— print control

Screen Shot 2019-01-02 at 18.51.14 Screen Shot 2019-01-02 at 18.51.46 Screen Shot 2019-01-02 at 18.51.55project Beyond the Desk
design Marcel Kaczmarek
typeface Line Light (by Sepus Noordmans), Courier New
paper uncoated 
print run 200
client Adam Mickiewicz Institute / Culture.pl
year 2017

Identification for the exhibition taking place during the Not Fair trade show at the Palace of Culture and Science in Warsaw. Five artists (Jan Domicz, Richard Grandmorin, Gizela Mickiewicz, Polen Performance and Małgorzata Szymankiewicz), showed their latest works, in which they focus on office space. They explore tensions, frustrations and ambiguities, which accompany people in workplaces.

Identyfikacja wystawy odbywającej się przy okazji targów Not Fair w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pięcioro artystów (Jan Domicz, Richard Grandmorin, Gizela Mickiewicz, Polen Performance i Małgorzata Szymankiewicz) pokazało swoje najnowsze prace, w których skupiają się na przestrzeni biurowej. Eksplorują napięcia, frustracje i niejasności towarzyszące ludziom w miejscach pracy.

Screen Shot 2019-01-02 at 18.51.28

Read More

Screen Shot 2019-01-02 at 18.47.50 Screen Shot 2019-01-02 at 18.47.44 Screen Shot 2019-01-02 at 18.47.38 Screen Shot 2019-01-02 at 18.47.28project Eastern European Art Connection
design Dagmara Berska / Parastudio
typeface HK Grotesk
paper uncoated, structured 
print run 500
client EEAC
year 2016
link www.parastudio.pl

The visual identity for Eastern European Art Connection – EEAC, concentrates on promoting and showcasing young, talented painters and sculptors from Central and Eastern Europe, as well as artists, whose work has been shown at international exhibitions and whose names are already established in the art world.

Identyfikacja Eastern European Art Connection – EEAC – koncentruje się na promowaniu młodych, utalentowanych malarzy i rzeźbiarzy ze środkowej i wschodniej Europy. Jak również tych artystów, których prace prezentowane były na międzynarodowych wystawach oraz których imię przyjęło się w świecie artystycznym.

Read More

Screen Shot 2018-11-22 at 19.24.57 Screen Shot 2018-11-22 at 19.25.03project Komunikat LDZ
design Jakub Stępień / Hakobo
format 700×1000 mm
typeface SF Text
paper coated matt
print run 500
publisher Poster Museum in Warsaw
year 2017

Poster promoting an exhibition organized to celebrate 100 years of the Avant-garde movement in Poland, presenting the educational achievements and avant-garde trends of the Graphic Design Department of Lódź’s State Art School and the Academy of Fine Arts.

Afisz promujący wystawę „Komunikat LDZ” prezentującą projektowanie graficzne w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – dorobek pedagogów oraz absolwentów tej zasłużonej uczelni w dziedzinie plakatu oraz projektowania graficznego. Tytuł ekspozycji jest nawiązaniem do nazwy kroju pisma zaprojektowanego przez Artura Frankowskiego na podstawie szkicu alfabetu z 1932 roku autorstwa Władysława Strzemińskiego, patrona łódzkiej uczelni. Jego nowoczesna forma jest symbolem tendencji awangardowych w historii polskiego projektowania graficznego.

Read More

Screen Shot 2018-11-22 at 19.14.31 Screen Shot 2018-11-22 at 19.14.12 Screen Shot 2018-11-22 at 19.14.40project Lilka. Helena Bohle–Szacka
design Post-noviki
format 175×230 mm
typeface Folio
paper uncoated, canvas
print run 1000
publisher Galeria im. Śleńdzińskich w Białymstoku
year 2016 

A biographical book about the life and work of Helena Bohle-Szacka, who was a fashion designer, journalist, artist, curator and graphic designer, and one of the most important Polish women living in West Berlin. She was also the first Polish designer, whose collections were shown behind the Iron Curtain. She was born in 1928 in Białystok. Imprisoned during World War II at the Ravensbrück and Flossenbürg concentration camps, after the war she returned to Poland, graduated, and later taught at the State School of Fine Arts in Łódź and worked as a fashion designer.

