— print control

Archive
books

Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.44 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.53 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.30 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.37 ffde4f85140e107b86c0fce5122a352e 5749f8cc912b8e2c1d92404404daf1d6 324f656530d63d4f08809fb641664202 4308aac4a5d8e7eb078a3e6dd5ab286aproject Mechanizm. Polska 1988–2019. / Mechanism. Poland 1988–2019. Mariusz Forecki
design dobosz.studio
prepress Dariusz Nowak
format 200×270 mm
typeface Monument
paper uncoated, recycled
print run 250 / 350
publisher PIX.HOUSE 
year 2019

Mechanism is a photographic story that not only lets us see  but also comprehend and appreciate how our country has changed in the years of 1989–2019. In Mariusz Forecki’s photos, Poland is the eponymous mechanism. The artist’s work is non-judgemental, and is an in-depth observation of contemporary life that can be somber and ordinary, as well as the type of life declared as “more substantial” by newspaper headlines. He presents this indirectly, as it was often printed in the press in days past, and takes on the role of a sociologist and documentary filmmaker, becoming someone more than just a photojournalist.

„Mechanizm” to fotograficzna opowieść, dzięki której nie tylko możemy zobaczyć, ale także postarać się zrozumieć i docenić, jak zmienił się nasz kraj w latach 1989-2019. Polska na zdjęciach Foreckiego to tytułowy mechanizm. Autor nie ocenia, raczej jest dogłębnym obserwatorem rzeczywistości – tej szarej, zwykłej oraz tej „ważniejszej”, z pierwszych stron gazet. Ukazuje ją jednak nie wprost – jak zwykło się drukować ją w prasie. Sporo jest w Foreckim socjologa dokumentalisty – dużo więcej niż fotoreportera.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.07 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.48 Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.39 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.33 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.20 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.42 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.37 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.33project Teatr by Tomek Tyndyk
design Anna Nałęcka-Milach
format 160×230 mm
typeface Bodoni LT Pro
paper coated matt ivory, color in bulk, light grey
print run 500
publisher Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
year 2018

This publication which presents the works of Tomek Tyndyk aims to promote theater photography. The book gives readers the opportunity to have a peek at this recondite and often inaccessible world – one within which the theatrical act and the interpersonal relations accompanying it (and other mysterious processes) take place. The album contains photographs from 2014–2017 that were taken during rehearsals and shows at TR Warszawa. 

Publikacja prezentująca prace Tomka Tyndyka popularyzuje nurt fotografii teatralnej. Książka stwarza odbiorcom możliwość podglądania hermetycznego i często niedostępnego świata, gdzie – w obrębie aktu teatralnego i towarzyszących mu relacji międzyludzkich – zachodzą tajemnicze procesy. Album zawiera fotografie z lat 2014–17 wykonane podczas prób i eksploatacji spektakli TR Warszawa.

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.09 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.37 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.19 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.43 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.28project Nienasycenie spojrzenia
design Ryszard Bienert
format 230×320 mm
typeface Helvetica
paper uncoated cream, recycled, coated volume
print run 400
publisher Centrum Sztuki Mościce
year 2018

Photo album design for “Nienasycenie” [“Insatiable”] which presents a view into the phenomenon of Dance Photography and its specific form of photographic documentation which emphasizes the virtues of emotionality and physicality created by bodies while in motion. In the publication, the creators draw attention to a group of photographers who accompany performances throughout the full process of their work. As a result, a pioneering book about a very diverse topic was created and expressed in a range of styles from photojournalistic forms to more artistic experiments. The publication included works by twenty one artists, the creators’ profiles, and critical texts attempting to categorize this phenomenon.

Projekt albumu fotograficznego „Nienasycenie spojrzenia”, poświęconego zjawisku fotografowania tańca i specyfice dokumentu fotograficznego, który podkreśla walory emocjonalności i fizyczności ciała tworzącego w ruchu. Poprzez publikację twórcy pragną zwrócić uwagę na grupę fotografów towarzyszących spektaklom nie tylko w ich realizacjach scenicznych. W efekcie powstała pionierska książka o bardzo zróżnicowanym zjawisku sięgającym od reportażu po artystyczne eksperymenty. W publikacji znalazły się prace 21 autorów, sylwetki twórców oraz teksty krytyczne podejmujące próbę skategoryzowania zjawiska.

