— print control

Archive
young

Screen Shot 2020-06-26 at 18.01.46project Plastic Kills
design Zuzanna Milewska
format 700×1000 mm
typeface custom
paper coated satin
print run various
publisher Academy of Fine Arts in Łódź
year 2019

Poster design for the Plastic Non Fantastic exhibition, organized by the Studio of Spatial Graphic Design and Posters ran by Dr Jakub Stępień at the Academy of Fine Arts in Łódź. The objective of the project was to provide visual information on problems related to poor air conditions and the environmental threats to our planet resulting from poor waste management and the excessive use of plastic. 

Plakat zaprojektowany na wystawę „Plastic Non Fantastic” zorganizowaną przez Pracownię Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu kierowaną przez dr. Jakuba Stępnia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Celem projektu było wizualne przekazanie informacji o problemach związanych ze złym stanem powietrza i zagrożeniami dla środowiska naszej planety wynikającymi ze złego stanu gospodarowania odpadami i nadmiernego użycia plastiku.

Read More

Screen Shot 2017-05-30 at 19.31.05 Screen Shot 2017-05-30 at 19.30.58 Screen Shot 2017-05-30 at 19.31.12project Patrząc. Watching An Sehen
design  Natalia Łajszczak, Maciej Połczyński 
link www.behance.net/krzyweto

The “Patrząc Watching An Sehen” catalogue is the result of student-led research into visual  communication. The project was led jointly by students from the Massachusetts College of Arts and Design in Boston and students of the Polish-Japanese Academy of Information Technology, and supervised by Elizabeth Resnick and Jan Kubasiewicz (MassArt) and Ewa Satalecka (PJATK). The publication features traditional and multimedia drafts, fragments of statements taken during a comparative inquiry into the subjects of creation, publication and the perception of visual communication. The designers aimed to relay the atmosphere of an international and multi-cultural meeting, bringing together objective information and subjective remarks from the participants.

Katalog „Patrząc. Watching An Sehen” powstał jako rezultat studenckich badań nad komunikacją wizualną. Projekt prowadzony był wspólnie przez studentów Massachusetts Colege of Arts and Design w Bostonie i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, pod opieką profesorów: Elizabeth Resnick i Jana Kubasiewicza (MassArt) oraz Ewy Sataleckiej (PJATK). Publikacja zawiera tradycyjne i multimedialne szkice oraz fragmenty wypowiedzi, które są rezultatem działania poznawczo-porównawczego poświęconego kreacji, publikacji i percepcji komunikatów wizualnych. Projektanci starali się oddać atmosferę międzynarodowego i międzykulturowego spotkania, równoważąc informacje obiektywne i nieformalne spostrzeżenia uczestników.

Read More

Screen Shot 2017-05-08 at 12.40.04Screen Shot 2017-05-08 at 12.40.21Screen Shot 2017-05-08 at 12.40.10 Screen Shot 2017-05-08 at 12.40.29project Twórca
design Hanna Dyrcz
link behance/hannadyrcz

“Twórca” [“The Maker”] is a collection of short stories, essays, poems and literary sketches by the Argentinian writer Jorge Luis Borges. They explore themes of temporality, death, identity, the flux of physicality and culture, or the meaning of symbols. The author of the project, which was created at the Academy of Fine Arts in Warsaw, decided to tackle these themes by means of a photographic narrative, and concentrate on the subject of soil, which is taken quite literally – the front cover is covered with a layer of soil affixed by a film of black paint.

„Twórca” to zbiór opowiadań, esejów, wierszy i szkiców literackich argentyńskiego pisarza, Jorge Luisa Borgesa. Wiele z nich podejmuje temat przemijania, śmierci, tożsamości, przemian fizyczności i kultury, czy znaczenia symbolu. Autorka projektu wykonanego w Pracowni Projektowania Książki i Publikacji Elektronicznych prof. Macieja Buszewicza na ASP w Warszawie postanowiła odnieść się do tych wątków poprzez fotograficzną narrację, która wprowadza motyw ziemi. Gleba pojawia się w książce także w sposób dosłownie namacalny – twarda okładka została trwale pokryta warstwą ziemi, a następnie pomalowana cienko matową czarną farbą. Sprawia to, że możemy ją fizycznie poczuć, nie tylko wzrokowo, ale i dotykiem.

