— print control

Archive
posters

tumblr_p7fetvKSxl1up0vu6o1_1280project W niedalekiej przeszłości / In the near past
design Grupa Projektor
format 700×1000 mm
typeface Times New Roman, Univers, Custom Lettering
paper coated
print run 10
publisher Dizajn BWA Gallery in Wrocław
year 2018

Poster design for the exhibition “W niedalekiej przeszłości” [“In the near past”] at the BWA gallery in Wrocław, during which the history of Łysa Góra – a model village of the communist period famous for the production of ceramics – was presented. In the 1960’s and 70’s it attracted artists with the potential to implement monumental ceramic compositions that could be incorporated into architecture. Today, it provokes other artistic attitudes. The curator, Paweł Olszczyński, studies the closing of the Kamionka cooperative in Łysa Góra. He assumes the role of an artist-researcher, analyzing the phenomenon of the closed ceramic factories. He excerpts and documents the trace evidence of their past activity.  

Projekt plakatu do wystawy „W niedalekiej przeszłości” w BWA we Wrocławiu, podczas której zaprezentowano historię Łysej Góry, wzorcowej wsi okresu PRL, słynącej z produkcji ceramiki. W latach 60.–70. XX w. przyciągała artystów możliwością realizacji monumentalnych kompozycji ceramicznych dla architektury. Dziś prowokuje inne postawy artystyczne. Kurator Paweł Olszczyński bierze na warsztat historię likwidacji łysogórskiej spółdzielni „Kamionka”. Wchodzi w rolę artysty-badacza, a polem jego poszukiwań staje się teren upadłych zakładów ceramicznych. Wydobywa i dokumentuje ślady ich przeszłej działalności.

 

Read More

ANTI STATIC PLAKAT 2 ANTI STATIC PLAKAT 3 ANTI STATIC PLAKAT ANTI-STATIC-ZAPRO-1-NET ANTI-STATIC-ZAPRO-6-NET IMG_6135project Antistatic
design Moonmadness
format 700×1000 mm
typeface Bau Pro
paper coated
print run 500
publisher National Museum in Poznań
year 2018 

Poster design and visual identification for the “Antistatic” exhibition held at the National Museum in Poznań. The exhibition gathered the works of visual artists from the Intermedia Department of the University of Fine Arts in Poznań – from professors who founded it several years ago, to current PhD students in this innovative department. The Poznań school was the first in Poland to begin education in the field of intermedia. The eponymous “anti-static” emphasizes art’s ability to break free from all restrictions according to the postulate of Italo Calvino, who predicted that in order to survive, art in the 21st century will have to show volatility in moments of great gravity.  

Projekt plakatu i identyfikacji wystawy „Antistatic” prezentowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Na ekspozycji zebrano prace artystów wizualnych wywodzących się z Katedry Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – od profesorów, którzy kilkanaście lat temu zakładali ten innowacyjny kierunek studiów, po obecne doktorantki i doktorantów tej katedry. Uczelnia poznańska jako pierwsza rozpoczęła w Polsce kształcenie w dziedzinie intermediów. Tytułowa antystatyczność podkreślić ma zdolność oderwania się sztuki od wszelkich ograniczeń, zgodnie z postulatem Italo Calvino, który zapowiadał, iż aby przetrwać, sztuka w XXI wieku będzie musiała wykazywać lotność w chwilach największego nawet ciążenia.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-29 at 15.41.12project ZOEpolis
design Małgorzata Gurowska
format 700×1000 mm
typeface Futura
paper  Chromolux, cast coated
print run 50
publisher Dizajn gallery BWA Wrocław
year 2017/2018

The poster design for the exhibition “Zoepolis, Design for Plants and Animals” was presented at the Dizajn gallery BWA Wrocław. The aim of the project was to reflect on the possibility of creating a human/non-human society that would be mediated by means of material objects. The curators of the exhibition, Monika Rosińska and Agata Szydłowska, sought design solutions that would recognize animals and plants as full-fledged beings in demand of design themselves, taking into account their needs and rights.

