— print control

Archive
typography

project David Brothers
design Natalia Seczkowska
link www.piantenko.blogspot.com

Font Family design – including David Black & David Short.

Projekt rodziny fontów – David Black & David Short.

Read More

project Les Mermoires
design Piotr Buczkowski
link www.heroesdesign.com

Custom typography and editorial design made for fashion shoot LES MEMORIES photographed by Marek Makowski.

Dedykowana typografia i skład dla sesji mody LES MEMORIES autorstwa Marka Makowskiego.

Read More

project Berlegustopol
design Fontarte
link www.fontarte.com

Posters for “Berlegustopol” exhibition. The opening was a part of: “Where is Art? 17 openings in 2 days”. Exhibition was accompanied by graphic design workshops guided by: Fontarte – “Typo-facture”. Experiments with typography and graphic structures.
Piktogram/BLA, Warsaw

Plakaty dal wsytawt “Berlegustopol”. Wernisaż był częścią  “Where is Art? 17 openings in 2 days”. Wystawie towarzyszyły warsztaty proejtkowania graficznego  Fontarte – “Typo-facture”, które skupiały się na eksperymentach z typografią i strukturami graficznymi.
Piktogram/BLA, Warszawa

2011

Read More

project Gwar Chmar
design Aleksandra Toborowicz
link  www.gwarchmar.tumblr.com

Typographic installation refers to the recorded street noise, bustle, noise information, which is accompanies man in the city, attacking him from all sides by the words and sounds, advertising and other visual messages, received SMS or phone calls and many others – reflects the character of the city bustle. It is a slice of this noise: text, speech, verbal and nonverbal, jagged thoughts, words spoken in haste, colloquial speech, record for collective stream of people’s consciousness – in the form of typographic cuboid.
Words, sentences, both heard in the city and visible in the system are often absurd, torn, some parts completely illegible. The recipient is placed before the dilemma – whether to surrender to the act of seeing / touching or reading. Installation is a record of what everyday life is available to the senses of sight and hearing. The multidimensional and dynamic aspect of typography is specifically  underlined in this project. Also linearity and communication has been processed through this installation in the form of multidirectional characteristics. Given equal weight, which was applied to the form and content of the installation, it can be regarded as a form of liberature.
Installation is made from laser cut cardboard – 5000 letters of various sizes.
The project implemented under the scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage “Young Poland”. The presentation took place at the Gallery Onamato in Krakow.

Instalacja typograficzna odwołuje się do zarejestrowanego ulicznego hałasu, gwaru, szumu informacyjnego, który towarzyszy człowiekowi w mieście atakując go ze wszystkich stron poprzez zasłyszane słowa i dźwięki o rozmaitym znaczeniu, dojrzane szyldy, reklamy i inne komunikaty wizualne, otrzymywane SMSy czy odbierane rozmowy telefoniczne i wiele innych – oddaje charakter gwaru miasta. Jest zatrzymanym na chwilę wycinkiem tego gwaru: tekstów, mowy werbalnej i niewerbalnej, poszarpanych myśli, słów wypowiadanych w pośpiechu, mowy potocznej, zapisem zbiorowego strumienia świadomości przemieszczających się w różne strony ludzi – w formie typograficznego prostopadłościanu.
Słowa, zdania zarówno zasłyszane w mieście jak i widoczne w instalacji często są absurdalne, pourywane, niektóre fragmenty zupełnie nieczytelne. Odbiorca postawiony jest przed wyborem/ dylematem – czy ma poddać się aktowi patrzenia/ dotykania czy czytania – a więc czy percepcja odbywa się na poziomie estetycznym czy intelektualnym. Instalacja jest zapisem tego, co w codziennym życiu dostępne jest zmysłom wzroku i słuchu, przetransponowanym na język wzroku i dotyku, którym towarzyszy tło dźwiękowe gwaru – jest otwarta na kontakt z odbiorcą.Podkreślony został wielowymiarowy, dynamiczny aspekt typografii, wychodzący daleko poza jej pierwotną funkcjonalność. Linearność i jednokierunkowość komunikacji została przetworzona za pomocą instalacji w formę o charakterystyce wielokierunkowej. Biorąc pod uwagę jednakową wagę, jaka została przyłożona do formy i treści instalacji, można ją uznać za formę liberacką.
Instalacja została wykonana z wyciętych laserem 5 tysięcy kartonowych liter różnej wielkości, które nawleczono na ponad 300 2,5 metrowych żyłek.
Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Prezentacja odbyła się w Galerii Onamato w Krakowie.

Read More

project Litery wyszywane nitką
design Nina Gregier
link www.ninagregier.blogspot.com

The alphabet created using a thread embroidered on the basis of the geometric grid.
‘During the process of building multiple letters with straight lines I wanted to find another unprecedented graphic form. At this stage I began to experiment with thread embroidering letters on paper. Owing to simple geometric and unusual forms all the letters can be read as abstract paintings, which also was essential in this project.
Also the other side of the page reveals interesting graphic forms (example of letter ‘m’). In this way, it is possible to build duplex images.’

Alfabet stworzony przy pomocy wyszywanej nitki na bazie siatki geometrycznej.
Koncept literniczy według autorki projektu: ‘W trakcie wielokrotnego procesu budowania liter z prostych kresek chciałąm znaleźć dla nich inną, niespotykaną formę graficzną. Tak zaczęły się eksperymenty z wyszywaniem liter nitką na papierze. Proste geometryczne formy i nietypowe wykonanie sprawiają, że litery mogą być odczytywane jako abstrakcyjne obrazy, co także było dla mnie istone w tym projekcie.
Podczas wyszywania liter uzyskuję równie ciekawe formy graficzne na drugiej stronie kartki,widac to na załączonych zdjeciach litery “m”, która z drugiej strony kartki papieru wyglądajak litera “w”. W ten sposób możliwe jest budowanie drustronnych obrazów.’

Read More

project Timeline font family
design Bersz Misiak
link www.berszmisiak.com

Timeline font family design available as Serif, Sans Serif and Arab version. Templet can be downloaded at Department of Typography & Graphic Communication, University of Reading.

Projekt kroju pisma Timeline. Zawiera wersję Serif, Sans Serif i Arabską. Wzornik do ściągnięcia na stronie Department of Typography & Graphic Communication, University of Reading.

2010

Read More