— print control

Archive
typography

typozine-miks-prac-sp38-bartek-janczak typozine-pasowanie-koloru-paweà-ryæko typozine-praca-nina-gregier typozine-retusz-sitaevent Typozine
dates 16 maja do 20 czerwca
place Galeria Miasta Ogrodów, Katowice 
link www.typozine.com

Typozine is an idea brought by Kwiaciarnia Grafiki and Urban Pirates. It is a collection of fonts created by modern typographers – fans of letters [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. It is going to be more or less like a “font book” or a subjective review of modern typography. There are only dozens of Typozines copies.
Typozine is promoted with the typographic posters. As the creators say: “We want the posters to release the letter from its basic informative function. We don’t want to read the letter, we want to see it. Each of the invited artists has created a poster using their own designed font.”

TYPOZINE jest zbiorem fontów, zaprojektowanych przez współczesnych typografów, grafików, fanów liter [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. Czymś na kształt wzorników czcionek, font booków, czy po prostu subiektywnym przeglądem współczesnej typografii. Drukowany w bardzo limitowanym nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy.
TYPOZINE wspierają typo-plakaty.  Jak mówią pomysłodawcy: “Chcieliśmy, aby zwolniły literę z jej podstawowego obowiązku informacyjnego. Nie chcemy litery czytać, chcemy ją zobaczyć. Każdy z zaproszonych artystów zaprojektował typo-plakat z wykorzystaniem własnego fontu”.

pomysłodawcy:
Valery Virag Kwiaciarnia Grafiki
Przemek Kopczyk Typoets UrbanPirates.org

Read More

project Cat with hammer
design Nina Gregier / Piotr Wojtaszek
link www.myrepublic.pl  & www.ninagregier.com

CAT WITH HAMMER is a typographic collaboration between Nina Gregier and Piotr Wojtaszek. Designers have started with producing very limited hand printed tshirts and some silkscreened paper goods. Project is in progress. It consists of  logotype, typography, tshirts, paper goods, silkscreen printing on 600gsm creme cardboard.

CAT WITH HAMMER jest typograficnym efektem współpracy między Niną Gregier i Piotrem Wojtaszekiem. Projektanci zaczęli od produkcji ręcznie drukowanych koszulek z nadrukiem i kilka matryc sitodrukowych. Projekt jest w trakcie realizacji. Składa się z logotypu, typografii, koszulek, artykułów papierniczych, sitodruków na tekturze kremowej 600 gram.

Read More

project Monday Double
design Piotr Buczkowski | heroes design
link www.heroesdesign.com

Crazy collaboration project with Tyler Spangler from Art Center College of Design. 

Szalony projekt stworzony przez Piotra Buczkowskiego wraz z Tylerem Spangler z Art Center College of Design. 

Read More

project Lato font family
design Lukasz Dziedzic
link www.latofonts.com

Lato is a sanserif type­face fam­ily designed in the Sum­mer 2010 by Warsaw- based designer Lukasz Dziedzic (“Lato” means “Sum­mer” in Pol­ish). In Decem­ber 2010 the Lato fam­ily was pub­lished under the open- source Open Font License by his foundry tyPoland, with sup­port from Google.

Lato to rodzina bezszeryfowych fontów zaprojektowana w lecie 2010 roku przez warszawskiego projektanta  Lukasza Dziedzica. W grudniu 2010 rodzina została opublikowana na licencji open-source przez tyPoland, przy wsparciu ze strony Google.

Read More

project la pi kon
design Zofia Oslislo
link www.typefacesforkids.blogspot.com 

Book design for typography workshop – Ala ma font(a) – designing typefaces of children’s book

Projekt książki towarzyszącej warsztatom projektowania krojów pism przeznaczonych do publikacji dla dzieci – Ala ma font(a)

 

Read More

project David Brothers
design Natalia Seczkowska
link www.piantenko.blogspot.com

Font Family design – including David Black & David Short.

Projekt rodziny fontów – David Black & David Short.

Read More

project Les Mermoires
design Piotr Buczkowski
link www.heroesdesign.com

Custom typography and editorial design made for fashion shoot LES MEMORIES photographed by Marek Makowski.

Dedykowana typografia i skład dla sesji mody LES MEMORIES autorstwa Marka Makowskiego.

