— print control

Archive
books

Screen Shot 2017-08-07 at 12.47.18 Screen Shot 2017-08-07 at 12.47.31 Screen Shot 2017-08-07 at 12.47.24project Fangor. Malarstwo
redesign Anita Wasik
link www.anitawasik.blogspot.com

A retrospective album published by the Academy of Fine Arts in Gdańsk to accompany the exhibition commemorating Wojciech Fangor’s Honoris Causa anniversary. Hardcover with a red stitching. Cover with hot-stamping with a blue metallic foil, silkscreen and UV printing, bound with Curious Matter Desiree Red 135 g.

Retrospektywny album wydany przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku przy okazji wystawy zorganizowanej na uroczystość wręczenia Wojciechowi Fangorowi doktoratu honoris causa. Oprawa twarda szyta czerwoną nicią. Oklejka została wykonana z kartonu Curious Matter Desiree Red 135 g. Uszlachetnienia to: hotstamping niebieską, metaliczną folią na gorąco, sitodruk i lakier wybiórczy objętościowy.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.43.35 Screen Shot 2017-08-07 at 12.43.22 Screen Shot 2017-08-07 at 12.43.27project Emulsja 
design Marta Przybyło-Ibadullajev
link www.faf.org.pl

Over 80 illustrations – archival photographs and contemporary works – presented in the book tell the story of destruction, artistic practice and the materiality of photography. A subjective selection allows readers to follow how “photographs-as-objects-of-conservation” become abstract in form and thus free themselves from being purely a token of times past. The book goes further than aestheticising destruction – theoretical texts by Marta Przybyło–Ibadullajev and Sławomir Sikora reflect on the materiality of photography, while Monika Supruniuk’s inspiring descriptions introduce readers to the topic of preventive conservation.

Ponad 80 ilustracji – archiwalnych fotografii i wybranych współczesnych prac prezentowanych w książce opowiada historię zniszczeń, działań artystów i materialności fotografii. Subiektywny wybór pozwala zobaczyć, w jaki sposób fotografie określane jako „obiekty do konserwacji” przybierają abstrakcyjne formy i pod względem wizualnym wydają się czymś więcej niż tylko świadectwem czasu. Książka wychodzi jednak poza estetyzację zniszczeń – teoretyczną refleksję na temat materialności fotografii podejmują teksty Marty Przybyło-Ibadullajev i Sławomira Sikory, a także inspirujące opisy Moniki Supruniuk wprowadzające nas w zagadnienia konserwacji prewencyjnej.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.38.10 Screen Shot 2017-08-07 at 12.38.03 Screen Shot 2017-08-07 at 12.37.57project Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku
design Anna Piwowar
link www.lapolka.com 

“Plan of the capital city of Warsaw Książnica – 1939 Atlas” is the second publication from the award-winning series, “Plans of Warsaw”, which presents contemporary readers with some of the most interesting achievements of cartography, and consequently – exploring the oftentimes surprising history of the city’s development. The 1939 Plan urges readers to reconsider the myth of pre-war Warsaw, and shows what the city would look like today if not for the outbreak of the Second World War.

„Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku” to druga publikacja z nagradzanej serii „Plany Warszawy”, przybliżającej współczesnym odbiorcom najciekawsze osiągnięcia kartografii, a za ich pośrednictwem – pokazującej nierzadko zaskakującą historię rozwoju przestrzennego stolicy. Plan z 1939 roku zmusza do ponownego przemyślenia mitu przedwojennej Warszawy i pokazuje, jak mogłaby ona wyglądać, gdyby nie wybuch II wojny światowej.

Read More

_MG_5225_800 _MG_5324_800 Screen Shot 2017-08-07 at 12.27.12 _MG_5053_800project Granice. Tożsamość a terytorium
design Martyna Wyrzykowska
link www.mwyrzykowska.com 

“Granice. Tożsamość a terytorium” (“Borders. Identity and territories”) encapsulates Paweł Starzec and Martyna Wyrzykowska’s research into territorial boundaries and identities of authorship. It includes migration data from the last 15 years and migration trends from all over the world, as well as an interview with Draginia Nadaždin, the director of Amnesty International’s Polish bureau. The design is ascetic in form, using only black and white – except for the last chapter which is printed with white ink on deep blue paper. Flags serve as visual complements to the research.

