— print control

Stasiewicz_FOPA_03 - Pawel Stasiewicz Screen Shot 2020-07-03 at 18.25.39project NIE. Adrian Wykrota
design Paweł Stasiewicz
format 700×1000 mm
typeface Cyklop, OK Retro
paper whiteback
print run 30
publisher Galeria fotografii FOPA
year 2019

Poster for Adrian Wykrota’s photo exhibition. Wyrkota is a Polish photojournalist and documentary filmmaker known for depicting Polish reality in the years 2014–2018. In his shots, he brings into question Poland’s contemporary portrait – split in two due to its political situation, or more specifically the two parties that have been fighting and polarizing society for years. He clearly points out that the current changes taking place in the country are much more chaotic and multi-layered than before.

Plakat do wystawy fotografii Adriana Wykrota, polskiego fotoreportera i dokumentalisty, który w latach 2014–2018 uwieczniał Polskę na swoich zdjęciach. W swoich kadrach podaje w wątpliwość obraz kraju pękniętego na dwie części z powodu zwalczających się od lat dwóch partii. Zwraca natomiast uwagę, że obecne przemiany mają charakter bardziej chaotyczny i wielowątkowy.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.44 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.53 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.30 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.37 ffde4f85140e107b86c0fce5122a352e 5749f8cc912b8e2c1d92404404daf1d6 324f656530d63d4f08809fb641664202 4308aac4a5d8e7eb078a3e6dd5ab286aproject Mechanizm. Polska 1988–2019. / Mechanism. Poland 1988–2019. Mariusz Forecki
design dobosz.studio
prepress Dariusz Nowak
format 200×270 mm
typeface Monument
paper uncoated, recycled
print run 250 / 350
publisher PIX.HOUSE 
year 2019

Mechanism is a photographic story that not only lets us see  but also comprehend and appreciate how our country has changed in the years of 1989–2019. In Mariusz Forecki’s photos, Poland is the eponymous mechanism. The artist’s work is non-judgemental, and is an in-depth observation of contemporary life that can be somber and ordinary, as well as the type of life declared as “more substantial” by newspaper headlines. He presents this indirectly, as it was often printed in the press in days past, and takes on the role of a sociologist and documentary filmmaker, becoming someone more than just a photojournalist.

„Mechanizm” to fotograficzna opowieść, dzięki której nie tylko możemy zobaczyć, ale także postarać się zrozumieć i docenić, jak zmienił się nasz kraj w latach 1989-2019. Polska na zdjęciach Foreckiego to tytułowy mechanizm. Autor nie ocenia, raczej jest dogłębnym obserwatorem rzeczywistości – tej szarej, zwykłej oraz tej „ważniejszej”, z pierwszych stron gazet. Ukazuje ją jednak nie wprost – jak zwykło się drukować ją w prasie. Sporo jest w Foreckim socjologa dokumentalisty – dużo więcej niż fotoreportera.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.42 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.50 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.58 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.25 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.30 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.36project Lust for Life
design Martyna Wędzicka-Obuchowicz
format vaious
typeface Aktiv Grotesk Regular, Aktiv Grotesk Ex Medium
paper coated
print run various
client Papaya Films
year 2019

Visual identity for the third season of the Papaya Original Series, themed “Lust For Life.” Film crews from Argentina, Mexico, New York, Poland and Russia had one goal: to create intriguing short films. The mission of the Papaya Films production company is simple – believe and invest in the visions of young, fearless film directors. 

Identyfikacja trzeciego sezonu Papaya Original Series, którego tematem stała się „Żądza życia”. Ekipy filmowe z Argentyny, Meksyku, Nowego Jorku, Polski i Rosji połączył jeden cel: stworzyć intrygujące krótkie metraże. Misja domu produkcyjnego Papaya Films jest prosta – wierzyć w wizje młodych, odważnych reżyserów i w nie inwestować.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-26 at 18.01.46project Plastic Kills
design Zuzanna Milewska
format 700×1000 mm
typeface custom
paper coated satin
print run various
publisher Academy of Fine Arts in Łódź
year 2019

Poster design for the Plastic Non Fantastic exhibition, organized by the Studio of Spatial Graphic Design and Posters ran by Dr Jakub Stępień at the Academy of Fine Arts in Łódź. The objective of the project was to provide visual information on problems related to poor air conditions and the environmental threats to our planet resulting from poor waste management and the excessive use of plastic. 

