— print control

fa7c0c30057097-1.56119c06dd683project Sasha Boole
design Krzysztof Iwański
link www.ivvanski.com

A screen-printed poster announcing a Ukrainian folk scene musician’s concert at the Owoce i Warzywa Club in Łódź. 

Plakat drukowany w technice sitodruku, który zapowiadał koncert ukraińskiego muzyka sceny folkowej w łódzkim klubie Owoce i Warzywa.

4953e430057097.56119c06e6bbe 2a552330057097.56119c06e0b0a

Read More

12047079_982443548485101_5139767843819914616_n wizual004aproject All the Brutes
design Fontarte
link www.fontarte.com

“All the Brutes” is a unique book of outstanding contemporary artist, Radek Szlaga. Painter, author of sculptures and objects, Radek Szlaga defines himself as a teller of stories of a new generation emerging from the ruins of longstanding conflicts and identities such as modernism, rock, structuralism, colonialism. The publication consists of a selection of works from his on-going series, which digs into Joseph Conrad’s novella Heart of Darkness (1902). The book complements an interview by Harlan Levey with the artist and the text on his works by Sam Steverlynck.

„All the Brutes” to unikalna publikacja polskiego artysty Radka Szlagi – malarza, twórcy rzeźb i obiekt.w, poprzez które opowiada o nowej generacji wyrastającej z ruin długotrwale skonfliktowanych nurt.w: modernizmu, rocka, strukturalizmu, kolonializmu. Książka zawiera selekcje prac artysty, które odwołują się do „Jądra ciemności” (1902) Josepha Conrada oraz wywiad z artystą przeprowadzony przez Harlana Levey’ego i tekst Sama Steverlyncka.

szlaga-oklviz010 wizual002a wizual003a

Read More

Screen Shot 2016-07-04 at 18.14.05 Screen Shot 2016-07-04 at 18.14.26 Screen Shot 2016-07-04 at 18.14.10project Portierge CI
design Redkroft studio
link www.behance.net/redkroft

Corporate identity for a new Polish brand, Portierge, which offers wooden doors and windows made to individual order. The designers were inspired by Bauhaus aesthetics, whose philosophy humanised craftsmanship and envisioned a new role for creators within society.

Projekt identyfikacji nowej polskiej marki Portierge oferującej drewniane drzwi i okna wykonywane według indywidualnych potrzeb klientów. Tworząc materiały graficzne, projektanci zainspirowali się estetyką Bauhausu, którego filozofia humanizowała świat rzemiosła, ale także wyznaczała nowe miejsce twórcy w społeczeństwie.

Screen Shot 2016-07-04 at 18.14.18

Read More

Screen Shot 2016-07-04 at 17.59.58 Screen Shot 2016-07-04 at 18.00.30 Screen Shot 2016-07-04 at 18.00.50project Ars Moriendi / Sztuka Umierania
design Magdalena Burdzyńska
link www.culture.pl/pl/artykul/bylismy-czyli-o-zydowskiej-nieobecnosci-w-tarnowie

Publication design accompanying the “Ars Moriendi / Art of Dying” exhibition at BWA Tarnów, which was a kind of meditation on transience, a secular attempt to approach thoughts on mortality. A process in which artists and spectators become witnesses of their own mortality and the death of others. The cover features a die-cut coffin shape which reveals a rainbow gradient.

Projekt publikacji towarzyszącej wystawie „Ars moriendi/ Sztuka umierania” w BWA Tarnów, która była rodzajem medytacji nad przemijaniem, świecką próbą oswajania myśli o śmiertelności. Procesem, w którym artyści i widzowie stają się świadkami własnego przemijania oraz umierania innych. Na okładce książki pojawia się się wysztancowany kształt trumny, który ujawnia tęczowy gradient.

