— print control

Archive
magazines

project Półmrok 
design Zuzanna bartoszek
link www.galeriastereo.pl 

Twilight quarterly is made by a group of artists associated with Stereo gallery (Poznan). It shows art and literary works made ​​especially for each issue. It is reproduced in the edition of 350 copies. Permanent editors: Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bakowski, Piotr Bosacki, ZuzannaHadrys, Michal Lasota, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski. 

Kwartalnik jest wypowiedzią grupy artystów  związanych z galerią Stereo. Zawiera prace plastyczne i utwory literackie przygotowane specjalnie dla niego. Wszystkie utwory istnieją materialnie w formacie określonym przez projekt graficzny. Stanowią egzemplarz oryginalny, powielany w nakładzie 350 sztuk.
Stałą redakcję tworzą: Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Zuzanna Hadryś, Michał Lasota, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski. Obok  nich występować będą goście spoza środowiska poznańskiego. Kolejne numery pisma nie będą różnicowane przez wyznaczanie zadań lub tematów wypowiedzi.  Praca dla Półmroku stanowić ma stałą praktykę artystów połączonych zainteresowaniami. Te zainteresowania to percepcja, poetyka i urządzenie bytu.

{Wojciech Bąkowski}

 

 

Read More

project SEM Specialist
design Paul Marcinkowski
link www.kaplon.info 

Design for SEM Specialist magazine – Poland’s first magazine devoted entirely to Search Engine Marketing. The publication supports development and education for the effective use of search engines and contextual advertising

Projekt magazynu SEM Specialist – pierwszego w Polsce magazynu poświęconego w całości tematyce Search Engine Marketingu. Publikacja wspiera rozwój branży SEM i edukację w zakresie skutecznego wykorzystania wyszukiwarek i reklam kontekstowych.

Read More

project Zeszyt
design collective
link www.zeszytzzrysunkami.blogspot.com

Notebook project, founded by the Polish women artists, designers and illustrators, as a platform for exchange of ideas within drawing. The first edition is entitled “Criminal”.

Projekt Magazynu, założonego przez polskie artystki, designerski i ilustratorki, jako platforma rysunkowej wymiany myśli. Pierwsza edycja zeszytu nosi tytuł “Kryminalny”.

 

		
		

 
Read More


projekt
Superme magazine

design David Błażewicz
link www.macov.pl

Superman magazine is a semester project carried out at the Academy of Fine Arts in the publishing studio. Printed in six copies on offset paper Antalis – Olin Rough. Magazine layout is based on the New York brand Supreme (www.supremenewyork.com). 

Superme magazine to projekt semestralny zrealizowany na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w pracowni grafiki wydawniczej prof. S. Kosmynki. Wydrukowany w sześciu egzemplarzach na offsetowym papierze Antalis – Olin Rough. Layout magazynu oparty jest na wizerunku nowojorskiej marki Supreme (www.supremenewyork.com).

2011/2012

Read More

project AFF Magzine
desgin Michael Okraj | DesignerDeutsch
link www.designerdeutsch.de

Graphic design for AFF magazine - publication published by the Old Brewery and Art Station Foundation in Poznań, which is the first compendium of fashion and art developed on the basis of Art & Fashion Festival, held annually in the Old Brewery. It talks about fashion, showing it in a broaden context - through the prism of culture, history, sociology and psychology.
AFF explores the talent and craft of workshop participants, who create clothes and jewelry, images, texts, photographs and videos under the supervision of authorities, however, is not only a documentation of the effects of co-operation with the masters, but also a chance for pupils to exist in the finest fashion environment.
The result is AFF magazine , which has 120 pages, is printed on two types of paper, with embossed cover. Printed form is supplemented by additional videos related to the festival, which is available through the use of modern mobile communication tools - Aurasma. 

Projekt graficzny magazynu AFF – publikacji wydanej przez Stary Browar i Art Stations Foundation, która stanowi pierwsze kompendium mody i sztuki przygotowane w oparciu o Art & Fashion Festival, organizowany corocznie w Starym Browarze. To pismo, które, tak jak festiwal, mówi o modzie, pokazując ją w szerszym kontekście – przez pryzmat kultury, historii, socjologii i psychologii.
AFF eksploruje talent i rzemiosło uczestników warsztatów, którzy w ramach festiwalu projektują ubrania i biżuterię oraz tworzą ilustracje, teksty, fotografie i video pod okiem autorytetów, jednak to nie tylko dokumentacja efektów współpracy z mistrzami, ale również szansa dla podopiecznych na zaistnienie w środowisku modowym.
W efekcie powstał AFF, który ma 120 stron, jest drukowany na dwóch rodzajach papieru, z tłoczoną okładką. Forma drukowana jest uzupełniona o dodatkowe materiały wideo związane z festiwalem, które są dostępne dzięki zastosowaniu nowoczesnego narzędzia komunikacji mobilnej – Aurasma.

