— print control

Archive
magazines

Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.35 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.41 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.47project Smak
redesign Agata Bartkowiak
link www.magazynsmak.pl

Logotype, identity and layout redesign for Smak [“Taste”] magazine, the first quarterly devoted to food culture on the Polish publishing market. Its subtitle, “around the table”, refers to the many aspects of this culture: design, anthropology, art, not to forget topics such as ecology, education, alternative agriculture, and contemporary crafts. A series of auteurist, minimalist covers of a stark visual composition refers to the avant-garde. The new layout emphasizes the relationships between text, photography and illustration.

Redesign logotypu, identyfikacji oraz makiety magazynu „Smak”, pierwszego na polskim rynku wydawniczym kwartalnika poświęconego kulturze jedzenia. Podtytuł „wokół stołu” odwołuje się do wielu dziedzin kultury: designu, antropologii czy sztuki, nie pomijając takich tematów jak ekologia, edukacja, alternatywne rolnictwo czy współczesne rzemiosło. Seria autorskich, minimalistycznych okładek o mocnej, wizualnej kompozycji odwołuje się do tradycji awangardowych. Nowy layout podkreśla związki pomiędzy tekstem, fotografią a ilustracją.

Screen Shot 2017-05-10 at 18.48.02 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.57

Read More

Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.39 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.47 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.52 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.58 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.42.26 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.42.43 PMproject redesign Zwykłe Życie
design Olek Modzelewski
link www.olekmo.pl

Redesign of “Zwykłe Życie” magazine. The title “Zwykłe Życie” translates to Ordinary Life and the magazine focuses on simple things and activities which bring joy to our everyday lives. The authors present traditional Polish crafts along with contemporary concepts brought about by young designers. The idea is to introduce the reader to craftsmen who fulfilled their lives by following their passion for creative work, as well as works by various Polish illustrators, photographers and writers.

Redesign makiety magazynu „Zwykłe Życie”, mówiącego o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy. W magazynie można znaleźć teksty o rzemieślnikach: tych starych reprezentujących solidny fach rodem z cechów, poparty wieloletnią tradycją oraz ich młodszych kontynuatorów-samouków, którzy również stawiają na jakość swoich produktów. Na łamach pisma są prezentowane prace polskich ilustratorów, fotografów i pisarzy.

Read More

Magazyn WGW1 Magazyn WGW2 Magazyn WGW3 Magazyn WGW4 Magazyn WGW5project Warsaw Gallery Weekend
design Marcel Kaczmarek
link www.thisismarcel.com

Visual identity for Warsaw Gallery Weekend, a festival of 22 leading contemporary art galleries and foundations. Each year, prominent institutions experienced in international projects and art fairs, as well as ambitious new spaces, invite audiences to a weekend of openings and special accompanying events. Formally, the project references the galleries’ disparate locations, emphasizing their urbanistic divergences, which viewers will undoubtedly have to face.

Projekt identyfikacji wizualnej dla Warsaw Gallery Weekend, festiwalu 22 najciekawszych galerii i fundacji sztuki współczesnej z Warszawy. Znane z międzynarodowych projektów czy targów sztuki galerie, jak i nowe przestrzenie o ambitnym programie, zapraszają co roku na weekend wernisaży i towarzyszących im specjalnych wydarzeń. Identyfikacja odwołuje się formalnie do umiejscowienia galerii na mapie miasta. Pokazuje ich rozstrzelone relacje urbanistyczne, od których jednak nie da się uciec, biorąc czynny udział w przedsięwzięciu.

 

Read More

project This is paper magazine
design Alexander Zakharov
link www.thisispaper.com

For the Inaugural Issue  some of the most forward-thinking and inspiring individuals in the design world today were interviewed. Glithero, Faye Toogood, Feilden Fowles and Phoebe English have let the editors into their studios. Formafantasma, Marcel van der Vlugt and Anouk Griffioen discuss the process behind their spectacular works. The duo Nina Donis share their previously untold story. And Kanoa Zimmerman’s photography needs no commentary.

Read More

project Zwykłe życie
design Olek Modzelewski
link www.olekmo.pl

Magazine design & layout for Zwykle zycie magazine, which shows real and simple life of people, places and things.

Projekt i skład magazynu Zwykłe życie, który opowiada o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Read More

project Półmrok 
design Zuzanna bartoszek
link www.galeriastereo.pl 

Twilight quarterly is made by a group of artists associated with Stereo gallery (Poznan). It shows art and literary works made ​​especially for each issue. It is reproduced in the edition of 350 copies. Permanent editors: Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bakowski, Piotr Bosacki, ZuzannaHadrys, Michal Lasota, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski. 