Plakat zaprojektowany na wystawę „Plastic Non Fantastic” zorganizowaną przez Pracownię Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu kierowaną przez dr. Jakuba Stępnia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Celem projektu było wizualne przekazanie informacji o problemach związanych ze złym stanem powietrza i zagrożeniami dla środowiska naszej planety wynikającymi ze złego stanu gospodarowania odpadami i nadmiernego użycia plastiku.

Read More

Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.07 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.48 Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.39 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.33 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.20 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.42 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.37 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.33project Teatr by Tomek Tyndyk
design Anna Nałęcka-Milach
format 160×230 mm
typeface Bodoni LT Pro
paper coated matt ivory, color in bulk, light grey
print run 500
publisher Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
year 2018

This publication which presents the works of Tomek Tyndyk aims to promote theater photography. The book gives readers the opportunity to have a peek at this recondite and often inaccessible world – one within which the theatrical act and the interpersonal relations accompanying it (and other mysterious processes) take place. The album contains photographs from 2014–2017 that were taken during rehearsals and shows at TR Warszawa. 

Publikacja prezentująca prace Tomka Tyndyka popularyzuje nurt fotografii teatralnej. Książka stwarza odbiorcom możliwość podglądania hermetycznego i często niedostępnego świata, gdzie – w obrębie aktu teatralnego i towarzyszących mu relacji międzyludzkich – zachodzą tajemnicze procesy. Album zawiera fotografie z lat 2014–17 wykonane podczas prób i eksploatacji spektakli TR Warszawa.

Read More

OpenTriennale opaski_670 bec_zmiana_triennale_druk_prawa_670 materialy_druk-1_670project 8. Open Trienniale
design Ewa Głowacka, Karolina Pietrzyk
format 707×1000 mm
typeface Junicode, Nuckle, TeX Gyre Heros
paper coated
print run limited
publisher Centrum Rzeźby w Orońsku, Aurelia Nowak, Romulad Demidenko, Tomek Pawłowski
year 2017

Poster and visual identification for the 8th Open Young Triennial at the Center of Polish Sculpture in Orońsko, which focuses on the presentation of the youngest generation’s most interesting art tendencies. Participants of the Triennial represent different points of view, methodologies of their artistic work and environments. Their diverse experiences create a vast perspective, thanks to which problems difficult to capture in the centralized circulation of the artworld are made visible. As a result of a collective and active work-exchange system between the participants and the experimental form, the organizers present alternative forms of organization in the art world. 

Plakat wraz z identyfikacją Otwartego Triennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, które skupia się na prezentacji najciekawszych tendencji w sztuce najmłodszego pokolenia. Uczestnicy triennale reprezentują różne punkty widzenia, metodologie pracy artystycznej oraz środowiska. Ich różnorodne doświadczenia składają się na szeroką perspektywę, dzięki której widoczne są problemy trudne do uchwycenia w scentralizowanym obiegu sztuki. W wyniku kolektywnej i aktywnej pracy-wymiany między uczestnikami oraz eksperymentu organizatorzy poszukują alternatywnych form organizacji w polu sztuki.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 15.14.32 Screen Shot 2020-06-18 at 15.14.38Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.13 Screen Shot 2020-06-18 at 15.11.54Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.39 Screen Shot 2020-06-18 at 15.11.33 Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.25 Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.56project Radio Kampus
design UVMW
format various
typeface Atlas Grotesk
print run various
client Radio Kampus
year 2018

Radio Kampus’ new logotype speaks to us in a metaphorical way about sound. The designers have simplified the graphic form to the minimum, obtaining an optical typographic sign. During the design process, the authors drew in full from the modernism of the 1960’s and 1970’s and its currently-trendy styling, creating simple yet intelligent graphic solutions. Just as Radio Kampus is a dynamic institution, a sign can behave in a similar way. It can seem static or be filled with text, or simply exist as an element of graphics. The logo is visually neutral in order for it to easily suit the many topics that Kampus covers – culture, science, student life and a wide variety of music. 