2012

 

 

Read More

project exklusiv magazine
design Jakub Jezierski
link www.jakubjezierski.com  

New design for the polish lifestyle magazine Exklusiv.

Proejkt nowej makiety dla magazynu lifestyleowego Exklusiv.

Read More

project Res Publica magazine
design rzeczy brazkowe
link www.rzeczyobrazkowe.pl

Design for the magazine ”Res Publica Nowa”, published together with the Czech magazine “HOST”.  It shows Central Europe from the perspective of the city. This special issue was created in collaboration with the European network of cultural journals, which includes: “Eurozine,” Slovak magazine “Kritika & Kontext” and Hungarian ”Magyar Lettre Internationale”.

Projekt i skład magazynu „Res Publica Nowa”. Razem z czeskim czasopismem „HOST” została poruszona tematyka Europy Środkowej z perspektywy miasta. Wydanie powstało we współpracy z europejską siecią czasopism kulturalnych, w skład której wchodzą: „Eurozine”, słowacki magazyn „Kritika&Kontext” oraz węgierski „Magyar Lettre Internationale”.

2011

Read More

project Fotografia magazine
design Tomek Wojciechowski
link www.fattombo.pl 

Cover design, promotional poster and article layout for Fotografia magazine. All in the atmosphere of exciting immediacy of death.

Projekt  okładki, plakatu promocyjnego oraz skład artykułu dla magazynu Fotografia. Wszystko w klimacie ekscytującej naoczności śmierci.

2011

Read More

 

project format P quarterly # 4
design Jakub Jezierski
link www.jakubjezierski.com

An artist-driven journal in pocket book format. #4 “The Future of Art Criticism as Pure Fiction.
A Set of 19 Exhibition and One Collateral Event”

Raqs Media Collective: Proverbs
Sina Najafi: Cut the Bean
Ingo Niermann: The Completists
Dieter Roelstraete: The Function of Fiction B (PDF)
Shankar Barua: The Bubbly Bumpkin Story (condensed)
Łukasz Gorczyca & Łukasz Ronduda: Half Empty (xero)
Natasa Petrein-Bachelez: Haus der Lüge
Magnolia de la Garza Be Realistic: Demand the Impossible
Antje Majewski: Freisler
Aaron Schuster: Presenting Wilfred Bions A Memoir of the Future
Ysla Leaver-Lap: An Acquisition
Sebastian Cichocki: L.A.S.T. L.E.A.K. (The visionaries of the 1960s were dreaming about us). Radio Edit
Stine Hebert & Asli Çavuşoglu: Renegotiating Delivery 6
Martha Kirszenbaum: The Visit: A Pseudonymi
Övül Durmuşoglu: Untitled
Tom Morton: The Following Being the True Confession of Giuseppe Sacchi, Sinner
Thibaut de Ruyter: less money, more love (extended version)
Dieter Roelstraete: Hoichi the Earless (Apocryphal)
Barbara Piwowarska: Footnote 4. Disambiguation
Collateral event: The New Regulations (postcard)

size: 11,3 x 17 cm

2011

Read More


project
POOL Magazine
design Yosuke Demukai & Marcin Zarzeka
link www.pool-magazine.org

POOL — intercontinental magazine published in Tokyo (52°41′N, 139°46′E), Warsaw (52°35′N, 21°05′E) and Vienna (48°13′N, 16°22′E).
A seasonal artbook curated by Yosuke Demukai — Japanese photographer based in Warsaw/Tokyo and the Polish artist Marcin Zarzeka, who lives in Vienna/Warsaw. 

POOL – międzynarodowy magazyn publikowany w Tokyo (52°41′N, 139°46′E), Warszawie (52°35′N, 21°05′E) i Wiedniu (48°13′N, 16°22′E).
Sezonowy artbook prowadzony przez Yosuke Demukai – japońskiego fotografa pracującego w Warszawie i Tokyo oraz polskiego artystę Marcina Zarzekę, który porusza się między Warszawą a Wiedniem.

Read More