— print control

Dusza-1-okładka Dusza-3-okladka-srodek Dusza-10-stronyproject Dusza / The Soul
design Witek Gottesman
link www.witekgottesman.com

 

Dusza (The Soul) by I. L. Peretz is a book of short stories written in Yiddish in the early 20th century. It is the first of a series of books compiled with the intention of introducing often forgotten Polish-Jewish authors to a younger audience. It was designed in pocket size with an abstract hand-drawn cover illustration that sets up a flexible system for future books. The color palette consists of a dark and subtle shade combined with a neon hue for a modern feel and better stand out in bookstores. The type family chosen for the project is Quercus Ten by František Štorm – a modern book face with a genuinely Eastern European feel.

Dusza to zbiór opowiadać napisanych w Jidisz na początku XX wieku przez Icchaka Pereca. Pomyślany jako pierwszy tom z serii książek przypominających żydowskich autorów młodszemu pokoleniu. Książka zaprojektowana w kieszonkowym “pingwinowym” formacie. Ręcznie ilustrowana okładka jest abstrakcyjna, wykorzystuje system z którego mogą korzystać następne książki serii. Dwa odcienie zieleni – stonowany i neonowy – zapewniają, że książka wyróżnia się na półce w księgarni. Użyte fonty to Quercus Ten autorstwa Františka Štorma.

 

Read More

01 02 08project Teoria czterech jaj / Four eggs theory
design Honza Zamojski
link www.honzazamojski.tumblr.com

A visual artbook depicting the author’s musings on order and symmetry in the universe in the form of a bound notebook with drawings, schematics and diagrams which illustrate the artist’s Four Eggs Theory.

Projekt artbooka przedstawiającego wizualne rozważania autora na temat porządku i symetrii we wszechświecie. Książka ma formę zbindowanego notatnika, w którym znajdują się rysunki ze schematami i diagramami ilustrujące wymyśloną przez Zamojskiego Teorię Czterech Jaj.

06

Read More

11252776_846692118701331_2004475061628335692_o 11262219_846692092034667_7753289303136911584_oproject Jerzy Giedroyc – Zdzisław Najder. Listy 1957–1985
design Podpunkt
link www.podpunkt.pl

Design of a book presenting the correspondence of Jerzy Giedroyc and Zdzislaw Najder from 1957–1985.  More than 200 letters between the editor of “Kultura” [“Culture"] and the director of the Polish section of Radio Free Europe, forming a discourse about the most important Polish matters: political opposition in the 70s, “Solidarity”, the communist government’s policies, the role of the Catholic Church and the importance of emigration. The design has been awarded in two competitions: an honorable mention in the 2015 Konkurs na Najpiękniejszą Książkę [“Competition for the Most Beautiful Book”] and silver at the European Design Awards 2015.

Projekt książki prezentującej korespondencję Jerzego Giedroycia i Zdzisława Najdera z lat 1957–1985. Ponad 200 listów redaktora „Kultury” i dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, układa się w dyskurs o najważniejszych polskich sprawach; opozycji politycznej lat 70., „Solidarności”, polityce władz PRL, roli Kościoła katolickiego i znaczeniu emigracji. Projekt książki został nagrodzony w dwóch konkursach: wyróżnienie w Konkursie na Najpiękniejszą Książkę 2015 oraz srebrem w European Design Awards 2015.

10960052_800548059982404_4961428941778219934_o 885561_800547706649106_2340116109843744607_o

Read More

wyszlo-jak-wyszlo-eufemia wyszlo-jak-wyszlo-panstwomiastoproject Wyszło jak wyszło
design Maciej Ratajski
link www.maciejratajski.com

Design of posters and visual identity for the international scientific conference, “Epic Fail. Failure and Weakness in the Culture of Central and Eastern Europe in 1970–2000”, organized  by the Practices of Late Modernity Research Group. An intellectual investigation of  failure opens an area for reflection on alternative visions of the future and minority narrations that often disappear underneath the predominant history written by winners. 

Projekt plakatów i identyfikacji międzynarodowej konferencji naukowej „Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowej w latach 1970-2000”, zorganizowanej przez Zespół Badań Praktyk Późnej Nowoczesności. Intelektualne zmierzenie się z porażką otwiera przestrzeń namysłu nad alternatywnymi wizjami przyszłości i mniejszościowymi narracjami znikającymi zwykle pod pisaną przez zwycięzców historią „przez wielkie H”.

wyszlo-jak-wyszlo-cfp

Read More

0gzA64bu_ktr_kolaz3 N8bLSaTv_ktr_kolaz2project KTR 2014
design Super Super
link www.supersuper.pl

Visual identity for the 2014 KTR competition campaign. The project involved a refresh of the event’s communications to launch the second decade of its activity. The designers created a system of lighting installations made with LumiTEC wire strung through a board perforated using a CNC cutter, according to a project created in Adobe Illustrator and then transferred into the AutoCAD environment. The copywriter’s thought or insight for each of the competition’s categories was converted into a synthetic graphical language, represented with a combination of three universal symbols: the grid, a nought and a cross. The resulting mutations were translated into graphical language, cut, strung, lighted, photographed and finally placed in the layout.

Identyfikacja wizualna kampanii konkursu KTR 2014. Projekt zakładał odświeżenie języka komunikacji konkursu na drugą dekadę jego działalności. Projektanci stworzyli system instalacji świetlnych wykonanych z przewodów LumiTEC nawlekanych na planszę z otworami wykonanymi na wycinarce CNC zgodnie z projektem przygotowanym w programie Adobe Illustrator przeniesionym do środowiska AutoCAD. Opracowane przez copywritera myśl czy insight danej kategorii konkursowej były zamieniane na syntetyczny język graficzny, który da się przedstawić, używając kombinacji trzech uniwersalnych symboli, jakimi są plansza, kółko i krzyżyk. Mutacje tych znaków tłumaczone na projekt graficzny były wypalane, nawlekane, a następnie po zaświeceniu fotografowane i na końcu umieszczane w layoutcie.

