbaro, Kuba Sowiński
link www.coroflot.com/debarbaro  www.szeryfy.pl

The book accompanying the exhibition under the same title is the first publication to review all aspects of the activity of Julian Antoniszczak – a co-founder of the legendary Animated Film Studio in Cracow, a director of experimental animated films, a musician and inventor. The authors of articles in this publication explore not only the phenomenon of Antonisz’s films, but also his language, music and construction activities in building the machines through which he was able to develop techniques of making non-camera films. In the book are to be found both texts written by those engaged in the conservation of Antonisz’s films and machines, and also by the artist’s daughters, Malwina and Sabina Antoniszczak. The publication is richly illustrated, with over 500 photos, fully depicting the artist’s environment and methods of working, incorporating both contemporary documentation of his studio and private photographs from the family album. The book is accompanied by a DVD with a selection of 16 of Julian Antonisz’s films.

Książka towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem to pierwsza przekrojowa publikacja podsumowująca wszystkie dziedziny działalności Juliana Antoniszczaka – współzałożyciela legendarnego Studia Filmów Animowanych w Krakowie, reżysera eksperymentalnych animacji, muzyka i wynalazcy. Autorzy artykułów analizują nie tylko fenomen filmów Antonisza, ale także jego język, muzykę oraz działalność konstruktorską, dzięki której rozwinął technikę robienia filmów non-camerowych. W książce znalazły się również teksty napisane przez konserwatorki filmów i maszyn Antonisza oraz córki artysty, Malwinę i Sabinę Antoniszczak. Publikacja zawiera bardzo bogaty materiał ilustracyjny (ponad 500 zdjęć), pokazujący warsztat artysty, w tym współczesną dokumentację jego pracowni, oraz zdjęcia prywatne z archiwum rodzinnego. Do książki dołączona jest płyta DVD z wyborem 16 filmów Juliana Antonisza.

Read More

- PINOKIO_plakaty_A3_wybrane-1 PINOKIO_plakaty_A3_wybrane-6
project
Pinokio

design Filip Zagórski
link www.filipzagorski.com

Posteres designed for performance at Teatr Nowy in Warsaw, directed by Anna Smolar
 based on “Pinokio” by Joël Pommerat - adaptation of the classical fairy tale by Carlo Collodi.

Plakaty zaprojektowane dla Teatru Nowego w Warszawie, do spektaklu Pinkio na podstawie głośnego tekstu Joëla Pommerata, adaptacji klasycznej baśni Carla Collodiego, w tłumaczeniu Maryny Ochab.

Read More

aw_01 aw_02 aw_04 aw_06 aw_13project Avoiding Intermediary States. Andrzej Wróblewski (1927-1957)
design Lukasz Paluch
link www.anomalia.pl

In only a single decade–he died prematurely at the age of 30–Polish figurative painter Andrzej Wróblewski (1927-1957) created an unusual oeuvre depicting the decay of the human body and soul. This volume presents the artist as a theorist and a commentator on the art and cultural life of his time.

Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957) to dwujęzyczna monografia artysty będąca zwieńczeniem trzyletniego projektu zainicjowanego przez Fundację Andrzeja Wróblewskiego i Instytut Adama Mickiewicza. Jest ona nie tylko propozycją odczytania twórczości artysty, wobec której nie da się przemknąć poprzestawszy na jednym, rutynowo rzuconym spojrzeniu, z uwzględnieniem wielu aspektów jego działalności – jako historyka sztuki, krytyka i recenzenta wystaw krakowskich, komentatora ówczesnego życia artystycznego. Przede wszystkim Unikanie stanów pośrednich… to publikacja źródłowa zwracająca się do rudymentów warsztatu historyka sztuki.
Pierwszoplanową rolę odgrywają w niej fakty, odnalezione archiwalia, fotografie i dokumenty, opracowane notatki i niepublikowane dotąd rękopisy, a także rekonstrukcje wybranych wystaw artysty.
format: 22 x 28 cm, oprawa twarda 752 stron

Read More

MSEO_KS_04 MSEO_KS_05 MSKK_01 MSKK_03
project 1
 Krzysztof Komeda – Moja słodka europejska ojczyzna
project 2 Muzyka Sceniczna Krzysztofa Komedy 

design punkt widzenia
link www.pktwidz.pl

Two publications design on the work of Krzysztof Komeda:
- The book accompanying the exhibition \ “Stage Music by Krzysztof Komeda\” for the National Library in Poland
- \”My sweet European homeland “\ which is part of a comprehensive identification of Polish premiere back in 1967. Performance combined music with poetry by Krzysztof Komeda and greatest Polish poets.