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 14.26.25 Screen Shot 2020-06-18 at 14.26.48 Screen Shot 2020-06-18 at 14.28.49 Screen Shot 2020-06-18 at 14.27.23 Screen Shot 2020-06-18 at 14.28.23 Screen Shot 2020-06-18 at 14.27.07 Screen Shot 2020-06-18 at 14.29.18project Czarna wiosna. Wokół wrocławskiej niezależnej sceny muzycznej lat 80.
design Grupa Projektor
format 155×225 mm
typeface FF Bau, custom lettering
paper uncoated premium rough
print run 300
publisher Wrocław Contemporary Museum
year 2018

Publication design accompanying the exhibition “Black Spring. On Wrocław’s Independent Music Scene of the 1980’s”. It speaks about emotions that may arise in a repressive situation – in this case a socio-political system – including emotions that result from anxiety, but at the same time are an expression of one’s own potential perseverance in a confronting reality. The publication sets the scene by presenting the realities of the 1980’s in Poland as well as Wrocław’s music scene.

Projekt publikacji towarzyszącej wystawie „Czarna wiosna. Wokół wrocławskiej niezależnej sceny muzycznej lat 80.” poświęconej emocjom, jakie mogą zaistnieć w sytuacji represyjnej, zdeterminowanej przez system społeczno-polityczny. Emocjom, które wynikają z niepokoju, ale jednocześnie są wyrazem poszukiwań własnego potencjału w mierzeniu się z rzeczywistością. Jej tłem były lata 80. XX wieku, a punktem wyjścia muzyka z Wrocławia.

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.40 Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.32 Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.47 Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.23 Screen Shot 2020-06-18 at 13.48.57project Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL
design Tomek Bersz
format 165×230 mm
typeface Neue Haas Grotesk, New Zelek 
paper uncoated 
print run 1000 
publisher Bęc Zmiana 
year 2018 

Book design for “Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL” [“A Future to Be Built. Futurology and Architecture in the People’s Republic of Poland”], which is the first extensive study of the Polish architecture and urbanism of “tomorrow”, presenting designs from the 1960’s and 1970’s. Exceptional and unpublished archival materials present a wide selection of well-known and completely-forgotten projects, including “Ribbon Cities” by Włodzimierz Gruszczyński, “Dagarama” – futuristic residential units by Jan Głuszak, Oskar Hansen’s “Continuous Linear System”, Wiesław Nowak’s “The Tower-Bridge Complex” or the “Terra X” project by Stefan Müller, among others.

Projekt książki „Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL” będącej pierwszym tak obszernym studium polskiej architektury i urbanistyki „jutra” prezentującym projekty z lat 60. i 70. XX wieku. Wyjątkowe i niepublikowane wcześniej materiały archiwalne pokazują szeroki wybór znanych i zupełnie zapomnianych projektów, takich jak „miasta wstęgowe” Włodzimierza Gruszczyńskiego, futurologiczne jednostki mieszkalne Jana Głuszaka „Dagaramy”, Linearny System Ciągły Oskara Hansena, „zespoły wieżowo-mostowe” Wiesława Nowaka czy projekt „Terra X” Stefana Müllera.

Read More

RST4179b-1600x1337 RST4138b RST4134b RST4136b-1600x954project Przemek Matecki. Małe obrazy
design Michał Kaczyński
format 220×220 mm
typeface Graphik
paper coated
print run 450
publisher Raster Gallery
year 2018

Publication design presenting paintings by Przemek Matecki which are a part of a larger series of several hundred works created between 2016–2018. They were exhibited at the Raster gallery in Warsaw in February 2018. The book consists of reproductions on paper as well as oils on canvas, all on a 1:1 scale.

Projekt publikacji dokumentującej obrazy Przemka Mateckiego, które pochodzą z dłuższego cyklu kilkuset prac powstałych w latach 2016–2018 i zaprezentowanych na wystawie w galerii Raster w lutym–marcu 2018. Wykonane zostały z wykorzystaniem papierowych reprodukcji i farb olejnych na płótnie. Wszystkie zreprodukowano w rzeczywistej wielkości.

Read More

TRACES_cover01_w TRACES_spread01_w TRACES_spread00_w TRACES_spread02_wproject TRACES. Weronika Gęsicka
design Weronika Gęsicka, Katarzyna Sagatowska, Maga Sokalska
format 220×255 mm
typeface Univers Next Pro
paper coated
print run 1000
publisher Jednostka & W. Gęsicka, M. Sokalska
year 2017

The photo book “Traces” presents a selection of photo montages by Weronika Gęsicka, created on the basis of American photographs obtained from photo banks from the 1950’s and 1960’s. Family scenes, holiday memories, everyday life – all are suspended somewhere between truth and fantasy. The images, modified by the artist in various ways, gain a new context – memories of people and situations are transformed and gradually blurred. Although some may seem hilarious, Gęsicka’s work is a commentary on everyday life issues, such as identity, self-awareness, interpersonal relationships and self-imperfections.