Książka biograficzna o życiu i twórczości Heleny Bohle-Szackiej, która była projektantką mody, dziennikarką, artystką, kuratorką i graficzką, a także jedną z najważniejszych Polek mieszkających w Berlinie Zachodnim. To także pierwsza polska projektantka, której kolekcje pokazano za żelazną kurtyną. Urodziła się w 1928 roku w Białymstoku. W czasie wojny trafiła do obozów koncentracyjnych Ravensbrück i Flossenbürg. Po 1945 roku powróciła do Polski, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładała i projektowała modę.

Screen Shot 2018-11-22 at 19.14.17

Read More

Herbata-2 Herbata-3-2 Herbata-4 IMG_6427project Seria japońska
design Przemek Dębowski
format 130×207mm
typeface Cardea
paper uncoated premium
publisher Karakter
year 2016–2017

Cover design for a series of Japanese books about aesthetics. “In Praise of Shadow” (1933) is Jun’ichirō Tanizaki’s famous essay devoted to Japanese aesthetics, translated into many languages and studied in the faculties of architecture and art history all over the world. “The Book of Tea” by Kakuzō Okakura was written in 1906 and was conceived as an introduction to Japanese aesthetics and art of living for Western readers. Shūzō Kuki’s structure is a daring attempt to capture and describe a specific, distinctly Japanese aesthetic category, which can’t be brought out by any means using individual Eurocentric concepts.

Projekt okładek serii japońskich książek poruszających tematy estetyki. „Pochwała cienia” Jun’ichirō Tanizaki to słynny esej z 1933 roku poświęcony japońskiej estetyce, tłumaczony na wiele języków, studiowany na wydziałach architektury i historii sztuki na całym świecie. „Księga herbaty” Kakuzō Okakura została napisana w 1906 roku i była pomyślana jako wprowadzenie do japońskiej estetyki i sztuki życia dla zachodnich czytelników. „Struktura iki” Shūzō Kuki to brawurowa próba uchwycenia i opisu specyficznej, istniejącej tylko w Japonii kategorii estetycznej, której nie sposób oddać za pomocą pojedynczych znanych w Europie pojęć.

Read More

Screen Shot 2018-11-17 at 15.48.49project Domówka
design Tymek Jezierski
format 700×1000 mm
typeface custom
paper uncoated
print run 15
publisher Klub Komediowy
year 2017

A poster for Warsaw’s Komediowy Club’s music party, during which 90s music was revived by DJ’s from Glass Hunters.

Plakat promujący imprezę muzyczną w Klubie Komediowym w Warszawie, gdzie muzykę lat 90. ożywili didżeje z Glass Hunters.

Read More

Screen Shot 2018-11-17 at 15.33.04 Screen Shot 2018-11-17 at 15.32.34 Screen Shot 2018-11-17 at 15.32.39 Screen Shot 2018-11-17 at 15.32.53 Screen Shot 2018-11-17 at 15.32.48project Wszyscy jesteśmy migrantami / We Are All Migrants
design Marcin Markowski
format 180×230 mm
typeface Gotham, Sporting Grotesque, Brandon Grotesque, Bluu Next, JohnSans, Antique Regent, Kingthings Exeter, Franklin Gothic
paper uncoated
print run 500
publisher ZAMEK Culture Centre in Poznań
year 2017
link www.marcinmarkowski.pl

From the mid-19th century to the outbreak of the Great War, 2.5 million inhabitants of partitioned Poland left for the United States. In an effort to combat the wave of mass emigration, czarist authorities decided to “arrest” letters sent by Poles overseas to their relatives. This publication presents a selection of texts and reportages describing this phenomenon, in a historical and contemporary context, making for a great addition to the exhibition under the same title. 

Od połowy XIX wieku do wybuchu I wojny światowej z Polski do Stanów Zjednoczonych wyemigrowało 2,5 miliona ludzi. Ówczesna carska władza, walcząc z masowymi emigracjami, postanowiła „aresztować” listy, które zza oceanu polscy emigranci słali do swych rodzin. „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku” jest zbiorem tekstów i reportaży opisujących to zjawisko, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym, stanowi także dopełnienie wystawy o tym samym tytule.

