— print control

Archive
books

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAproject Cud / Miracle
design Anita Wasik
format 165×235 mm
typeface Blackest, Milas
paper uncoated
print run 300
publisher Academy of Fine Arts in Gdańsk
year 2018

Cud [Miracle] is the catalog which accompanied an exhibition whose purpose was to examine and analyze the phenomena referred to as “miracles” while finding related connotations and searching for their artistic equivalents. By touching the cover, one could perform the eponymous miracle, as behind a layer of black thermochromic paint lies a colorful “holy image.” A rainbow color scheme is also visible inside in the form of gradients on each chapter page. The typographic layout, although very modern, recalls the layouts of ancient books, including The Bible. 

„Cud” to katalog towarzyszący wystawie, której celem było przebadanie i przeanalizowanie zjawisk określanych mianem cudu oraz odnalezienie skojarzeń znaczeniowych i poszukiwanie ich artystycznych ekwiwalentów. Powstał pomysł, by za pomocą dotknięcia okładki można było dokonać tytułowego „cudu”. Za warstwą czarnej farby termochromowej kryje się barwny „święty obrazek”. Tęczowa kolorystyka pojawia się również w środku w postaci gradientów na stronach rozpoczynających poszczególne rozdziały. Układ typograficzny, choć bardzo współczesny, nawiązuje do układu starych ksiąg, m.in. Pisma Świętego.

Read More

Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.24 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.01 Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.45 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.43 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.32 Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.34 Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.52 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.12project The Internets
design Noviki
photos Szymon Rogiński
format 182×209 mm
typeface hk grotesk
paper coated, canvas
print run 400
publisher Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
year 2019

While working on the book, the designers wondered how to present the impact that automation technology, sharing economy, and artificial intelligence have had on the evaluation of an artistic work itself. That is why they have subjected Szymon Rogiński’s photographs to the evaluation of internet algorithms used for the automatic rating and description of photo images. Of course, artificial intelligence did not take into account the context of the displayed works, like most things that we observe on the web. Furthermore the evaluations and descriptions of Szymon Rogiński’s photography were based on an indefinite/unknown algorithm, questioning the methodology of the evaluation of an artistic work itself.  

Projektanci, pracując nad koncepcją książki, zastanawiali się, jak pokazać wpływ technologii automatyzacji, ekonomii wymiany i sztucznej inteligencji na ocenę samego dzieła artystycznego. Dlatego fotografie Szymona Rogińskiego poddali ocenie algorytmów sieciowych służących do automatycznej oceny i opisu obrazów fotograficznych. Oczywiście sztuczna inteligencja nie uwzględniała kontekstu wyświetlanych prac, podobnie jak większość rzeczy, które obserwujemy w sieci, również oceny i opisy fotografii Szymona Rogińskiego opierały się na nieokreślonym/nieznanym algorytmie, kwestionując metodologię oceny samego dzieła artystycznego.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-13 at 17.40.58 Screen Shot 2020-07-13 at 17.40.17 Screen Shot 2020-07-13 at 17.40.43 Screen Shot 2020-07-13 at 17.40.32 Screen Shot 2020-07-13 at 17.41.15project Captains of Illustration: 100 Years of Children’s Books from Poland 
design Ewa Stiasny
format 215×300 mm
typeface Aldine721EU, Dutch766EU, Futura Lt Pro, Minion Pro
paper uncoated premium smooth
print run 2000
publisher Adam Mickiewicz Institute / Culture.pl, Dwie Siostry
year 2019

Captains of Illustration: 100 Years of Children’s Books from Poland is an album that encapsulates 100 years of Polish children’s book illustrations through 100 alphabetical entries. It gives readers a vast outlook on the field itself (and its many achievements since 1918), while outlining the subject areas and themes appearing within the illustrations, artistic techniques and stylistic tendencies. It also introduces readers to prominent children’s book illustrators and the most significant publishing series. Illustrations are the focal point in this publication, with over 900 works by 200+
Polish illustrators. 

„Captains of Illustration: 100 Years of Children’s Books from Poland” to album, który ujmuje stulecie polskiej ilustracji książkowej dla dzieci w 100 alfabetycznie ułożonych hasłach. Dają one przekrojowy obraz dorobku tej dziedziny począwszy od roku 1918, opisując obszary tematyczne i motywy pojawiające się na ilustracjach, techniki artystyczne, tendencje stylistyczne, najznamienitszych ilustratorów książek dla dzieci i najbardziej znaczące serie wydawnicze. Esencją książki są ilustracje – zgromadzono tu ponad 900 prac autorstwa ponad 200 polskich ilustratorów.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-13 at 17.34.52 Screen Shot 2020-07-13 at 17.32.37 Screen Shot 2020-07-13 at 17.32.22 Screen Shot 2020-07-13 at 17.35.13 Screen Shot 2020-07-13 at 17.35.20project Droho PL
design Punkt Widzenia/ Michał Siciński
format 104×148 mm
typeface Helvetica
paper uncoated
print run 500
publisher NOVArte / Droho
year 2019

DROHO.PL is the consecutive  installments of a photographic project complemented by “life’s poetry.” The author, Maciej Zakliczyński, looks for various forms of expressing what surrounds him, inspires him, and that which is uplifting yet sometimes also hindering. 

