— print control

Archive
magazines

project Waw Magazine
design Edgar Bąk
link www.edgarbak.info

Design & layout for culture magazine Waw, published in Warsaw.

Projekt graficzny i layout kulturalnego magazynu Waw, publikowanego w Warszawie.

2010-2011

Read More

project Piktogram magazin redesign 
design full metal jacket
link www.full-metal-jacket.pl

‘Piktogram has become an essential resource for research not just on Polish contemporary art but for art of Eastern Europe in the post Communist period as a whole. The range of its articles makes it essential reading for anyone interested in contemporary art. It provides a new perspective on history of western contemporary art post 1990 since it reminds us of the continuity of independent critical thought in Poland.’
– Mark Nash, Head of Department, Curating Contemporary Art,
   Royal College of Art, London

‘Magazyn Piktogram stał się podstawowym źródłem badań nie tylko w zakresie polskiej sztuki nowoczesnej, ale również dla całej Europy wschodniej okresu postkomunistycznego. Wybór artykułów sprawia, że jest to ważna lektura dla wsyztskich zainteresowanych sztuką współczesną. Magazyn kreuje nowe spojrzenie na historię zachodniej sztuki współczesnej po 1990 roku, ponieważ przypomina nam o ciągłości niezależnej myśli krytycznej w Polsce.’
– Mark Nash, Head of Department, Curating Contemporary Art,
Royal College of Art, London

Read More


project
Format P
design Jakub Jezierski
link www.jakubjezierski.com

Design and layout of FORMAT P magazine – a new artist-driven journal in a pocket book format.
The periodical is conceived as atool for artists, writers and specialists in various fields of culture and science focusing on selected issues and topics and for those who want to take advantage of the paper as a useful, functional and ”democratic” medium to present their discoveries, fascinations & research. Format P is experimental – its task is to discover new relationships between disciplines, referring to the glorious tradition of such magazines as the American ”Cabinet” (contemporary art and science) and the Dutch ”FR David” (connections between visual arts and literature) and ”Dot Dot Dot ’(link between the field of design, philosophy and literary fiction.)

size: 11,3 x 17 cm
2009

Projekt  grafinczy i skład nowego magazynu humanistyczego – FORMAT P.
Periodyk jest pomyślany jako narzędzie dla artystów, pisarzy, specjalistów różnych dziedzin kultury i nauki, skupiających się na wyselekcjonowanych zagadnieniach i tematach, chcących wykorzystać papier jako użyteczne, funkcjonalne i “demokratyczne” medium dla realizacji lub zaprezentowania swoich odkryć, fascynacji, badań. To pismo w pełnym tego słowa rozumieniu eksperymentalne, którego zadaniem jest odkrywanie nowych związków między dyscyplinami, odnoszące się do chlubnych tradycji takich pism jak amerykański “Cabinet” (sztuka współczesna i nauka) czy holenderskie “F.R. David” (związki między sztukami wizualnymi a literaturą) i “Dot Dot Dot” (powiązania między dizajnem, filozofią i fikcją literacką).


Read More