XiHQBD6W_ktr_kolaz1 TpHsZqq5_ktr_kolaz4

Read More

IMG_0620 IMG_0623 IMG_0627project Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie
design Przemek Dębowski
link www.przemekdebowski.com

The book complements the exhibition presented in the National Museum in Warsaw. The volume includes essays by experts in the field of artistic work and biography of Tadeusz Peiper as well as scholars specializing in the European avant-garde movements of the first decades of the 20th century. The greatly informative material is accompanied by catalogues of works and publishings displayed at the exhibition. The reader will also find a timeline covering the artistic development and life of Tadeusz Peiper complete with a chronicle of events (covering exhibitions, publications and artistic pursuits) that played an essential role in the artistic biography of the “pope of the avant-garde”.

Książka towarzyszy wystawie prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie. W tomie opublikowano artykuły znawców dzieła i biografii Tadeusza Peipera oraz badaczy europejskich ruch.w awangardowych pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Cenny poznawczo materiał uzupełniają katalogi prac i wydawnictw pokazywanych na wystawie. Czytelnik znajdzie tu także kalendarium życia i twórczości Peipera, poszerzone o kronikę wydarzeń (wystaw, publikacji, działań twórczych), które odegrały istotną rolę w artystycznej biografii „papieża awangardy”.

Read More

Screen Shot 2016-05-19 at 17.02.40 Screen Shot 2016-05-19 at 17.02.31project Visual Identity for zieta.pl and Maria1 signage typeface for dedicated to FiDU technology
design Marian Misiak (co-operation: Paulina Sikorska, Albert Nogala, Paweł Rossner)
link www.zieta.pl

Zięta Prozessdesign invited Marian Misiak, an experienced typographer, urban activist and talented graphic designer to assist in the implementation of new challenges. The result of their joint work, full of discussions and clashes of aesthetic and technological fields is the FiDU Alphabet – the first official typeface using FiDU technology, designed according to the principles of typography. Because the characters used in the new system were to be converted into unique three-dimensional objects, it was necessary to connect typographical issues with other factors such as lighting, scale and production techniques.

Aby zrealizować nowe wyzwania, Zięta Prozessdesign zaprosiło Mariana Misiaka – doświadczonego typografa, aktywistę miejskiego i utalentowanego grafika. Efektem wspólnej pracy, pełnej dyskusji i starć w sferze estetyki i technologii powstał Alfabet FiDU – pierwszy krój w pełni zaprojektowany zgodnie z zasadami typografii z wykorzystaniem technologii FiDU. Ponieważ znaki używane w nowym systemie składają się z unikalnych obiektów trójwymiarowych, trzeba było połączyć kwestie typograficzne z takimi czynnikami jak światło, skala i możliwości produkcyjne.

Screen Shot 2016-05-19 at 17.02.48

Read More

7-PLASTER-bez-logosow-rgb-820x510event 7. PLASTER International Festival of Poster and Typography
dates  20-22.05.2016
place CSW Toruń
link www.en.csw.torun.pl

The 7th edition of the International Festival of Poster and Typography Design PLASTER is dedicated to the graphic design of Ukrainian artists. It is aimed to present the variety of creative expression among the designers of Ukraine and to track the unique features within their work.
The show will consist of the works of experienced artists that have been forming the style of Ukrainian national design for years, such as Oleg Veklenko, Nikolay Kovalenko or Oleksii Chekal, along with inspiring representatives of the young generation, either workng for art studios such as Grafprom, 3Z and Vikavita, or freelancers, like Dasha Levchuk, Viktoria Grabowska and Andriy Shewchenko.

Siódma edycja Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii Plaster poświęcona jest sztuce projektowania graficznego z Ukrainy. Celem tego wydarzenia jest ukazanie różnorodności postaw twórczych oraz poszukiwanie cech charakterystycznych ukraińskiego dizajnu.
Na festiwalu zobaczymy zarówno prace dojrzałych artystów zajmujących ugruntowaną rolę w kształtowaniu stylistyki ukraińskiego dizajnu, czyli Olega Veklenko, Nikolaya Kovalenko, Oleksiija Chekala, jak i młodych poszukujących twórców działających w takich studiach, jak Grafprom, 3Z i Vikavita, lub prowadzących niezależną działalność projektową, jak Dasha Levchuk, Viktoria Grabowska czy Andriy Shewchenko.

Read More

Screen Shot 2016-05-19 at 16.37.38 Screen Shot 2016-05-19 at 16.37.44 Screen Shot 2016-05-19 at 16.37.59
project
 Błądzić jest rzeczą

design Magdalena Burdzyńska

Design of a catalogue for the “Błądzić jest rzeczą” [“To err is a thing”] exhibition, which shows tells how an error within the creative process can become a breakthrough moment, stimulate innovation, lead to new paths, or bring unexpected success.

Projekt katalogu do wystawy „Błądzić jest rzeczą” opowiadającej o tym, jak w procesie tw.rczym błąd może być momentem przełomu. Może stymulować innowacje i wytyczać nowe drogi albo przynieść nieoczekiwany sukces.

Read More

FullSizeRender IMG_1349 IMG_1334 IMG_1329 IMG_1339

Read More