— print control

Archive
posters

22af4392076829.5ec2996542eb5 c3484592076829.5e425ff76ece9 b7439192076829.5ec2996543434 Screen Shot 2020-07-23 at 13.41.19project Ręce do góry!
design Paweł Mildner
format 700×1000 mm
typeface custom
paper coated
publisher Muzeum Pana Tadeusza
year 2020

Poster design for “Hands up!” Rebellion in V4 cinema – a film project held by Pan Tadeusz Museum. It aims to show the audience how the cinema shaped and reflected the attitudes of social resistance in Visegrad countries. Hands up! is the title of Jerzy Skolimowski’s film from 1967, in which the director accounts for the generation of thirty-year-olds growing up in the Stalinism era. The new-wave form, uncompromising content and its origin (for 14 years the film was banned by censorship) make Skolimowski’s film a guide that we want to follow when choosing the repertoire.

Oprawa graficzna projektu „Ręce do góry!” Bunt w kinie krajów V4  – filmowego wydarzenia, którego celem jest pokazanie publiczności, w jaki sposób kino kształtowało i odzwierciedlało postawy obywatelskiego oporu w krajach grupy wyszehradzkiej. Ręce do góry! to tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego z 1967 roku, w którym reżyser dokonuje rozliczenia pokolenia trzydziestolatków dorastających w okresie stalinizmu. Odważna, nowofalowa forma, bezkompromisowy przekaz i historia (przez czternaście lat film był zakazany przez cenzurę) czynią z obrazu Skolimowskiego drogowskaz, którym kierujemy się, dobierając repertuar filmowy.

 

Read More

Screen Shot 2019-10-16 at 13.09.22project Solidarity
design Paweł Jońca
format 500×700 mm
typeface custom
paper uncated
print run on demand
publisher self-published
year 2019

The poster was created as an illustration for an interview with the psychotherapist Wojciech Eichelberger, published in the magazine Zwierciadło (8/2019). The conversation revolved around the importance of contemporary social solidarity, which is characterized by individualism, competition and greed rather than unity, compliance and community.

Plakat oryginalnie zaprojektowany jako ilustracja do wywiadu z psychoterapeutą Wojciechem Eichelbergerem, który ukazał się w magazynie „Zwierciadło” (8/2019). Opublikowana rozmowa dotyczyła znaczenia solidarności społecznej w dzisiejszych czasach, które charakteryzuje raczej indywidualizm, rywalizacja i chciwość niż jedność, zgodność i komitywa.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-22 at 16.46.16project 11. Lublin Jazz Festival
design Krzysztof Iwański
format 700×1000 mm
typeface Suisse Int’l Black
paper uncoated matt
print run 1600
publisher Centre for Culture in Lublin 
year 2019

Promotional poster for the 11th Lublin Jazz Festival. From day one, the concept of the festival was to present the most interesting Polish and foreign jazz music projects from a broad spectrum – from the most prominent representatives of the contemporary jazz scene and mainstream projects, thorugh improvised music and young aspiring artists. The musical events are always accompanied by many visual and educational activities, as well. 

Projekt plakatu promującego 11. edycję Lublin Jazz Festiwal. Od początku ideą festiwalu jest prezentacja najciekawszych polskich i światowych wydarzeń muzycznych z szeroko pojętej muzyki jazzowej – projektów najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej sceny jazzowej, od nurtu głównego po muzykę improwizowaną, a także młodych początkujących artystów. W ramach festiwalu tworzone są również projekty specjalne, niesłyszane dotąd w żadnym innym miejscu. Wydarzeniom muzycznym towarzyszą zawsze działania wizualne i edukacyjne.

 

 

Read More

Screen Shot 2020-07-13 at 17.26.13 Processed with VSCO with c8 preset wlepy_pop plakaty 8312bc40ababee3f052ff60cdc691494 cbfc60d363509bb1766f00a0d090b10fproject Ani słowa bez nas!
design Bękarty
format various
typeface various
paper uncoated
print run various
client Malta Foundation
year 2019

The Ani słowa bez nas [Not a Word Without Us] project was part of the celebrations for the 30th anniversary of the Polish Round Table Talks, the free elections in Poland and part of the Freedom and Solidarity Day. The visual communication of the campaign was based on the slogans from an essay by American historian Timothy Snyder. The graphic inspiration was taken from the works of Polish conceptual artists from the 70’s and 80’s, including Leszek Przyjemski, and used the black, white and red color scheme that was characteristic of the democratic rule in Poland after 1989 (referring to the colors of the Solidarity Labour Union and Gazeta Wyborcza’s esprit) . The goal of the campaign was to motvivate young people to participate in elections. The campaign used large format media, posters as well as stickers. 