Nowy logotyp Radia Kampus opowiada w metaforyczny sposób o dźwięku. Projektanci uprościli do minimum formę graficzną, otrzymując optyczny znak typograficzny. W realizacji autorzy czerpią pełnymi garściami z modernizmu lat 60. i 70. oraz powracających z tamtych lat wzorców na proste, ale przy tym inteligentne rozwiązania graficzne. Tak jak Radio Kampus to dynamiczna struktura, tak samo znak może zachowywać się w różny sposób – być statyczny, być wypełniany treścią tekstową, być elementem grafiki. Logotyp jest neutralny wizualnie, ponieważ musi objąć sobą szerokie spektrum tematów, o których opowiada Kampus – kultura, nauka, życie studenckie i różnorodna muzyka.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.09 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.37 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.19 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.43 Screen Shot 2020-06-18 at 14.51.28project Nienasycenie spojrzenia
design Ryszard Bienert
format 230×320 mm
typeface Helvetica
paper uncoated cream, recycled, coated volume
print run 400
publisher Centrum Sztuki Mościce
year 2018

Photo album design for “Nienasycenie” [“Insatiable”] which presents a view into the phenomenon of Dance Photography and its specific form of photographic documentation which emphasizes the virtues of emotionality and physicality created by bodies while in motion. In the publication, the creators draw attention to a group of photographers who accompany performances throughout the full process of their work. As a result, a pioneering book about a very diverse topic was created and expressed in a range of styles from photojournalistic forms to more artistic experiments. The publication included works by twenty one artists, the creators’ profiles, and critical texts attempting to categorize this phenomenon.

Projekt albumu fotograficznego „Nienasycenie spojrzenia”, poświęconego zjawisku fotografowania tańca i specyfice dokumentu fotograficznego, który podkreśla walory emocjonalności i fizyczności ciała tworzącego w ruchu. Poprzez publikację twórcy pragną zwrócić uwagę na grupę fotografów towarzyszących spektaklom nie tylko w ich realizacjach scenicznych. W efekcie powstała pionierska książka o bardzo zróżnicowanym zjawisku sięgającym od reportażu po artystyczne eksperymenty. W publikacji znalazły się prace 21 autorów, sylwetki twórców oraz teksty krytyczne podejmujące próbę skategoryzowania zjawiska.

Read More

26232469_2001690536781226_5089397423183992583_oproject Powidoki / Afterimage
design Ola Niepsuj
format 700×1000 mm
typeface Akzidenz Grotesk
paper glossy
print run 10
publisher Łódź Film Commission
year 2017

Poster for Andrzej Wajda’s last film “Afterimage”, which is inspired by the life of Polish painter Władysław Strzemiński. The film tells the story of Stalinism in Poland, when the artist opposed the doctrine of Socialist Realism. Much attention was given to recreating the reality of the era. Art itself plays a large part in the movie, thereby showcasing its role in society. 

Plakat do ostatniego filmu Andrzeja Wajdy, „Powidoki”, zainspirowanego biografią polskiego malarza Władysława Strzemińskiego. Film opowiada o okresie stalinizmu w Polsce, gdy artysta sprzeciwił się doktrynie soc-
realizmu. Oprócz dbałości w przeniesieniu ówczesnych realiów na ekran twórcy „Powidoków” poświęcili wiele miejsca samej sztuce i jej roli w życiu społecznym.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 14.34.43project Bestia, bóg i linia
design Piotr Chuchla
format 700×1000 mm
typeface AT Osmose
paper coated
print run 100
publisher Museum of Modern Art in Warsaw
year 2018

A poster for the exhibition “Bestia, bóg i linia”, which was an invitation to look at modern times from the perspective of the East. The exhibition’s narrative focuses on the circulation of the multi-directional, simultaneous exchange of ideas, materials and forms in the Asia-Pacific region. This vast, culturally and religiously-diversified area connected by the waters of the Indian and Pacific Oceans encompassed global ideals of mobility, blurred borders, free exchange of knowledge and technology and of scientific, artistic and economic thought as well as customs and everyday creative practices many centuries ago. 

Plakat do wystawy „Bestia, bóg i linia”, która była zaproszeniem do spojrzenia na współczesność z perspektywy Wschodu. Narracja wystawy skupia się na obiegu – wielokierunkowej, jednoczesnej wymianie idei, materiałów i form w regionie Azji i Pacyfiku. Ten rozległy, zróżnicowany kulturowo i religijnie obszar połączony wodami oceanów Indyjskiego i Spokojnego już wiele stuleci temu realizował późniejsze ideały globalne: mobilności, zacierania granic, swobodnego transferowania wiedzy i technologii, migracji myśli naukowej, artystycznej, ekonomicznej, a także obyczajowości i codziennych praktyk twórczych.

 

Read More