DROHO.PL to kolejna odsłona projektu fotograficznego połączonego z poezją codzienności. Autor Maciej Zakliczyński poszukuje różnych form wyrażania tego, co go otacza, daje mu inspirację, buduje, a czasem frustruje.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.44 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.53 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.30 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.37 ffde4f85140e107b86c0fce5122a352e 5749f8cc912b8e2c1d92404404daf1d6 324f656530d63d4f08809fb641664202 4308aac4a5d8e7eb078a3e6dd5ab286aproject Mechanizm. Polska 1988–2019. / Mechanism. Poland 1988–2019. Mariusz Forecki
design dobosz.studio
prepress Dariusz Nowak
format 200×270 mm
typeface Monument
paper uncoated, recycled
print run 250 / 350
publisher PIX.HOUSE 
year 2019

Mechanism is a photographic story that not only lets us see  but also comprehend and appreciate how our country has changed in the years of 1989–2019. In Mariusz Forecki’s photos, Poland is the eponymous mechanism. The artist’s work is non-judgemental, and is an in-depth observation of contemporary life that can be somber and ordinary, as well as the type of life declared as “more substantial” by newspaper headlines. He presents this indirectly, as it was often printed in the press in days past, and takes on the role of a sociologist and documentary filmmaker, becoming someone more than just a photojournalist.

„Mechanizm” to fotograficzna opowieść, dzięki której nie tylko możemy zobaczyć, ale także postarać się zrozumieć i docenić, jak zmienił się nasz kraj w latach 1989-2019. Polska na zdjęciach Foreckiego to tytułowy mechanizm. Autor nie ocenia, raczej jest dogłębnym obserwatorem rzeczywistości – tej szarej, zwykłej oraz tej „ważniejszej”, z pierwszych stron gazet. Ukazuje ją jednak nie wprost – jak zwykło się drukować ją w prasie. Sporo jest w Foreckim socjologa dokumentalisty – dużo więcej niż fotoreportera.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.07 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.48 Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.39 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.33 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.20 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.42 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.37 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.33project Teatr by Tomek Tyndyk
design Anna Nałęcka-Milach
format 160×230 mm
typeface Bodoni LT Pro
paper coated matt ivory, color in bulk, light grey
print run 500
publisher Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
year 2018

This publication which presents the works of Tomek Tyndyk aims to promote theater photography. The book gives readers the opportunity to have a peek at this recondite and often inaccessible world – one within which the theatrical act and the interpersonal relations accompanying it (and other mysterious processes) take place. The album contains photographs from 2014–2017 that were taken during rehearsals and shows at TR Warszawa. 

Publikacja prezentująca prace Tomka Tyndyka popularyzuje nurt fotografii teatralnej. Książka stwarza odbiorcom możliwość podglądania hermetycznego i często niedostępnego świata, gdzie – w obrębie aktu teatralnego i towarzyszących mu relacji międzyludzkich – zachodzą tajemnicze procesy. Album zawiera fotografie z lat 2014–17 wykonane podczas prób i eksploatacji spektakli TR Warszawa.

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.09 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.37 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.19 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.43 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.28project Nienasycenie spojrzenia
design Ryszard Bienert
format 230×320 mm
typeface Helvetica
paper uncoated cream, recycled, coated volume
print run 400
publisher Centrum Sztuki Mościce
year 2018

Photo album design for “Nienasycenie” [“Insatiable”] which presents a view into the phenomenon of Dance Photography and its specific form of photographic documentation which emphasizes the virtues of emotionality and physicality created by bodies while in motion. In the publication, the creators draw attention to a group of photographers who accompany performances throughout the full process of their work. As a result, a pioneering book about a very diverse topic was created and expressed in a range of styles from photojournalistic forms to more artistic experiments. The publication included works by twenty one artists, the creators’ profiles, and critical texts attempting to categorize this phenomenon.