Projekt plakatu do wystawy „Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt” prezentowanej w BWA Dizajn we Wrocławiu. Celem projektu było zastanowienie się nad możliwością stworzenia wspólnoty ludzko-nieludzkiej, która byłaby mediowana za pomocą przedmiotów materialnych. Kuratorki wystawy, Monika Rosińska i Agata Szydłowska, poszukiwały rozwiązań, które traktują zwierzęta i rośliny jako pełnoprawne podmioty procesów projektowych, z uwzględnieniem ich potrzeb i praw. Wystawa „Zoepolis” była częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego „Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej”.

 

Read More

Plakat Zobacz to co w sztuce nowe projekt UVMW Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.30Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.36Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.21project Zobacz to, co w sztuce nowe

design UVMW
format 700×1000 mm
typeface U-justunek, Marr Sans
paper coated matt
print run various
publisher U–jazdowski Castle Centre for Contemporary Art
year 2018

When brainstorming visual communication for the image campaign for the Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, the designers were inspired by the various ways touch screens are used by people. They ceded this idea to graphic design, creating a multi-channeled campaign promoting the wide range of U–jazdowski. The presented poster is one of many compositional variants. 

Podczas rozważań nad komunikacją wizualną kampanii wizerunkowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski projektantów zainspirowały różne sposoby używania przez ludzi ekranów dotykowych. Przenieśli ideę na grafikę, tworząc wielokanałową kampanię promującą szeroką ofertę U–jazdowskiego. Prezentowany plakat jest jednym z wielu wariantów kompozycyjnych.

 

Read More

P2P-plakat_prev1-1612x2303 2-1612x1078 7-1612x1078 12-1-1612x1078 Screen Shot 2020-04-22 at 14.13.08project Peer to Peer
design postnoviki 
format 700×1000 mm
typeface P2P by postnoviki
paper coated
print run 200
publisher Muzeum Sztuki in Łódź
year 2018

Poster for the “Peer to Peer” collective exhibition presented at the Museum of Art in Łódź. The exhibition’s creators focused on the collective practices in contemporary art, presenting modern artistic groups and how they function, the relations between their members, and the relationships between artists and the outside world. The presented works included many collaborations (Pakui Hardware, Foundland Collective and Part-time Suite), as well as more numerous groups (GCC, Laboria Cuboniks), collectives founded for specific purposes – groups adapting the formula of music bands, referring to business models or groups which professionally connect people involved in different fields of work. 

Plakat do wystawy zbiorowej „Peer to peer” prezentowanej w Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorzy wystawy zastanawiali się nad praktykami kolektywnymi w nowej sztuce, przedstawiając współcześnie funkcjonujące grupy artystyczne, przyglądając się sposobom ich funkcjonowania, relacjom, a także zależnościom pomiędzy artystami a światem zewnętrznym. Zaprezentowano prace m.in. duetów (Pakui Hardware, Foundland Collective i Part-time Suite), jak i liczniejszych grup (GCC, Laboria Cuboniks) oraz kolektywów zawiązanych w konkretnym celu, grup adaptujących formułę zespołów muzycznych, nawiązujących do modeli pracy w biznesie czy łączących osoby zawodowo zajmujące się różnymi dziedzinami.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-22 at 14.05.04project Kilka obcych słów po polsku
design Edgar Bąk
format 700×1000 mm
typeface GT Walsheim
paper coated
print run 100
publisher Jewish Theatre in Warsaw
year 2018

Poster design for the play “Kilka obcych słów po Polsku” directed by Anna Smolar. The play touches upon the subject of the events which happened in March of 1968 in Poland, and is based on the stories told by the older generation for whom Poland was, or is, the homeland – and the younger generation, scattered all over the world. 

Projekt plakatu do spektaklu „Kilka obcych słów po polsku” w reżyserii Anny Smolar. Sztuka teatralna porusza temat Marca ’68 i opiera się na relacjach starszego pokolenia, dla którego ojczyzną była – lub jest – Polska, a także młodszego pokolenia, rozsianego po całym świecie.

 

Read More

targi_plakatu_2_JPG_RGBproject Targi Plakatu 2018
design Barrakuz
format 700×1000 mm
typeface Arctic
paper coated
print run 250
publisher Targi Plakatu
year 2018 

A poster promoting the 6th edition of the Poster Fair taking place in Warsaw, during which you can purchase works of over 150 poster designers, illustrators and graphic designers. 