Read More

13321653_1756563021288508_5760623285691706815_n Screen Shot 2016-07-06 at 15.50.42Screen Shot 2016-07-06 at 15.38.03event Plakatatak
dates July
link www.plakatatak.com

Plakatatak is an art project coming along with the twenty-fifth anniversary of the signing of the “Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland on Good-Neighbourliness, Friendship and Cooperation”. For this, the Goethe Institute is launching different activities, Plakatatak being the most important one.
Five Polish and five German designers have been invited to create posters related to themes delivered by a German-Polish duo of journalist/philosophers. Over three months, starting from the 4th of June, 50 different posters will be displayed through all the city of Warsaw, together with a bunch of expositions. The invited artist are: Lex Drewinski, Agata Dudek, Götz Gramlich, Frank Höhne, Krzysztof Iwanski, Tymek Jezierski, Uwe Loesch, Mario Lombardo, Ariane Spanier, Studio Syfon 
Plakatatak is curated by the polish designer and art show curator and critic René Wawrzkiewicz and the german creative director Lars Harmsen, designer, professor and editor of Slanted Publishers. The patronage is done by Goethe Institute Warsaw 
Besides, 2016 Warsaw International Poster Biennale celebrates its fifth anniversary and will present its 25th show. It has been one of the most important forums for the exhibition and discussion of the work of poster designers from around the world. A bridge across the divisions which have separated nations and communities, it has been a truly global platform for five decades. 

„Plakatatak” to projekt artystyczny, który odbywa się w ramach dwudziestej piątej rocznicy podpisania „Traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Instytut Goethego z tej okazji organizuje wiele różnorodnych wydarzeń, a „Plakatatak” jest najważniejszym punktem tego programu.
„Plakatatak” to pięciu polskich i niemieckich dizajnerów, którzy stworzą serię plakatów na podstawie tematów zaproponowanych przez polską pisarkę Joannę Krakowską i niemieckiego filozofa Thomasa Friedricha. W ten sposób od 4 czerwca, w przeciągu dwóch miesięcy powstanie pięćdziesiąt różnorodnych projektów, które znajdą się w całej Warszawie, wraz z towarzyszącymi wystawami. Do projektu zostali zaproszeni zostali następujący twórcy: Agata Dudek, Lex Drewinski, Götz Gramlich, Frank Höhne, Krzysztof Iwański, Tymek Jezierski, Mario Lombardo, Uwe Loesch, Ariane Spanier i studio Syfon.
Kuratorami projektu „Plakatatak” są Rene Wawrzkiewicz, polski projektant, kurator dizajnu i profesor Lars Harmsen, niemiecki projektant, dyrektor kreatywny i wydawca magazynu „Slanted Publishers”. Projekt jest organizowany przez Instytut Goethego w Warszawie.
W 2016 roku Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie obchodzi pięćdziesiąta rocznice powstania i dwudziestą piątą edycje wydarzenia. Biennale to jedno z najważniejszych miejsc poświęconych plakatowi na świecie. Przez 5 dekad Biennale było prawdziwym pomost pomiędzy politycznymi podziałami, które dzieliły narody i społeczności.

13411876_1762126004065543_8070527658866962259_o 13483160_1768017490143061_4136684290376714056_o 13613192_1771252819819528_9064710613152005946_o 13497968_1766713613606782_8088038730370621802_o

Read More

Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.52 Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.37project Wołanie Miasta
design Jakub Stępień Hakobo
link www.hakobo.art.pl

Poster series for the Wołanie Miasta play by Karolina Maciejaszek, based on the “Tu mówi miasto” [“This is the city speaking”] text, as dramatized by Andrzej Bart. This Pinokio Theatre project was accompanied by songs by Konrad Dworakowski, music by Piotr Klimek and poetic texts created by citizens of Ł.dź during workshops led by Jacek Podsiadło.

Seria plakatów towarzyszących spektaklowi „Wołanie Miasta” w reżyserii Karoliny Maciejaszek na podstawie tekstu w opracowaniu dramaturgicznym Andrzeja Barta „Tu mówi miasto”. Projekt Teatru Pinokio został wzbogacony piosenkami Konrada Dworakowskiego, muzyką Piotra Klimka oraz tekstami poetyckimi stworzonymi przez mieszkańców Łodzi na warsztatach z Jackiem Podsiadło.

Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.45 Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.59

Read More

IMG_1132 IMG_1125project Pałac Lodowy
design Magdalena Franczak
link www.mfranczak.blogspot.com

“The Ice Palace” project is inspired by the eponymous novel by Norwegian writer Tarjei Vesaas. A kind of exhibition enclosed in a book, it can be inserted into an envelope and sent to any place in the world. The narrative takes us through ice crystals in the paper, secret alleys which aren’t easy to get out of. The artist has focused on the forces of nature, its ruthlessness, as well as on architectural forms man uses as a point of resistance, or as a way to unit with nature.

Projekt „Pałac Lodowy” jest zainspirowany powieścią norweskiego pisarza Tarjei Vesaasa o tym samym tytule. To rodzaj wystawy zamkniętej w książce, którą można włożyć do koperty i wysłać w dowolne miejsce na świecie. Narracja prowadzi nas przez lodowe kryształy z papieru, tajne zaułki, z których niełatwo się wydostać. Artystka podczas pracy skupiła się z jednej strony na przedstawieniu siły przyrody i jej bezwzględności, z drugiej zaś na elementach małej architektury, którymi człowiek próbuje stawić jej opór lub zespolić się z nią.

IMG_1150

Read More

10458043_1020281461318526_8740676002465691657_n 10891734_1020281407985198_6646752159184939257_n 10989218_1020281617985177_4566532158254944192_nproject Nowe idzie od morza
design Moonmadness
link www.moonmadness.eu

This double CD compilation, “New Coming from the Sea”, presents a wide range of artists – from experimental creators to those immersed in guitar melodies and songwriting. The publication presents 28 tracks, of which 19 are premieres, with nearly 2.5 hours of Tri-City music.

Projekt dwupłytowej kompilacji „Nowe idzie od morza” prezentuje szeroki wachlarz artystów od twórców eksperymentalnych, po tych zanurzonych w gitarowych melodiach i piosenkach. Wydawnictwo prezentuje 28 utworów, z czego 19 to premierowe publikacje składające się na niemal 2,5-godzinny trójmiejskiej muzyki.

Read More

11077332_560721800736876_123131934725283551_o 11078118_560721750736881_7088390455891452157_o 11143250_560721664070223_6474575174091477400_oproject Uselab
design Hopa Studio
link www.hopastudio.com

Uselab is a strategy and consultancy company providing services in product design, service design, research, experience strategy and design, graphic design and IT development. The designers used observations of people to design the identity based on simple, abstract symbols representing the language of human emotions.

Uselab jest firmą zajmującą się strategią i doradztwem w zakresie projektowania produktu, usług, doświadczeń i przeprowadzania badań, strategii oraz rozwoju IT. Projektanci wykorzystali obserwacje ludzi do zaprojektowania identyfikacji wizualnej opartej na prostych, abstrakcyjnych symbolach reprezentujących język ludzkich emocji.

11157567_560721840736872_7752104614651112983_o

 

Read More

IMG_0590 IMG_0594

project Postęp i hygiene / Progress and Hygiene
design Krzysztof Bielecki
link www.zacheta.art.pl

 

Design of a directory with countless visuals for the “Progress and hygiene” exhibition, dedicated to the traps of modernization in the context of the idealistic faith shared by art and science of the early twentieth century – a faith in progress and the opportunity to create a modern society based on racial purity and cultural purity, as well as its relationship to the ideals and utopias of modernism. Included are texts by professors Zygmunt Bauman, Monica Płatek, Piotr Juszkiewicz, Father Adam Boniecki, dr. Marius Turdy and the exhibition’s curator, Anda Rottenberg.

Projekt katalogu z obszernym materiałem wizualnym towarzyszący wystawie „Postęp i higiena” poświęconej pułapkom modernizacji w kontekście wspólnej dla sztuki i nauki początków XX wieku idealistycznej wiary w postęp i możliwość stworzenia nowoczesnego społeczeństwa w oparciu o czystość rasową i kulturową, a także jej związk.w z ideami i utopiami modernizmu, towarzyszy. Znalazły się w nim teksty autorstwa prof. Zygmunta Baumana, prof. Moniki Płatek, prof. Piotra Juszkiewicza, ks. Adama Bonieckiego, dr. Mariusza Turdy oraz kuratorki wystawy Andy Rottenberg.

IMG_0598 IMG_0605

Read More