— print control

Archive
posters

Screen Shot 2018-03-11 at 21.35.59project Jaap Blonk / Przemysław Strożek
design Karolina Pietrzyk
format 700×1000 mm
typeface Neue Haas Grotesk
paper ucnoated
print run limited
publisher Galeria Entropia, Rozkurz
year 2016
link karolinapietrzyk.info

A poster for a lecture by Przemysław Strożek and a concert by Jaap Blonk – events from the course of interdisciplinary “DADA100” actions, organized to celebrate the 100th anniversary of the birth of the Dada movement. Its primary purpose was to trace and problematize the movement’s influence on  formation of so-called critical modernism – taking into account both, the art sphere, as well as socio-political aspects. All events included artistic performances, lectures and presentations. 

Afisz do wykładu Przemysława Strożka i koncertu Jaapa Blonka – wydarzenia z cyklu działań interdyscyplinarnych „DADA100” przygotowanego z okazji setnej rocznicy powstania dadaizmu. Jego podstawowym celem jest prześledzenie i sproblematyzowanie wpływu, jaki ruch dada wywarł na kształtowanie się tzw. modernizmu krytycznego – uwzględniając zarówno sferę sztuki, jak i aspekty społeczno-polityczne. Wszystkie wydarzenia składały się z wystąpień artystycznych oraz wykładów i prezentacji.

Read More

CCA_C-1 CCA_C-2 12321587_1036484959741082_1173409030094713117_n-kopiaproject Rzeczy Robią Rzeczy
design Noviki.net
link www.noviki.net 

Poster design for the “Rzeczy robią rzeczy” [“Objects Do Things”] exhibition which hosted a film program, a performance program, and a puppet slam—a cabaret whose actors included puppets. Visitors could see sketches conceived by visual artists and expert puppeteers. Stand-up comedy improvisations, karaoke jokes, and many other attractions took place on a specially constructed stage set in the theatre space of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle. The “Rzeczy robią rzeczy”” project appeals to the pleasure we get from engaging with the world of the imagination. It is shaped by the changes that have taken place in the visual arts in the past few years: the appearance of many fictional narratives and threads, and the unstoppable need to tell stories. 

Projekt plakatu do wystawy „Rzeczy robią rzeczy”, której towarzyszył program filmowy, performance i marionetkowy slam-kabaret. Aktorami stały się kukiełki. Zwiedzający mogli zobaczyć szkice stworzone przez artystów wizualnych i lalkarzy ekspertów. Stand-up comedy, dowcipy, improwizacje karaoke i wiele innych atrakcji odbyło się na specjalnie skonstruowanej scenie w przestrzeni teatralnej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Projekt „Rzeczy robią rzeczy” odwołuje się do przyjemności, którą czerpiemy z angażowania się w świat wyobraźni. Jest on kształtowany przez zmiany, jakie zaszły w sztukach wizualnych, w ciągu ostatnich kilku lat: pojawienie się bardzo wielu fikcyjnych narracji i wątków oraz potrzeby opowiadania historii.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.56.18project Pierwszy Polak na Marsie
design Ola Niepsuj 
link  fb/niepsujola

Movie poster for Agnieszka Elbanowska’s documentary, “The First Pole on Mars,” for which she wrote the screenplay and directed. The film’s protagonist, 68-year old Kazimierz Błaszczak, has not only installed a 13m diameter telescope in Ciszęcin, his town in the Wieruszowski district, but also applied to the Mars One programme, in which he has succeeded in several stages. If he’s able to win the contest, he will become the first human in the history of the species to land on another planet and never go back to Earth. 

Plakat do filmu dokumentalnego „Pierwszy Polak na Marsie” w reżyserii i do scenariusza Agnieszki Elbanowskiej. Bohaterem filmu jest 68-letni Kazimierz Błaszczak, który na terenie Cieszęcina w powiecie wieruszowskim zainstalował radioteleskop o średnicy 13 m, a zarazem zgłosił swoją kandydaturę do programu Mars One i przystępuje do kolejnych etapów selekcji. Jeżeli uda mu się wygrać eliminacje, to będzie pierwszym człowiekiem w historii ludzkości, który wyląduje na obcej planecie, zasiedli ją i już nigdy nie wróci.