Read More

dead2527638815.56368d1cb4e98 27fb5a27638815.56368d1cb98d1 _MG_0499project Talking about the Body Experiences
design Sławomir Jakub Krzyżak
link www.behance.net/theKnesio

This BA diploma project was designed at UMPRUM (Prague, CZ) and School of Form (Poznań, PL). Its topic, “Transgression of Gender as a Place for Subversive Bodily Acts” aka “Talking about the Body Experiences”, examines the individual’s social position and identity through the aspect of sex and tries to find methods of transgressing gender boundaries. The publication consists Latin epigrams by Martialis, with translations into Polish (by Martinus Loch) and English (from the Loeb Library). In the role of commentary, the designer used the statements of contemporary feminists – parts of Judith Butler’s “Gender trouble. Feminism and the subversion of identity” and Donna Haraway’s “Cyborg Manifesto” – which provide a contemporary perspective on the Latin poems. The design establishes its own narrative, based on three distinct forms that evolve in parallel. Collages from photographs of people who were subject to subversive body interventions were used as illustrations. The 3D-printed cover was designed in collaboration with Martin Gsandtner. Its structures of organic noise were generated and extruded based on the collages.

Praca dyplomowa w School of Form i UMPRUM pod tytułem „Transgression of the Gender as a Place for Subversive Bodily Acts”. Publikacja składa się z epigramów napisanych przez Marcjalisa przetłumaczonych przez Martinusa Locha w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem Loeb Library. Jako komentarza projektant użył fragmentów „Gender Troubles” Judith Butler i w „Manifestu Cyborga” Donna Haraway, aby wprowadzić feministyczną wizję współczesnych poematów. Jako ilustracje wykorzystał zdjęcia, które później zostały poddane dekonstrukcji w celu stworzenia cyborgów „osobowości”. Okładka drukowana w technologii 3D (wykonana przy wsp.łpracy z Martin Gsandtner) ma organiczną formę, kt.ra została uzyskana poprzez parametrię kolaży.

_MG_0509 _MG_0508 29cf8127638815.5636da38135c2

Read More

1AliceSzymankiewiczZin 1cce8cf338d5a1258688fe0e71e1d272 6AliceSzymankiewiczZine 0868477caa42e94447eae0c8b1ec34f7project typo-zine diploma
design Alice Szymankiewicz
link www.behance.net/aliceszyb66b

A typography project – fanzine about art, design, architecture and print in the XX century. The zine folds up like a brochure, so it’s easy to grab on the go. The seletape is an element that is supposed to intrigue the reader and force him to make some effort to get to the inside. After it is opened up it could also work as an A3 poster.

Ten projekt typograficzno-edytorski ma być zaczątkiem serii zinów o sztuce, designie, architekturze i projektowaniu w XX w. Celem pracy było przybliżenie wiedzy o początkach współczesnego projektowania m.in. studentom ASP.  Zin składa się jak broszura a taśma ma na celu zaciekawienie czytelnika, który musi ją przeciąć aby zobaczyć co jest w środku. Po rozłożeniu może też działać jak plakat A3.

Read More

1861project Hitte
design Gaba Guzik
link www.gabaguzik.com

The album HITTE design is a graduation project. Hitte in Dutch means heat, while songs are named after different cities like Berlin, Antwerpen, Cadzand and Eindhoven. Defining the graphical vibe of the album designer wanted to get through building a specific, metaphor-based collage of geometric figures. The analog layers in the background are rich in noises and kind of ‘dirt’, which is reflecting urban dust. All these elements relate also to the experimental-electronic music.
As the author says: “In the covers of singles I wanted to refer to the characteristic symbols of cities, their architecture and general associations that came to my mind when I was thinking about these cities. In the CD package for EP I decided to use a holographic foil, which in my opinion perfectly illustrates the mirage phenomenon that often occurs during the heat. At the same time this foil in dynamic way is enriching the colors of package. Illustration on the vinyl package is built from various elements of single covers. Transparent vinyl refers to the prism and clear summer air.”

Album HITTE  to projekt dyplomowy. Hitte w języku niderlandzkim oznacza ciepło, podczas gdy utwory są nazwane wg różnych miastach, takich jak Berlin, Antwerpia, Cadzand i Eindhoven. Projektantka buduje klimat projektu poprzez budowanie metafory opartej o kolaż figur geometrycznych. Warstwy analogowe w tle są bogate w dźwięki i swojego rodzaju brud, który odzwierciedla kurz miejski. Wszystkie te elementy odnoszą się również do muzyki eksperymentalnej, elektronicznej.
Jak mówi autorka: “Chciałem odnieść się do charakterystycznych symboli miast, ich architektury i ogólnych skojarzeń,  które przyszły mi do głowy, kiedy myślałem o nich. W opakowaniu CD postanowiłem użyć folii holograficznej, która moim zdaniem doskonale ilustruje zjawisko mirażu, które często występuje podczas upału. Jednocześnie ta folia w dynamiczny sposób wzbogaca kolory opakowania. Ilustracja na opakowaniu winylu jest zbudowany z różnych elementów pojedynczych okładek. Przejrzystość winylu odnosi się do pryzmatu i jasnego letniego powietrza.”