Książka „Granice. Tożsamość a terytorium” zawiera badania na temat granic terytorium i tożsamości autorstwa Pawła Starca i Martyny Wyrzykowskiej. Znajdują się w niej również dane dotyczące migracji z ostatnich 15 lat, pokazujące trendy migracyjne na całym świecie. Ostatnia część książki to wywiad z Draginią Nadaždin, dyrektorką polskiego oddziału Amnesty International. Projekt ma ascetyczną formę, utrzymany jest wyłącznie w czerni i bieli, z wyjątkiem ostatniej (kontekstualnej) części, która została wydrukowana białym atramentem na głębokim niebieskim papierze. Flagi są wizualnym uzupełnieniem badań.

Read More

Screen Shot 2017-07-25 at 16.44.29Screen Shot 2017-07-25 at 16.44.41 Screen Shot 2017-07-25 at 16.44.35project Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna 1979–1989
design Łukasz Paluch / Anomalia Art Studio 
link  www.anomalia.pl

Book design of “Wrocław’s Independent Music Scene 1979–1989,” which consists of Paweł Piotrowicz’s interviews with artists who were active on the music scene in the 80s. The book includes 130 images, many published for the first time ever.

Projekt książki „Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna w latach 1979–1989”, która zawiera zestaw rozmów Pawła Piotrowicza z artystami tworzącymi we Wrocławiu muzykę w latach 80. W książce znajduje się 130 zdjęć, w tym wiele nigdy niepublikowanych.

Read More

wordbook-2-1 NSR_004 NSR_006project [niekompletny] Spis rzeczy / Wordbook
design  Anna Nałęcka-Milach / Tapir Book design
link www.nalecka.com

“[niekompletny] Spis rzeczy / Wordbook” is part of a series of narratives created within “Lost territories” project. The book seeks to redefine phenomena, events and processes, but also confront memories left behind by the USSR, which has been taking its toll on Polish reality for decades. Twenty-one authors – writers, journalists, political scientists, historians, artists and curators have created a personal atlas of post-soviet connotations, placed against the backdrop of  select photographs from the archive of Stracone terytoria. The contributors present a wide array of viewpoints – differing in descent, language, literary style and temperament, and having contrasting memories and experiences of the USSR. The publication shouldnt be taken as a guidebook to the Soviet era, but an essay on many important issues faced by a region which is continually changing, an effort to describe one’s standpoint and come to terms with memories of the empire which collapsed into rubble twenty-five years ago.  

„[niekompletny] Spis rzeczy / Wordbook” jest jedną z wielu narracji, które zostały zrealizowane w ramach projektu Stracone terytoria. Książka jest próbą zdefiniowania zjawisk, wydarzeń, procesów oraz mierzenia się z pamięcią po ZSRR, który przez całe dekady wywierał piętno także i na naszej rzeczywistości. Dwudziestu jeden autorów – pisarzy, dziennikarzy, politologów, historyków, artystów i kuratorów – stworzyło osobisty atlas postradzieckich skojarzeń. Dla każdego z nich inspiracją stały się wybrane fotografie z Archiwum Straconych terytoriów. Autorzy różnią się niemal wszystkim: pochodzeniem, językiem, stylem literackim i temperamentem. Każda z tych osób inaczej pamięta ZSRR i inaczej go doświadczyła. Publikacja ta nie jest przewodnikiem po świecie radzieckim, ale mówi o wielu ważnych i aktualnych problemach regionu, który cały czas ulega przemianom, próbując określić swoją pozycję i uporać się z pamięcią o Imperium, które rozpadło się dwadzieścia pięć lat temu.

Read More

big_2_Szydlowska_Od_1_Np2xc

 

book Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989
author Agata Szydłowska
publisher Ossolineum

Za pomocą przykładów z typografii można opowiedzieć historię europejskich nacjonalizmów, historię nowoczesności, aspiracji modernizacyjnych, dzieje walk o dominację jednych grup nad drugimi oraz utopijnych projektów modernistycznych, po których nastała era globalizacji i hegemonii międzynarodowych korporacji, oraz prawdopodobnie tysiące innych mikro- i makrohistorii.

Litery są polityczne, uwikłane w złożone procesy konstruowania i negocjowania tożsamości, nacjonalizm, ruchy emancypacyjne, a także dyskusje o podłożu klasowym. Na trzech przykładach: pism narodowych i lokalnych, inspirowanej znakiem „Solidarności” solidarycy oraz krojów wernakularnych, wywodzących się z przestrzeni miejskich, Agata Szydłowska pokazuje, jak w potransformacyjnej Polsce konflikty społeczne znajdują wyraz w liternictwie – jego formach, kontekście użycia oraz stojących za nim ideologiach.