Read More

Screen Shot 2017-07-25 at 16.50.40 Screen Shot 2017-07-25 at 16.50.30 Screen Shot 2017-07-25 at 16.51.26project Diálogo Design: Polônia – Brasil
design UVMW
link www.uv-warsaw.com

Graphic design and catalogue for the “Design Dialogue: Poland – Brazil” exhibition, which brought together historic and contemporary posters, and presented the icons of Polish and Brazilian design. Relations between exceptional creators from both cultures served as the cornerstone for the exhibition’s perspective. Several Polish artists have had a lasting influence on Brazillian culture and created in Brazil –  Zbigniew Ziembiński, Yanka Rudzka, Lucjan Korngold, Jorge Zalszupin, as well as Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, or Krzysztof Kieślowski. History proves that meetings between disparate worlds results in unusual outcomes whose power and freshness haven’t lost any charm through the years.

Oprawa graficzna wystawy i katalogu „Design Dialogue: Poland – Brazil”, w ramach której zostały zestawione plakaty historyczne ze współczesnymi oraz zaprezentowane ikony designu polskiego i brazylijskiego. Punktem wyjścia do zbudowania programu było odwołanie się do wspólnego polsko-brazylijskiego dziedzictwa zrodzonego dzięki związkom wybitnych przedstawicieli obu kultur. Wśród Polaków, którzy pozostawili trwały ślad w brazylijskiej kulturze, należy wymienić tworzących w Brazylii: Zbigniewa Ziembińskiego, Yankę Rudzką, Lucjana Korngolda, Jorge Zalszupina, ale także Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora czy Krzysztofa Kieślowskiego. Historia pokazuje, że zetknięcie odległych sobie światów może dać efekty niezwykłe, do dziś pełne świeżości i mocy oczarowywania odbiorcy.

Screen Shot 2017-07-25 at 16.51.11

Read More

Screen Shot 2017-07-17 at 14.03.58 Screen Shot 2017-07-17 at 14.01.16project Design vs Crisis
design Nikodem Pręgowski
link www.behance.net/nikodempregowski

 An exhibition poster for the Polish-Ukrainian “Design vs Crisis” project. It was an open air exhibition, and took part in the 7th edition of the International Poster and Typography Festival at the Centre for Contemporary Art “Znaki Czasu” in Toruń. The design refers us to the now-forgotten font setting technique in which the letters were transferred from tracing paper directly onto the paper, using a stylus. Popular “Letrasets” (the name comes from the british company, Letraset, which introduced kits of tracing paper with various fonts which were very useful to designers in the 60s) didn’t have to wait long for a Polish equivalent, called “Kalkotext.” To designers, “Letrasets” remained a much sought-after tool throughout the 70s and 80s. In his youth, the poster’s author used to play with used “Letrasets,” which his mother had used for her poster designs. In the Polish context, “Letrasets” served as the main, makeshift substitute for professional desktop publishing tools, and were the precursor to sticky letters which later fuelled the popularisation of amateur typography after the transformation of 1989. 

Plakat zaprojektowany na wystawę polsko-ukraińskiego projektu „Design vs Crisis”. Była to plenerowa wystawa w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Plakat przywołuje zapomnianą dziś metodę składu tekstu poprzez transfer liter z kalki technicznej za pomocą gładzika bezpośrednio na papier. Popularne „letrasety” (nazwa pochodzi od brytyjskiej firmy Letraset, która wprowadziła w latach 60. na rynek zestawy kalek różnych krojów pism, będące ułatwieniem dla projektantów) szybko doczekały się swojego polskiego odpowiednika, którym był „Kalkotext”. „Letrasety” były w latach 70. i 80. bardzo pożądanym przez projektantów narzędziem. Autor plakatu sam, jako dziecko, bawił się wyczerpanymi już w połowie kalkami, które wcześniej służyły jego mamie do projektowania plakatów. W polskich realiach „letrasety” były kryzysowym substytutem profesjonalnego składu komputerowego i protoplastą liter samoprzylepnych, które przyczyniły się do rozpowszechniania amatorskiej typografii po transformacji ustrojowej w 1989 roku.