Kwartalnik jest wypowiedzią grupy artystów  związanych z galerią Stereo. Zawiera prace plastyczne i utwory literackie przygotowane specjalnie dla niego. Wszystkie utwory istnieją materialnie w formacie określonym przez projekt graficzny. Stanowią egzemplarz oryginalny, powielany w nakładzie 350 sztuk.
Stałą redakcję tworzą: Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Zuzanna Hadryś, Michał Lasota, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski. Obok  nich występować będą goście spoza środowiska poznańskiego. Kolejne numery pisma nie będą różnicowane przez wyznaczanie zadań lub tematów wypowiedzi.  Praca dla Półmroku stanowić ma stałą praktykę artystów połączonych zainteresowaniami. Te zainteresowania to percepcja, poetyka i urządzenie bytu.

{Wojciech Bąkowski}

 

 

Read More

project SEM Specialist
design Paul Marcinkowski
link www.kaplon.info 

Design for SEM Specialist magazine – Poland’s first magazine devoted entirely to Search Engine Marketing. The publication supports development and education for the effective use of search engines and contextual advertising

Projekt magazynu SEM Specialist – pierwszego w Polsce magazynu poświęconego w całości tematyce Search Engine Marketingu. Publikacja wspiera rozwój branży SEM i edukację w zakresie skutecznego wykorzystania wyszukiwarek i reklam kontekstowych.

Read More

project Zeszyt
design collective
link www.zeszytzzrysunkami.blogspot.com

Notebook project, founded by the Polish women artists, designers and illustrators, as a platform for exchange of ideas within drawing. The first edition is entitled “Criminal”.

Projekt Magazynu, założonego przez polskie artystki, designerski i ilustratorki, jako platforma rysunkowej wymiany myśli. Pierwsza edycja zeszytu nosi tytuł “Kryminalny”.

 

		
		

 
Read More


projekt
Superme magazine

design David Błażewicz
link www.macov.pl

Superman magazine is a semester project carried out at the Academy of Fine Arts in the publishing studio. Printed in six copies on offset paper Antalis – Olin Rough. Magazine layout is based on the New York brand Supreme (www.supremenewyork.com). 

Superme magazine to projekt semestralny zrealizowany na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w pracowni grafiki wydawniczej prof. S. Kosmynki. Wydrukowany w sześciu egzemplarzach na offsetowym papierze Antalis – Olin Rough. Layout magazynu oparty jest na wizerunku nowojorskiej marki Supreme (www.supremenewyork.com).

2011/2012

Read More

project AFF Magzine
desgin Michael Okraj | DesignerDeutsch
link www.designerdeutsch.de

Graphic design for AFF magazine - publication published by the Old Brewery and Art Station Foundation in Poznań, which is the first compendium of fashion and art developed on the basis of Art & Fashion Festival, held annually in the Old Brewery. It talks about fashion, showing it in a broaden context - through the prism of culture, history, sociology and psychology.
AFF explores the talent and craft of workshop participants, who create clothes and jewelry, images, texts, photographs and videos under the supervision of authorities, however, is not only a documentation of the effects of co-operation with the masters, but also a chance for pupils to exist in the finest fashion environment.
The result is AFF magazine , which has 120 pages, is printed on two types of paper, with embossed cover. Printed form is supplemented by additional videos related to the festival, which is available through the use of modern mobile communication tools - Aurasma. 

Projekt graficzny magazynu AFF – publikacji wydanej przez Stary Browar i Art Stations Foundation, która stanowi pierwsze kompendium mody i sztuki przygotowane w oparciu o Art & Fashion Festival, organizowany corocznie w Starym Browarze. To pismo, które, tak jak festiwal, mówi o modzie, pokazując ją w szerszym kontekście – przez pryzmat kultury, historii, socjologii i psychologii.
AFF eksploruje talent i rzemiosło uczestników warsztatów, którzy w ramach festiwalu projektują ubrania i biżuterię oraz tworzą ilustracje, teksty, fotografie i video pod okiem autorytetów, jednak to nie tylko dokumentacja efektów współpracy z mistrzami, ale również szansa dla podopiecznych na zaistnienie w środowisku modowym.
W efekcie powstał AFF, który ma 120 stron, jest drukowany na dwóch rodzajach papieru, z tłoczoną okładką. Forma drukowana jest uzupełniona o dodatkowe materiały wideo związane z festiwalem, które są dostępne dzięki zastosowaniu nowoczesnego narzędzia komunikacji mobilnej – Aurasma.

2012

 

 

Read More