Projekt plakatu promującego 6. edycję Targów Plakatu odbywających się w Warszawie, podczas których można zakupić prace ponad 150 plakacistów, ilustratorów i grafików.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-14 at 12.59.30project Co po Cybisie?
design Jakub Stępień Hakobo
format 700×1000 mm
typeface Union Bold
paper uncoated
print run 20
publisher Zachęta – National Gallery of Art 
year 2018

Poster for the exhibition “Beyond Cybis” – a large-scale exhibition of Polish paintings of the twentieth and twenty-first century which encompassed a wide spectrum of works by eminent Polish artists creating trends in major art history and current artistic movements. On the one hand, the exhibition focused on the most important – now historical – aspects which occurred after Jan Cybis. On the other hand its aim is to present works showing the state of contemporary painting, dictated by the need for experimentation and redefinition of what painting can be – which sometimes escapes the framework of a medium usually associated with canvas and paint.  

Plakat do wystawy „Co po Cybisie?” – przekrojowej ekspozycji polskiego malarstwa XX i XXI wieku, która objęła szerokie spektrum dzieł wybitnych polskich twórców wpisujących się w kluczowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne. Międzypokoleniowy, problemowy pokaz z jednej strony koncentrował się na najważniejszych, historycznych już dzisiaj pozycjach artystycznych „po Cybisie”. Z drugiej – jego ambicją było zaprezentowanie prac ukazujących stan współczesnego malarstwa, dyktowany dążeniem do eksperymentu oraz redefiniowania, czym może być malarstwo, które wymyka się niekiedy z „ram” medium kojarzonego zwykle z płótnem i farbą.

 

Read More

95841477448161.5c87f687a46e2 f2400077448161.5d027b2a6964d 01bc5f77448161-1.5c87f687a4d65project 26th International Poster Biennale in Warsaw
design Igor Kubik, Mateusz Machalski, Anna Wieluńska
format 700×1000 mm
typeface Favela (Bold, Regular & Light)
paper coated
print run 250
publisher Poster Museum in Warsaw
year 2018

Poster promoting the 26th edition of the world’s oldest International Poster Biennale, which this year continues the best of its traditions and has permanently returned to the place in which it was shaped and where in 1966 showcased its first concepts – the Academy of Fine Arts in Warsaw. During the Bienniale, post-competition exhibitions and workshops were held. The “More Over” conference took place, during which the floor was given to graphic artists who undertake various types of grassroot activities – those socially engaged and those restoring local cultural contexts for a more traditional approach towards the craft of design work.  

Plakat promujący 26. edycję pierwszego na świecie Międzynarodowego Biennale Plakatu, które w tym roku kontynuuje najlepsze tradycje tej imprezy i powróciło na stałe do miejsca – Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – w którym ukształtowała się i w 1966 roku urzeczywistniła jego idea. Podczas biennale odbyły się wystawy pokonkursowe, warsztaty i konferencja „More Over”, na której oddano głos grafikom podejmującym różnego typu oddolne działania – społecznie zaangażowane oraz przywracające lokalny kulturowy kontekst i tradycyjne rzemiosło pracy projektowej.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-10 at 17.28.30Screen Shot 2020-04-10 at 17.28.43project Jaremianka. Zostaję w tym teatrze. Podoba mi się tu. 
design Damian Nowak / Parastudio
format 700×1000 mm
typeface Girott, Plaid
paper coated matt
print run 20
publisher Cricoteka, Muzeum Śląskie
year 2018

A poster design that is part of the visual identification of the exhibition dedicated to Maria Jarema (“Jaremianka”). The exhibit is a showcase of the artist’s body of work and output, concentrating on her theatrical achievements as well as an attempt to study her many incarnations dispersed between art, literature, theatre, urban legend and social anecdotes. The exhibition focuses on her post-war works, which communicated through abstraction – a form that must be reached in order to be surpassed once again. 

Projekt plakatu będącego częścią identyfikacji wystawy poświęconej Marii Jaremie (Jaremiance), która jest próbą spojrzenia na dorobek artystki z perspektywy jej dokonań teatralnych, a także próbą czytania jej wcieleń rozproszonych pomiędzy plastykę, literaturę, teatr, „miejską legendę” i towarzyskie anegdoty. Wystawa skupia się na jej powojennej twórczości, która mówiła językiem abstrakcji – formy, do której trzeba dojść, żeby móc ją znowu przełamać.

 

Read More