Read More

Screen Shot 2017-07-12 at 18.13.03project  Halfway Festiwal Białystok 2016
design Andrzej Wieteszka
link www.behance.net/AndrzejWieteszka

A poster promoting the Halfway Festival in Białystok, which showcases songwriters and folk music. The event is organized by the Podlaskie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok.

Plakat promujący festiwal muzyczny Halfway Festival w Białymstoku, który skupia się głównie na dwóch nurtach – songwriterskim i folkowym. Wydarzenie jest organizowane przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

Read More

Screen Shot 2017-06-29 at 20.34.50project Untitled
design Cezary Poniatowski
link www.cezaryponiatowski.pl

Poster belonging to a series of compositions created using the silkscreen technique. Poniatowski’s monochrome work is filled with mysterious characters and scenes. A grotesque, paranoid narrative arises when characters merge with inanimate matter. A strange energy disturbs, balancing somewhere on the border between present and abstraction.

Plakat pochodzi z limitowanej serii kompozycji wykonanych w technice sitodruku. Poniatowski swoje monochromatyczne prace wypełnia tajemniczymi postaciami i scenami. Groteskowa, paranoiczna narracja powstaje, kiedy bohaterowie scalają się z materią nieożywioną. Niepokoi dziwna energia balansująca gdzieś na pograniczu przedstawienia i abstrakcji.

Read More

Screen Shot 2017-06-16 at 12.22.04 Screen Shot 2017-06-16 at 12.21.48 Screen Shot 2017-06-16 at 12.21.54project Mathematicians
design Michał Drabik / Podpunkt
link www.podpunkt.pl

Promotional materials for the University of Warsaw’s Mathematics, Informatics, and Mechanics Department. The folder presents 20 outstanding scientists and mathematicians associated with the institution. The graphics illustrate their faces and topics connected to their scientific output. The exterior’s graphic character reads like a poster when unfolded, while the interior consists of their biographies of the selected mathematicians. The materials were published as part of commemorations of the University’s 200th anniversary.

Materiał promujący Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Składany folder prezentuje 20 wybitnych naukowców, matematyków, związanych z warszawską uczelnią. Grafiki pokazują postacie naukowców oraz obrazują zagadnienia związane z ich dorobkiem naukowym. Awers folderu ma charakter graficzny (po rozłożeniu materiał czyta się jak plakat), rewers zawiera biogramy wybranych matematyków. Materiał został wydany w ramach obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Read More

Screen Shot 2017-06-16 at 12.11.07project K. Albo wspomnienie z miasta
design Moonmadness
link www.moonmadness.eu

“K. Albo wspomnienie z miasta” [“K., or memories from the city”], staged at the Bogusławski Theatre in Kalisz. The play, directed by Weronika Szczawinska, tells the story of a certain community’s hidden life. It is a tale about forgetfulness and reclaiming the past, of life in a city whose one third of inhabitants had vanished, a city whose eight-hundred-year character has been destroyed beyond recovery.

Projekt plakatu do spektaklu „K. Albo wspomnienie z miasta” wystawianego w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu. Przedstawienie zostało wyreżyserowane przez Weronikę Szczawińską i jest swojego rodzaju opowieścią o fantomowym życiu pewnej społeczności. Opowieść o niepamięci i wywoływaniu wspomnień. O życiu w mieście, z którego zniknęła jedna trzecia mieszkańców. Mieście, którego osiemsetletni kształt został unicestwiony na zawsze.

Read More

DE_STAATproject  De Staat
design Jakub Zasada
link www.zasadaplakaty.tumblr.com

A concert poster for De Staat, an alt-rock band from Nijmege, Holland, for their concert at Firlej Club in Wrocław. The poster was created using the silkscreen technique.

Plakat zapowiadający koncert odbywający się we wrocławskim Klubie Firlej. De Staat to holenderski alt-rockowy zespół z Nijmege. Projekt został zrealizowany w technice sitodruku.

Read More