Łącząc antropologiczny namysł nad codziennością z wiedzą z zakresu historii dizajnu i typografii, autorka spogląda na współczesne polskie konflikty i dylematy tożsamościowe przez pryzmat skromnych i niezauważanych bohaterów życia codziennego – drukowanych liter.

Read More

Screen Shot 2017-07-12 at 18.57.31Screen Shot 2017-07-12 at 18.57.40Screen Shot 2017-07-12 at 18.57.24project Warszawa. Podręcznik zamieszkiwania / The Make Yourself at Home Guide to Warsaw

design PostNoviki
link www.noviki.net

Publication design for a collection of short urban stories – articles and visual essays emulating a guide. It was created thanks to the commitment of an international group of artists, urban professionals and enthusiasts. The guide is part of a series of subjective guides to Beirut, Amsterdam, and Tokyo – every time in collaboration with various local institutions.

Ta kolekcja krótkich miejskich noweli – artykułów i esejów wizualnych ubranych w formę przewodnika powstała dzięki zaangażowaniu międzynarodowej grupy twórców, miejskich zawodowców i entuzjastów – amatorów. To kolejny z serii subiektywnych przewodników, po Bejrucie, Amsterdamie i Tokio zainicjowanych przez studia Beirut i Monnik z Amsterdamu, rezydentów programu A-I-R Laboratory / CSW Zamek Ujazdowski w 2014 roku, który od lat jest realizowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.

Read More

Screen Shot 2017-07-12 at 18.49.41Screen Shot 2017-07-12 at 18.49.59Screen Shot 2017-07-12 at 18.49.19project Body
design Punkt Widzenia
link  www.pktwidz.pl

Catalogue for the “Body” exhibition which took place as part of the “Man of the Anthropocene” – a project by the EIT+ Research Centre in Wrocław. The exhibition explored how the human body might look like in the future, and the ways in which it might be modified. The theoretical premises of the overarching project determined a perspective oriented on future studies and future management. Participants also explored supporting notions such as growth, development, the dynamics of globalization and a new world order which is undergoing major modifications due to technological progress. These notions, complemented by perspectives on human activity, constitute a geosystem of inter-dependent generations, cultures and religions.

Katalog do wystawy „Body”, która odbyła się w ramach projektu „Człowiek Antropocenu”, zrealizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Wystawa poruszała temat wyglądu ciała ludzkiego w przyszłości i jego ewentualnych modyfikacji. Ramy merytoryczne całego projektu lokowały się w futurystyce i problematyce zarządzania przyszłością. Ich rozwinięciem były pojęcia takie jak postęp, wzrost, rozwój, dynamika globalizacji oraz nowy ład światowy, który poprzez rozwój technologii ulega znaczącym modyfikacjom. Te pojęcia uzupełnione jest spojrzeniem przez pryzmat ludzkiej aktywności, która tworzy z nimi swoisty geosystem funkcjonujących pokoleń, kultur i religii.

Screen Shot 2017-07-12 at 18.50.06 Screen Shot 2017-07-12 at 18.49.49

Read More

Screen Shot 2017-07-07 at 15.05.21 Screen Shot 2017-07-07 at 15.05.15project Rewolucje 1968
design Aleksandra Maria Kulus
link www.behance.net/aleksandrakulus

Redesign of “Rewolucje 1968” [“Revolutions 1968,”] which was originally published by the Zachęta National Gallery of Art to accompany an exhibition of the same name. The book examines the social, cultural and political changes which took place in 1968. The designer decided to forego using colour inside the book. By contrast, the cover displays a vivid blood red, which corresponds to an unusual bookbinding technique: the folios were stitched with a red thread that’s exposed at the book’s spine thanks to a soft, open cover.

Redesign książki „Rewolucje 1968” oryginalnie wydanej przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, towarzyszącej wystawie o tym samym tytule. Książka traktuje o przemianach społecznych, kulturowych i politycznych, które miały miejsce w roku 1968. Projektując publikację, zrezygnowano z drukowanego koloru wewnątrz książki. Na okładce natomiast pojawia się krwista czerwień, która koresponduje z niestandardowym rozwiązaniem introligatorskim: składki zostały zszyte czerwoną nicią, która jest widoczna na grzbiecie książki dzięki miękkiej, otwartej oprawie.

Screen Shot 2017-07-07 at 15.05.27 _AS09735

Read More