Projekt „Ani słowa bez nas” był częścią obchodów 30-lecia obrad Okrągłego Stołu i wolnych wyborów w Polsce w ramach Święta Wolności i Solidarności. Komunikacja kampanii została oparta na hasłach eseju amerykańskiego historyka Timothy’ego Snydera. Inspiracją graficzną były prace polskich artystów konceptualnych z lat 70. i 80., między innymi Leszka Przyjemskiego, oraz charakterystyczne dla kształtowania się po 1989 roku demokracji w Polsce kolory czarno-biało-czerwone. Celem kampanii było aktywizowanie młodych ludzi do udziału w wyborach. W kampanii zostały wykorzystane nośniki wielkoformatowe, plakaty i wlepki.

 

Read More

62152425_2432296026793938_3717184715971624960_o Screen Shot 2020-07-03 at 18.29.07project Poland is Cool, ‘Cause It’s a Woman / Polska jest fajna, bo jest kobietą
design Bolesław Chromry 
format 300×420 mm
typeface custom
paper matt
print run limited
publisher self-published
year 2019 

Poster by Bolesław Chromry – cartoonist, author of graphic novels, painter and graphic artist. Poland Is Cool ‘Cause It’s a Woman is comprised of the names of female artists, creators and organizers whom the artist finds important, and who have or have had a strong impact on contemporary Polish art and culture. 

Autorski plakat Bolesława Chromrego, rysownika, autora powieści graficznych, malarza i grafika. „Polska jest fajna, bo jest kobietą” to kompozycja przedstawiająca listę imion i nazwisk ważnych dla autora kobiet, artystek, twórczyń, organizatorek, które silnie oddziałują na polską kulturę i sztukę.

 

Read More

Stasiewicz_FOPA_03 - Pawel Stasiewicz Screen Shot 2020-07-03 at 18.25.39project NIE. Adrian Wykrota
design Paweł Stasiewicz
format 700×1000 mm
typeface Cyklop, OK Retro
paper whiteback
print run 30
publisher Galeria fotografii FOPA
year 2019

Poster for Adrian Wykrota’s photo exhibition. Wyrkota is a Polish photojournalist and documentary filmmaker known for depicting Polish reality in the years 2014–2018. In his shots, he brings into question Poland’s contemporary portrait – split in two due to its political situation, or more specifically the two parties that have been fighting and polarizing society for years. He clearly points out that the current changes taking place in the country are much more chaotic and multi-layered than before.

Plakat do wystawy fotografii Adriana Wykrota, polskiego fotoreportera i dokumentalisty, który w latach 2014–2018 uwieczniał Polskę na swoich zdjęciach. W swoich kadrach podaje w wątpliwość obraz kraju pękniętego na dwie części z powodu zwalczających się od lat dwóch partii. Zwraca natomiast uwagę, że obecne przemiany mają charakter bardziej chaotyczny i wielowątkowy.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.42 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.50 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.58 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.25 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.30 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.36project Lust for Life
design Martyna Wędzicka-Obuchowicz
format vaious
typeface Aktiv Grotesk Regular, Aktiv Grotesk Ex Medium
paper coated
print run various
client Papaya Films
year 2019

Visual identity for the third season of the Papaya Original Series, themed “Lust For Life.” Film crews from Argentina, Mexico, New York, Poland and Russia had one goal: to create intriguing short films. The mission of the Papaya Films production company is simple – believe and invest in the visions of young, fearless film directors. 