 

Read More

z21090839IH,Ksiazka-11-41-Filipa-Springera-i-Michala-Luczaka z21095898IH,Jedna-ze-stron-ksiazki-11-41-fot-Michal-Luczak z21095907IH,Jedna-ze-stron-ksiazki-11-41-fot-Michal-Luczak

project 11.41. Michał Łuczak & Filip Springer
design Anna Nałęcka-Milach
format 165×230 mm
typeface Calluna
paper coated matt, uncoated, coloured recycled
print run 500 PL, 300 ENG
publisher Filip Springer – fotografia, reportaż
year 2016

The world began to disintegrate on December 7, 1988, at 11.41. 514,000 people lost their homes, 33,000 were wounded, 25,000 killed, and 917 public buildings were destroyed. The earthquake that had hit Armenia that day, afflicted 40% of the country’s surface. The book by Łuczak and Springer is also a tribute to journalism, the only role of which is to provide a story. 11.41 is a document, which above all, preserves the determination of those who had survived.

Świat zaczął się rozpadać 7 grudnia 1988 roku o godzinie 11.41. 514 tysięcy ludzi straciło wtedy domy, 33 tysiące zostało rannych, 25 tysięcy zginęło, 917 budynków publicznych uległo zniszczeniu. Trzęsienie ziemi, które tego dnia nawiedziło Armenię, dotknęło 40 procent powierzchni kraju. Książka Łuczaka i Springera jest hołdem złożonym dziennikarstwu, którego jedyną rolą jest opowiadanie. „11.41” to dokument utrwalający przede wszystkim niezłomność tych, którzy przetrwali.

Read More

Screen Shot 2018-10-14 at 15.05.25 Screen Shot 2018-10-14 at 15.05.43project Bartosz Kokosiński. Community of Images of Density
design Ryszard Bienert
format 240×320 mm
typeface Helvetica
paper uncoated, transparent, coated matt
print run 300
publisher State Art Gallery, Sopot 
year 2017

A publication issued on the occasion of the “Wspólnota wyobrażeń o gęstości. Bartosz Kokosiński” [“Community of ideas about density, Bartosz Kokosiński”] exhibition. It’s safe to say, that the concept of density characterizes both the artist’s work and the creative process itself. The eponymous density can also be interpreted as a condensation of various kinds of excess, which feed our modern civilization, such as the saturation of the urban tissue, media information overload, the ubiquity of digital technology slipping out of control, even from its creators’ hands, overpopulation, overproduction and a hyper-supply of goods and experiences.

Publikacja wydana z okazji wystawy „Wspólnota wyobrażeń o gęstości. Bartosz Kokosiński”. Można powiedzieć, że kategoria gęstości charakteryzuje zarówno prace tego artysty, jak i sam proces twórczy. Tytułową gęstość można odczytywać także jako kondensację różnego rodzaju nadmiarów, którymi karmi nas współczesna cywilizacja: nasycenie tkanki miejskiej, natłok medialnej informacji, wszechobecność cyfrowej technologii wymykającej się spod kontroli nawet jej twórcom, przeludnienie, nadprodukcja i hiperpodaż dóbr, wrażeń, doświadczeń.

Read More

Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.43 Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.24 Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.05 Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.50 Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.37project Pożar. Kuba Dąbrowski
design Olek Modzelewski
format 115×160 mm
typeface custom
paper uncoated 
print run 300
publisher ArtBazaar
year 2017

 “Pożar” [“Fire”] is a photo book containing a private collection of Kuba Dąbrowski’s photos explaining how to deal with a new life situation. It is about eating healthy food, realizing that things are not always easy and coming to a general conclusion that life’s good.

„Pożar” to książka fotograficzna z zapisem prywatnych ujęć Kuby Dąbrowskiego mówiących o odnajdywaniu się w nowej sytuacji życiowej. O zdrowym odżywaniu, o tym, że nie jest lekko, ale w sumie jest dobrze.

Read More