Read More

project Berlegustopol
design Fontarte
link www.fontarte.com

Posters for “Berlegustopol” exhibition. The opening was a part of: “Where is Art? 17 openings in 2 days”. Exhibition was accompanied by graphic design workshops guided by: Fontarte – “Typo-facture”. Experiments with typography and graphic structures.
Piktogram/BLA, Warsaw

Plakaty dal wsytawt “Berlegustopol”. Wernisaż był częścią  “Where is Art? 17 openings in 2 days”. Wystawie towarzyszyły warsztaty proejtkowania graficznego  Fontarte – “Typo-facture”, które skupiały się na eksperymentach z typografią i strukturami graficznymi.
Piktogram/BLA, Warszawa

2011

Read More

project Gwar Chmar
design Aleksandra Toborowicz
link  www.gwarchmar.tumblr.com

Typographic installation refers to the recorded street noise, bustle, noise information, which is accompanies man in the city, attacking him from all sides by the words and sounds, advertising and other visual messages, received SMS or phone calls and many others – reflects the character of the city bustle. It is a slice of this noise: text, speech, verbal and nonverbal, jagged thoughts, words spoken in haste, colloquial speech, record for collective stream of people’s consciousness – in the form of typographic cuboid.
Words, sentences, both heard in the city and visible in the system are often absurd, torn, some parts completely illegible. The recipient is placed before the dilemma – whether to surrender to the act of seeing / touching or reading. Installation is a record of what everyday life is available to the senses of sight and hearing. The multidimensional and dynamic aspect of typography is specifically  underlined in this project. Also linearity and communication has been processed through this installation in the form of multidirectional characteristics. Given equal weight, which was applied to the form and content of the installation, it can be regarded as a form of liberature.
Installation is made from laser cut cardboard – 5000 letters of various sizes.
The project implemented under the scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage “Young Poland”. The presentation took place at the Gallery Onamato in Krakow.

Instalacja typograficzna odwołuje się do zarejestrowanego ulicznego hałasu, gwaru, szumu informacyjnego, który towarzyszy człowiekowi w mieście atakując go ze wszystkich stron poprzez zasłyszane słowa i dźwięki o rozmaitym znaczeniu, dojrzane szyldy, reklamy i inne komunikaty wizualne, otrzymywane SMSy czy odbierane rozmowy telefoniczne i wiele innych – oddaje charakter gwaru miasta. Jest zatrzymanym na chwilę wycinkiem tego gwaru: tekstów, mowy werbalnej i niewerbalnej, poszarpanych myśli, słów wypowiadanych w pośpiechu, mowy potocznej, zapisem zbiorowego strumienia świadomości przemieszczających się w różne strony ludzi – w formie typograficznego prostopadłościanu.
Słowa, zdania zarówno zasłyszane w mieście jak i widoczne w instalacji często są absurdalne, pourywane, niektóre fragmenty zupełnie nieczytelne. Odbiorca postawiony jest przed wyborem/ dylematem – czy ma poddać się aktowi patrzenia/ dotykania czy czytania – a więc czy percepcja odbywa się na poziomie estetycznym czy intelektualnym. Instalacja jest zapisem tego, co w codziennym życiu dostępne jest zmysłom wzroku i słuchu, przetransponowanym na język wzroku i dotyku, którym towarzyszy tło dźwiękowe gwaru – jest otwarta na kontakt z odbiorcą.Podkreślony został wielowymiarowy, dynamiczny aspekt typografii, wychodzący daleko poza jej pierwotną funkcjonalność. Linearność i jednokierunkowość komunikacji została przetworzona za pomocą instalacji w formę o charakterystyce wielokierunkowej. Biorąc pod uwagę jednakową wagę, jaka została przyłożona do formy i treści instalacji, można ją uznać za formę liberacką.
Instalacja została wykonana z wyciętych laserem 5 tysięcy kartonowych liter różnej wielkości, które nawleczono na ponad 300 2,5 metrowych żyłek.
Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Prezentacja odbyła się w Galerii Onamato w Krakowie.

Read More

project Litery wyszywane nitką
design Nina Gregier
link www.ninagregier.blogspot.com

The alphabet created using a thread embroidered on the basis of the geometric grid.
‘During the process of building multiple letters with straight lines I wanted to find another unprecedented graphic form. At this stage I began to experiment with thread embroidering letters on paper. Owing to simple geometric and unusual forms all the letters can be read as abstract paintings, which also was essential in this project.
Also the other side of the page reveals interesting graphic forms (example of letter ‘m’). In this way, it is possible to build duplex images.’

Alfabet stworzony przy pomocy wyszywanej nitki na bazie siatki geometrycznej.
Koncept literniczy według autorki projektu: ‘W trakcie wielokrotnego procesu budowania liter z prostych kresek chciałąm znaleźć dla nich inną, niespotykaną formę graficzną. Tak zaczęły się eksperymenty z wyszywaniem liter nitką na papierze. Proste geometryczne formy i nietypowe wykonanie sprawiają, że litery mogą być odczytywane jako abstrakcyjne obrazy, co także było dla mnie istone w tym projekcie.
Podczas wyszywania liter uzyskuję równie ciekawe formy graficzne na drugiej stronie kartki,widac to na załączonych zdjeciach litery “m”, która z drugiej strony kartki papieru wyglądajak litera “w”. W ten sposób możliwe jest budowanie drustronnych obrazów.’

Read More