Projekt albumu fotograficznego „Nienasycenie spojrzenia”, poświęconego zjawisku fotografowania tańca i specyfice dokumentu fotograficznego, który podkreśla walory emocjonalności i fizyczności ciała tworzącego w ruchu. Poprzez publikację twórcy pragną zwrócić uwagę na grupę fotografów towarzyszących spektaklom nie tylko w ich realizacjach scenicznych. W efekcie powstała pionierska książka o bardzo zróżnicowanym zjawisku sięgającym od reportażu po artystyczne eksperymenty. W publikacji znalazły się prace 21 autorów, sylwetki twórców oraz teksty krytyczne podejmujące próbę skategoryzowania zjawiska.

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 14.26.25 Screen Shot 2020-06-18 at 14.26.48 Screen Shot 2020-06-18 at 14.28.49 Screen Shot 2020-06-18 at 14.27.23 Screen Shot 2020-06-18 at 14.28.23 Screen Shot 2020-06-18 at 14.27.07 Screen Shot 2020-06-18 at 14.29.18project Czarna wiosna. Wokół wrocławskiej niezależnej sceny muzycznej lat 80.
design Grupa Projektor
format 155×225 mm
typeface FF Bau, custom lettering
paper uncoated premium rough
print run 300
publisher Wrocław Contemporary Museum
year 2018

Publication design accompanying the exhibition “Black Spring. On Wrocław’s Independent Music Scene of the 1980’s”. It speaks about emotions that may arise in a repressive situation – in this case a socio-political system – including emotions that result from anxiety, but at the same time are an expression of one’s own potential perseverance in a confronting reality. The publication sets the scene by presenting the realities of the 1980’s in Poland as well as Wrocław’s music scene.

Projekt publikacji towarzyszącej wystawie „Czarna wiosna. Wokół wrocławskiej niezależnej sceny muzycznej lat 80.” poświęconej emocjom, jakie mogą zaistnieć w sytuacji represyjnej, zdeterminowanej przez system społeczno-polityczny. Emocjom, które wynikają z niepokoju, ale jednocześnie są wyrazem poszukiwań własnego potencjału w mierzeniu się z rzeczywistością. Jej tłem były lata 80. XX wieku, a punktem wyjścia muzyka z Wrocławia.

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.40 Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.32 Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.47 Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.23 Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.57project Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL
design Tomek Bersz
format 165×230 mm
typeface Neue Haas Grotesk, New Zelek 
paper uncoated 
print run 1000 
publisher Bęc Zmiana 
year 2018 

Book design for “Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL” [“A Future to Be Built. Futurology and Architecture in the People’s Republic of Poland”], which is the first extensive study of the Polish architecture and urbanism of “tomorrow”, presenting designs from the 1960’s and 1970’s. Exceptional and unpublished archival materials present a wide selection of well-known and completely-forgotten projects, including “Ribbon Cities” by Włodzimierz Gruszczyński, “Dagarama” – futuristic residential units by Jan Głuszak, Oskar Hansen’s “Continuous Linear System”, Wiesław Nowak’s “The Tower-Bridge Complex” or the “Terra X” project by Stefan Müller, among others.

Projekt książki „Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL” będącej pierwszym tak obszernym studium polskiej architektury i urbanistyki „jutra” prezentującym projekty z lat 60. i 70. XX wieku. Wyjątkowe i niepublikowane wcześniej materiały archiwalne pokazują szeroki wybór znanych i zupełnie zapomnianych projektów, takich jak „miasta wstęgowe” Włodzimierza Gruszczyńskiego, futurologiczne jednostki mieszkalne Jana Głuszaka „Dagaramy”, Linearny System Ciągły Oskara Hansena, „zespoły wieżowo-mostowe” Wiesława Nowaka czy projekt „Terra X” Stefana Müllera.

Read More

RST4179b-1600x1337 RST4138b RST4134b RST4136b-1600x954project Przemek Matecki. Małe obrazy
design Michał Kaczyński
format 220×220 mm
typeface Graphik
paper coated
print run 450
publisher Raster Gallery
year 2018

Publication design presenting paintings by Przemek Matecki which are a part of a larger series of several hundred works created between 2016–2018. They were exhibited at the Raster gallery in Warsaw in February 2018. The book consists of reproductions on paper as well as oils on canvas, all on a 1:1 scale.

Projekt publikacji dokumentującej obrazy Przemka Mateckiego, które pochodzą z dłuższego cyklu kilkuset prac powstałych w latach 2016–2018 i zaprezentowanych na wystawie w galerii Raster w lutym–marcu 2018. Wykonane zostały z wykorzystaniem papierowych reprodukcji i farb olejnych na płótnie. Wszystkie zreprodukowano w rzeczywistej wielkości.

Read More