Dwie publikacje dotyczące twórczości Krzysztofa Komedy:
– książka towarzysząca wystawie \”Muzyka Sceniczna Krzysztofa Komedy\” dla Biblioteki Narodowej
– \”Moja słodka europejska ojczyzna\” będąca częścią kompleksowej identyfikacji polskiej premiery przedstawienia z roku 1967. Spektakl łączył muzykę Krzysztofa Komedy z poezją najwybitniejszych polskich poetów .

Read More

Tomaszewski_afisz Tomaszewski-kopiaproject 100th Anniversary of the birth of Henryk Tomaszewski
design Syfon Studio
link www.syfonstudio.com

Poster designed for the closing of the exhibition I\’ve Been Here; I Hope the Same for You\”.  / 100th Anniversary of the birth of Henryk Tomaszewski at Zachęta Gallery in Warsaw.

Plakat oraz afisz zaprojektowane na finisaż wystawy Henryka Tomaszewskiego \”Byłem, czego i Wam życzę\” w Galerii Zachęta, będący jednocześnie uroczystością 100. rocznicy urodzin artysty

Read More

typozine-miks-prac-sp38-bartek-janczak typozine-pasowanie-koloru-paweà-ryæko typozine-praca-nina-gregier typozine-retusz-sitaevent Typozine
dates 16 maja do 20 czerwca
place Galeria Miasta Ogrodów, Katowice 
link www.typozine.com

Typozine is an idea brought by Kwiaciarnia Grafiki and Urban Pirates. It is a collection of fonts created by modern typographers – fans of letters [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. It is going to be more or less like a “font book” or a subjective review of modern typography. There are only dozens of Typozines copies.
Typozine is promoted with the typographic posters. As the creators say: “We want the posters to release the letter from its basic informative function. We don’t want to read the letter, we want to see it. Each of the invited artists has created a poster using their own designed font.”

TYPOZINE jest zbiorem fontów, zaprojektowanych przez współczesnych typografów, grafików, fanów liter [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. Czymś na kształt wzorników czcionek, font booków, czy po prostu subiektywnym przeglądem współczesnej typografii. Drukowany w bardzo limitowanym nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy.
TYPOZINE wspierają typo-plakaty.  Jak mówią pomysłodawcy: “Chcieliśmy, aby zwolniły literę z jej podstawowego obowiązku informacyjnego. Nie chcemy litery czytać, chcemy ją zobaczyć. Każdy z zaproszonych artystów zaprojektował typo-plakat z wykorzystaniem własnego fontu”.

pomysłodawcy:
Valery Virag Kwiaciarnia Grafiki
Przemek Kopczyk Typoets UrbanPirates.org

Read More

medium_education_web_banner02event MÉDIUM: EDUCATION
dates 18.—19. 6. 2014  10:00 — 20:00
place The Moravian Gallery, Governor’s Palace, Moravské nám. 1, Brno, 602 00
link medium-education.bienalebrno.org/eng.html 

organisers:
The Rodina / www.therodina.com
4am / Forum for architecture and media / www.forum4am.cz

participants:
Moniker / Luna Maurer + Roel Wouters
Mind Design + Roosje Klap / Niels Schrader + Roosje Klap
Noviki / Kate Nestorowicz + Marcin Nowicki

Three workshops dedicated to contemporary graphic design. Workshops are part of 26th International Biennial of Graphic Design Brno 2014 on topic Graphic Design, Education & Schools. This workshop is part of 26th Brno Biennial OFF program.
Send you application to workshop@therodina.com.
Workshop optimal price per participant is 35 eur (1000 Kč).
Event organizing is connected with expenses as lecturer’s transport, accommodation and material providing. Therefore we kindly ask you for the financial help. Nevertheless it’s up to you to decide the amount of your contribution.

Your aplication must include:

 1. Your name
 2. Date of Birth
 3. Which workshop do you want to follow:Short biography
  1. Moniker (NL)
  2. Roosje Klap + Mind Design (NL)
  3. Noviki (PL)
 4. Bio
 5. Brief motivation letter

Only one workshop could be followed. All workshops are provided in English. Capacity of one workshop is restricted to 15people. Application deadline: 6th of June 2014. The program is subject to change.Housing, meals and transportation are not provided. Each participant must arrange his own conveniences.

Trzy warsztaty poświęcone współczesnej grafice. Warsztaty są częścią OFF Program 26. Międzynarodowego Biennale Grafiki Projektowej Brno 2014 na temat projektowania graficznego, Edukacji i Nauki.
Aplikacje można składać do 6 czerwca na adres workshop@therodina.com. i muszą zawierać:

 1. Imię i nazwisko
 2. Dateurodzenia
 3. Deklarację wyboru studia
 4. Moniker (NL)
  1. Roosje Klap + Mind Design (NL)
  2. Noviki (PL)
 5. krótką biografię
 6. list motywacyjny

cena uczestnictwa – 35 euro (1000 Kč).

Read More