Identyfikacja trzeciego sezonu Papaya Original Series, którego tematem stała się „Żądza życia”. Ekipy filmowe z Argentyny, Meksyku, Nowego Jorku, Polski i Rosji połączył jeden cel: stworzyć intrygujące krótkie metraże. Misja domu produkcyjnego Papaya Films jest prosta – wierzyć w wizje młodych, odważnych reżyserów i w nie inwestować.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-26 at 18.01.46project Plastic Kills
design Zuzanna Milewska
format 700×1000 mm
typeface custom
paper coated satin
print run various
publisher Academy of Fine Arts in Łódź
year 2019

Poster design for the Plastic Non Fantastic exhibition, organized by the Studio of Spatial Graphic Design and Posters ran by Dr Jakub Stępień at the Academy of Fine Arts in Łódź. The objective of the project was to provide visual information on problems related to poor air conditions and the environmental threats to our planet resulting from poor waste management and the excessive use of plastic. 

Plakat zaprojektowany na wystawę „Plastic Non Fantastic” zorganizowaną przez Pracownię Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu kierowaną przez dr. Jakuba Stępnia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Celem projektu było wizualne przekazanie informacji o problemach związanych ze złym stanem powietrza i zagrożeniami dla środowiska naszej planety wynikającymi ze złego stanu gospodarowania odpadami i nadmiernego użycia plastiku.

Read More

OpenTriennale opaski_670 bec_zmiana_triennale_druk_prawa_670 materialy_druk-1_670project 8. Open Trienniale
design Ewa Głowacka, Karolina Pietrzyk
format 707×1000 mm
typeface Junicode, Nuckle, TeX Gyre Heros
paper coated
print run limited
publisher Centrum Rzeźby w Orońsku, Aurelia Nowak, Romulad Demidenko, Tomek Pawłowski
year 2017

Poster and visual identification for the 8th Open Young Triennial at the Center of Polish Sculpture in Orońsko, which focuses on the presentation of the youngest generation’s most interesting art tendencies. Participants of the Triennial represent different points of view, methodologies of their artistic work and environments. Their diverse experiences create a vast perspective, thanks to which problems difficult to capture in the centralized circulation of the artworld are made visible. As a result of a collective and active work-exchange system between the participants and the experimental form, the organizers present alternative forms of organization in the art world. 

Plakat wraz z identyfikacją Otwartego Triennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, które skupia się na prezentacji najciekawszych tendencji w sztuce najmłodszego pokolenia. Uczestnicy triennale reprezentują różne punkty widzenia, metodologie pracy artystycznej oraz środowiska. Ich różnorodne doświadczenia składają się na szeroką perspektywę, dzięki której widoczne są problemy trudne do uchwycenia w scentralizowanym obiegu sztuki. W wyniku kolektywnej i aktywnej pracy-wymiany między uczestnikami oraz eksperymentu organizatorzy poszukują alternatywnych form organizacji w polu sztuki.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 15.14.32 Screen Shot 2020-06-18 at 15.14.38Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.13 Screen Shot 2020-06-18 at 15.11.54Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.39 Screen Shot 2020-06-18 at 15.11.33 Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.25 Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.56project Radio Kampus
design UVMW
format various
typeface Atlas Grotesk
print run various
client Radio Kampus
year 2018

Radio Kampus’ new logotype speaks to us in a metaphorical way about sound. The designers have simplified the graphic form to the minimum, obtaining an optical typographic sign. During the design process, the authors drew in full from the modernism of the 1960’s and 1970’s and its currently-trendy styling, creating simple yet intelligent graphic solutions. Just as Radio Kampus is a dynamic institution, a sign can behave in a similar way. It can seem static or be filled with text, or simply exist as an element of graphics. The logo is visually neutral in order for it to easily suit the many topics that Kampus covers – culture, science, student life and a wide variety of music. 

Nowy logotyp Radia Kampus opowiada w metaforyczny sposób o dźwięku. Projektanci uprościli do minimum formę graficzną, otrzymując optyczny znak typograficzny. W realizacji autorzy czerpią pełnymi garściami z modernizmu lat 60. i 70. oraz powracających z tamtych lat wzorców na proste, ale przy tym inteligentne rozwiązania graficzne. Tak jak Radio Kampus to dynamiczna struktura, tak samo znak może zachowywać się w różny sposób – być statyczny, być wypełniany treścią tekstową, być elementem grafiki. Logotyp jest neutralny wizualnie, ponieważ musi objąć sobą szerokie spektrum tematów, o których opowiada Kampus – kultura, nauka, życie studenckie i różnorodna muzyka.

 

Read More