Książka fotograficzna „Traces” prezentuje wybór fotomontaży autorstwa Weroniki Gęsickiej stworzonych na bazie amerykańskich fotografii z lat 50. i 60.
XX wieku pozyskanych z banków zdjęć. Familijne sceny, wakacyjne wspomnienia, życie codzienne – wszystko to zawieszone gdzieś pomiędzy prawdą a fikcją. Obrazy modyfikowane przez artystkę na różne sposoby zyskują nowy kontekst: wspomnienia o ludziach i sytuacjach są przekształcane i stopniowo się rozmywają. Choć niektóre z nich mogą się wydawać zabawne, prace Gęsickiej są komentarzem do tak podstawowych kwestii życiowych, jak: tożsamość, samoświadomość, związki międzyludzkie czy niedoskonałości.

Read More

Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.15Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.25Screen Shot 2020-06-03 at 18.50.52Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.07Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.32 Screen Shot 2020-06-03 at 18.50.59 Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.39 Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.46project ECCE KAROL
design less. studio
format 270×340 mm
typeface Zwizz Regular
paper uncoated, coloured
print run 50
publisher Karol Lewelski
year 2018

Publication design for Karol Lewalski, an artist working in colored linocut. The aim of the project was to create a catalog combining typographic compositions, the author’s linocuts and a documentation of his creative process.

Projekt publikacji dla Karola Lewalskiego, artysty zajmującego się kolorowym linorytem. Celem projektu było stworzenie katalogu łączącego kompozycje typograficzne z autorskimi pracami linorytnika i dokumentacją procesu twórczego.

Read More

Screen Shot 2020-06-03 at 16.35.17 Screen Shot 2020-06-03 at 16.35.03 Screen Shot 2020-06-03 at 16.36.00 Screen Shot 2020-06-03 at 16.37.10 Screen Shot 2020-06-03 at 16.36.14 Screen Shot 2020-06-03 at 16.34.42project Stary Browar. Od idei do ideału / From Idea To Ideal
design Jan Estrada-Osmycki
format 200×265 mm
typeface Genath, Dia
paper coated
print run 2000
publisher Kustra Group 
year 2018

 Book design published for the 15th anniversary of Stary Browar in Poznań – the city’s center for art and commerce. Stary Browar is shown from various perspectives – artistic, architectural, and business. It presents the idea of “50/50” (50 percent art – 50 percent commerce), which from the beginning has accompanied its creators.

Projekt książki wydanej na 15-lecie istnienia poznańskiego Starego Browaru będącego centrum sztuki i handlu. Stary Browar ukazany jest z różnych perspektyw – architektonicznej, aspektu biznesowego oraz sztuki. Przybliża ideę 50/50, która od początku towarzyszyła twórcom tego miejsca.

Read More

_X5A2771 _X5A2792 _X5A2951 _X5A2959 _X5A2808 _X5A2970 _X5A3066 _X5A3163project LANIAKEA
design Agata Bartkowiak
prepress Krzysztof Krzysztofiak
format 233×325 mm
typeface Fugue, Akkurat, Dia, ITC New Baskerville
paper coated glossy, uncoated structured
print run 400
publisher Foksal Gallery
year 2018 

Catalog design for Sławomir Pawszak’s exhibition at the Foksal Gallery which consists of high-quality reproductions of the artist’s works – and more specifically their fragments in a 1:1 scale, as well as materials upon which they were created. Additionally, the publication includes an exceptional text by Sebastian Cichocki, an outstanding art critic and curator. The thought-provoking piece takes the form of a sci-fi story about art from which Pawszak’s individual works and creative process were the inspiration.

Na projekt katalogu z wystawy Sławomira Pawszaka w Galerii Foksal składają się nie tylko najwyższej klasy reprodukcje prac artysty, a dokładniej ich fragmenty w przełożeniu 1:1 z uwzględnieniem materiałów, na których powstały. To także wyjątkowy tekst Sebastiana Cichockiego – wybitnego krytyka i kuratora sztuki – komentujący wystawę w niezwykle ciekawy sposób, bo w formie opowieści o sztuce à la science fiction, do napisania której inspiracją stały się poszczególne prace Pawszaka i jego proces twórczy.

Read More