— print control

Archive
newspapers

1 2 3project Motion vs Rest
design QOSMA
link www.qosma.com

Curated by Marta Niedbał with Gabriela Baka and Zuzanna Jura, “Motion vs Rest” is an art paper dealing with a quasi– -scientific reality of physics in a daily life. Three artists, living and working in three different locations, are trying to find an answer to what motion and rest means in our current society. Part of the exhibition organized by Collectif Blanc in Montreal.

Praca kuratorska Marty Niedbał z Gabrielą Baką i Zuzanną Jurą – „Ruch vs Spoczynek” to publikacja czyniąca o quasi-naukowej rzeczywistości praw fizyki w życiu codziennym. Trzy artystki mieszkające i pracujące w trzech różnych miejscach, szukają odpowiedzi na to, co ruch i spoczynek oznaczają w naszym obecnym społeczeństwie. Projekt został zaprezentowany jako część wystawy zorganizowanej przez Collectif Blanc w Montrealu.

Read More

project Ladnie Naprawię
design Maja Ruszkowska-Mazerant
link www.ladnienaprawie.pl

Newspaper accompanying startup Ladnie Naprawie (Nicely fixed) – which brings together people operating locally (in big cities, small towns, villages), talented and self aware people who think about the environment. You can meet those who have something to repair, and those who can fix it. In the first issue of the newspaper, the authors focused primarily on presenting good practices associated with the idea of ​​repairing, renewing, creating using renewable or organic materials.

Gazeta towarzysząca serwisowi Ładnie Naprawię. Inicjatywa Ładnie Naprawię to przedsięwzięcie o skali ogólnopolskiej. Serwis „Ładnie Naprawię” ma na celu połączenie w jednym miejscu działających lokalnie (w dużych miastach, małych miejscowościach, na wsiach), utalentowanych i przedsiębiorczych ludzi, którzy myślą o środowisku naturalnym, chcą oszczędzać i zarabiać pieniądze. Można tu spotkać tych, którzy mają coś do naprawienia oraz tych, którzy mogą to naprawić. W pierwszym numerze gazety „Ładnie Naprawię”, autorzy skupili się przede wszystkim na zaprezentowaniu dobrych praktyk, związanych z ideą naprawiania, odnawiania, tworzenia z wykorzystaniem materiałów odnawialnych lub ekologicznych.

Read More

project Futu Paper
design Michał Małolepszy
link www.futu.pl

Futu Paper is a monthly paper, which takes the reader to the areas of design, architecture and modern business ideas and culture . 56 pages with a circulation of 30 thousand copies is available throughout Poland. It’s printed on recycled paper .

Futu Paper to gazeta, która prowadzi czytelnika po obszarach designu, architektury i idei w nowoczesnym biznesie, kulturze i szeroko rozumianym lifestyle’u. 56 stron w nakładzie minimalnym 30 tys egzemplarzy dostępne jest w całej Polsce. Drukowana jest na papierze recyklingowym.

Read More

project Jestem prawie na każdej wystawie
design Daria Malicka
link www.dariamalicka.com

Full visual identity of the exhibition “I’m almost at every exhibition”: a survey in printed and electronic form (in English and Polish), posters, invitations, the paper accompanying the exhibition

Pełna identyfikacja wizualna wystawy “Jestem prawie na każdej wystawie”: ankiety w formie drukowanej i elektronicznej (wersja angielska i polska), plakaty, zaproszenia, elementy grafiki ekranowej umieszczane na stronie Zachęty, reklama prasowa w piśmie WAW, gazeta towarzysząca wystawie
Wiodącym motywem identyfikacji jest cudzysłów, odmienny w wersji angielskiej i polskiej. Ten znak interpunkcyjny podkreśla znaczenie wypowiedzi uczestników wystawy, którzy poprzez wypełnienie ankiety i wyrażenie swej opinii, współtworzą obraz galerii i jej publiczności. O wypowiedź poproszeni zostali także artyści, którzy w ramach naboru prac open call, zaproponowali realizacje nawiązujące do wystawy lub gmachu galerii. Wystawie towarzyszyły ponadto rozmaite panele dyskusyjne, warsztaty, wykłady, interwencje, performanse. Sam tytuł wystawy to cytat z raportu na temat publiczności Zachęty, sporządzonego przez studentów socjologii. Fundamentem wystawy była zatem wypowiedź, artystów, kuratorów i publiczności, na temat instytucji wystawienniczej i tego, co się w niej wydarza. Pozostałe elementy graficzne występujące w projektach inspirowane były eklektyczną architekturą gmachu Zachęty. http://www.zacheta.art.pl/article/view/501/jestem-prawie-na-kazdej-wystawie

Read More

project IT!
design Maryna Tomaszewska

link www.najogorszy.com 

IT! The Worst Magazine Ever is an art magazine of absurd and grotesque character, published a few times a year (usually twice). 

TO! Periodyk najgorszy – gazeta o dość absurdalnym charakterze ukazująca się kilka razy do roku (zazwyczaj dwukrotnie).

Read More

project Nic nie czuję/I feel no evil
design Piotr Łakomy
link piotrlakomy.tumblr.com 

Paper published on the occasion of Piotr’s Łakomy exhibition at the Arsenał Gallery in Białystok. „The artist builds a minimalist ghetto of degraded tangibility, an environment in which we can once again observe and establish genuine relations with the outside world. A way out of a situation of excess lies in the middle of nowhere, amongst shattered concrete slabs, grey Styrofoam, bow-shaped rods that make up a gate to an eccentric ghetto of reduced shapes and hypnotic greys of Piotr Łakomy’s art.” – descibes exhibition curator, Kuba Bąk.

Gazeta wydana z okazji wystawy Piotra Łakomego w Galerii Arsenał w Białymstoku. „Artysta buduje minimalistyczne getto materialności zdegradowanej, środowisko, w którym na powrót możemy widzieć i ustanawiać autentyczne relacje z otoczeniem. Wyjście z sytuacji przesytu leży na manowcach, wśród rozbitych betonowych bloków, szarego styropianu, pałąkowatych prętów tworzących bramę do ekscentrycznego getta zredukowanych form i hipnotycznych szarości sztuki Piotra Łakomego.” – opisuje kurator wystawy, Kuba Bąk.

Read More

project Les Mermoires
design Piotr Buczkowski
link www.heroesdesign.com

Custom typography and editorial design made for fashion shoot LES MEMORIES photographed by Marek Makowski.

Dedykowana typografia i skład dla sesji mody LES MEMORIES autorstwa Marka Makowskiego.

Read More