— print control

Nic nie czuję / I feel no evil

project Nic nie czuję/I feel no evil
design Piotr Łakomy
link piotrlakomy.tumblr.com 

Paper published on the occasion of Piotr’s Łakomy exhibition at the Arsenał Gallery in Białystok. „The artist builds a minimalist ghetto of degraded tangibility, an environment in which we can once again observe and establish genuine relations with the outside world. A way out of a situation of excess lies in the middle of nowhere, amongst shattered concrete slabs, grey Styrofoam, bow-shaped rods that make up a gate to an eccentric ghetto of reduced shapes and hypnotic greys of Piotr Łakomy’s art.” – descibes exhibition curator, Kuba Bąk.

Gazeta wydana z okazji wystawy Piotra Łakomego w Galerii Arsenał w Białymstoku. „Artysta buduje minimalistyczne getto materialności zdegradowanej, środowisko, w którym na powrót możemy widzieć i ustanawiać autentyczne relacje z otoczeniem. Wyjście z sytuacji przesytu leży na manowcach, wśród rozbitych betonowych bloków, szarego styropianu, pałąkowatych prętów tworzących bramę do ekscentrycznego getta zredukowanych form i hipnotycznych szarości sztuki Piotra Łakomego.” – opisuje kurator wystawy, Kuba Bąk.

0 comments
Submit comment