Read More

project wiki happiness zine
design Michał Loba
link www.michalloba.tumblr.com

The project was created in the graphic publishing studio of Edgar Bąk and Agata Szydłowska at School of Form. 
The task was to design a publication, which would comment one of the proposed texts. Michał Loba referred to the Wikipedia Commons, a collection of images posted by users of Wikipedia as illustrations of term “happiness”. He made a selection of the most interesting pictures and collages. It was printed using RISO technique in two colours, one hundred numbered copies.

Projekt powstał w pracowni grafiki wydawniczej Edgara Bąka i Agaty Szydłowskiej w School of Form.
Zadaniem było zaprojektowanie publikacji, będącej autorskim komentarzem do jednego z zaproponowanych tekstów.
Jednym z źródeł był link do hasła szczęście w wikipedii. Zamiast do tekstu, autor odniósł się do Wikipedia Commons, zbioru obrazków zamieszczanych przez użytkowników wikipedii jako ilustracje do danego hasła.
Dokonał wyboru najciekawszych według mnie obrazków i stworzył z nich kolaże. Ważny jest też sposób druku, raster uzyskany na riso sprawia, że obrazki się zlewają w jedno. Na odwrocie okładki tytuły użytych zdjęć.
Wydrukowane na RISO w dwóch kolorach, sto numerowanych egzemplarzy.

Read More

project Bądź człowiekiem, czytaj!
design Jan Bajtlik
link www.bajtlik.eu

Poster design, part of diploma promoting reading: “Be a man, read!” prepared in Lech Majewski’s studio at the Academy in Warsaw. Typographic background for the main character/animal is the book “Children dad Alphabet” by Jadwiga Kozieradzka (Lublin, 1971). Other elements of Jan Bajtlik’s doploma is activity book about typography for children: “Typogryzmoł” and a series of typographic workshops for children.

Plakaty są częścią dyplomu Promującego czytelnictwo: “Bądź człowiekiem, czytaj!” powstałego w pracowni grafiki wydawniczej prof. Lecha Majewskiego na ASP w Warszawie. Typograficznym tłem dla głównego znaku litery/zwierzęcia jest fragment z książki Jadwigi Kozieradzkiej “Dzieci taty Abecadła” (Lublin, 1971). Na dyplom składa się również aktywnościowa książka o typografii dla dzieci: “Typogryzmoł” oraz cykl warsztatów typograficznych dla dzieci.

Read More

project Tschichold on typography
design Maciej Wodniak
link www.flikr.com/kexblast

The project made in the lettering and typography studio of  Tom Bierkowskiego (ASP in Katowice).
Author of the project came to the conclusion that Tschichold, foresaw how the text will be red nowadays, and what features will be marked concerning the Internet reader (associative rather than linear thinking, scanning text for information, a short time of concentration, etc..) This publication has been prepared for this kind of recipients:  the monitor format  (16/9), comments from Wikipedia on the margins and hypertext links (in the form of phone scan QR codes, etc.

Projekt z 4 roku z pracowni liternictwa i typografii Tomka Bierkowskiego (ASP w Katowicach).
Autor projektu doszedł do wniosku, że Tschichold, przewidział jak będzie czytany tekst w dzisiejszych czasach, oraz jakie cechy będzie miał czytelnik naznaczony internetem (myślenie skojarzeniowe zamiast linearnego, skanowanie tekstu w poszukiwaniu informacji, krótki czas skupienia itd..) Publikacja została przystosowana do takiego właśnie odbiorcy: Rozkładówka ma proporcję współczesnego monitora (16/9) Na marginesach stworzono system nawigacji (wytłuszczone są tam najważniejsze tezy); poza tym zostały umieszczone komentarze z wikipedii, oraz hiperteksty (pod postacią skanowanych telefonem kodów QR, które przenoszą na strony związane z tekstem).  Oprawa została pomyślana tak, żeby można było wpinać inne teksty, przez co klasyczna książka zyskała elastyczną strukturę (niczym sieć). Książka powstała tylko w jednym egzemplarzu.

Read More

project Pysk zine
design Marta Niedbal
link www.martaniedbal.com

Zine designed during Marta’s classes at the Academy of Fine Arts in Krakow. Pysk was printed on three types of paper, one of them is an old paper found in her family home. The blue colour is screen-printed. The prize winner at X International Biennial of Students Graphic Design AGRAFA 2012

Zin zaprojektowany w pracowni na ASP w Krakowie. Drukowany na 3 rodzajach papieru, z czego jeden został odnaleziony w domu rodzinnym projektantki. Niebieski kolor został nadany sitodrukiem. Projekt zdobyl nagrodę na X Międzynarodowym Biennale Studentów Projektowania Graficznego AGRAFA 2012.

 

Read More