— print control

Archive
posters

2 - Jacek Wielebski 1 - Jacek Wielebskiproject Traffic Design Biennale 2018
design Jacek Wielebski
format 594×420 mm
typeface DiGrotesk
paper coated
print run 300
publisher Traffic Design
year 2018

The idea for the poster design for the Traffic Design Festival was to create three informational modules on three types of adhesive tape – each with a different set of information. The first held the title of the event, the second held the date and place, and the third – the events and artists. All materials were later made by manually applying the tapes, and using the principle of freestyle creation, posters, booklets and covers were made. Many places were covered with tape without the use of paper and directly on elements of the urban infrastructure in the spirit of street art. 

Pomysł na plakat festiwalu Traffic Design polegał na stworzeniu trzech modułów informacyjnych na trzech rodzajach taśmy klejącej. Na każdej z nich pojawiał się inny blok informacji, według podziału na: 1. tytuł wydarzenia, 2. datę, miejsce i 3. treść (wydarzenia i artyści). Wszystkie materiały były później wykonywane za pomocą taśm, ręcznie na zasadzie swobodnego samplowania – plakaty, okładki broszury. Wiele miejsc wyklejanych było taśmą, bez użycia papieru, bezpośrednio na elementach infrastruktury miejskiej i w duchu działań streetartowych.

 

Read More

Screen Shot 2020-03-30 at 15.30.48 project Rojst
design Dawid Ryski
format 700×1000 mm
typeface Bureau GroteskPl, ITC Avant Garde Gothic
paper coated
print run 100
publisher Showmax
year 2018

Poster promoting the Polish crime TV series “Rojst”, directed by Jan Holoubek and produced by Showmax and Kadr film studio. The series showsw the reality of the former Polish People’s Republic in the mid-1980s. The word “rojst means” swamp, and the eponymous swamp is represented by the world depicted within the series. Its characters, for various reasons, get stuck in a system that impairs their lives and the gray, somber socialist reality resembles an unpleasant marshland.  

Plakat do polskiego serialu kryminalnego „Rojst” w reżyserii Jana Holoubka, wyprodukowany przez Showmax oraz Studio Filmowe Kadr. Serial ukazuje rzeczywistość Polski Ludowej w połowie lat 80. XX wieku. Słowo „rojst” oznacza bagno. Tytułowym bagnem jest cały świat pokazany w serialu. Bohaterowie z różnych przyczyn grzęzną w paraliżującym ich życie systemie, a szara rzeczywistość socjalistyczna przypomina podmokłe grzęzawisko.

Screen Shot 2020-03-30 at 15.31.48

Read More

7enVEydI_fkz_27_otwarte_06 AiC3nFmW_fkz_27_otwarte_01 efnhCUyU_fkz_27_otwarte_08 eS61ggai_fkz_27_otwarte_03 Ke1aJ193_fkz_27_otwarte_05 qoDB3WPi_fkz_27_otwarte_04 rZSE1sz8_fkz_27_otwarte_02project 27. Festiwal Kultury Żydowskiej
design Studio Otwarte
format various
typeface Suisse Int’l
paper coated matte
print run posters: 600, scratch-cards: 3000, programs: 20 000
client Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
year 2017 

The multifaceted complexity and the dynamic rhythm of Jerusalem became the inspiration for the visual identification of the 27th edition of the Jewish Culture Festival in Kraków. The golden color – affiliated with the Festival – again finds a meaningful justification: the “Golden Jerusalem” filters through and mixes with black, white and a multiplicity of textures to reflect the character of the city. This beautiful and fascinating place is also demanding and initially not easy to decipher. The printed materials used uneven embossing and gold washable paint, which emphasise the graphic motif of a torn sheet of paper. 

Wielowarstwowość, złożoność i dynamika Jerozolimy stały się inspiracją identyfikacji wizualnej 27. odsłony Festiwalu. Złoty kolor, charakterystyczny dla FKŻ, znów znajduje głębokie uzasadnienie: Złota Jerozolima przenika się i miesza z czernią, bielą i wielością faktur, odzwierciedlając charakter miasta. Pięknego, fascynującego, ale też wymagającego i niełatwego w odbiorze. W materiałach drukowanych zostały użyte nierównomierne tłoczenia i złota ścieralna farba, które to zabiegi podkreślają motyw graficzny przedartej kartki.

 

Read More

36271761_1774311985983625_6717674870689234944_oproject 14. Festival Cross Culture
design Julia Mirny
format 700×1000 mm
typeface Baron Neue
paper coated
print run 1000
publisher Stołeczna Estrada
year 2018

Poster promoting the 14th edition of the Cross-Culture Festival, during which performances by musicians from Angola, Mali, Senegal, Ghana, Nigeria and Ethiopia took place. Its main purpose is to open Warsaw’s residents (and guests) to the richness of contemporary global culture. So far 192 artists from 61 countries have participated in the festival since its inception. 

Plakat promujący 14. edycję festiwalu Skrzyżowanie Kultur, podczas którego zagrali muzycy z Angoli, Mali, Senegalu, Ghany, Nigerii i Etiopii. Głównym założeniem i misją festiwalu jest otwieranie warszawiaków i gości stolicy na bogactwo kultur współczesnego świata. W jego ramach swoją twórczość zaprezentowało dotychczas 192 artystów indywidualnych i grup
z 61 krajów.

 

 

Read More

Screen Shot 2020-03-23 at 17.43.34project Exit Order
design Karolina Bartczak
format 700×1000 mm
typeface custom
paper coated
print run 40
publisher Klub Pogłos
year 2017

A concert poster for the American music band Exit Order, for a show which took place at the Pogłos club in Warsaw. They play hardcore punk heavily inspired by the European and American sounds of the 1980s. 

Plakat do odbywającego się w klubie Pogłos koncertu amerykańskiej grupy Exit Order, która gra hardcore punk mocno inspirowany europejskim i amerykańskim brzmieniem lat 80.

 

Read More

27913087_2019761421640804_4772207794397292220_oproject Diagnoza/Diagnosis
design Ola Niepsuj
format 700×1000 mm
typeface Spectral
paper glossy
print run 20
publisher Łódź Film Commission
year 2017

Poster design for Ewa Podgórska’s documentary film “Diagnoza”. The director tells the story of the arrival of the world’s first urban psychoanalyst to a shrinking town in Poland. He invites residewnts to “the couch”, where they have the opportunity to express their deepest longings and desires. 

Projekt plakatu do filmu dokumentalnego Ewy Podgórskiej pod tytułem „Diagnoza”. Reżyserka opowiada historię o przybyciu do kurczącego się polskiego miasta pierwszego na świecie psychoanalityka miast. Zaprasza on na kozetkę mieszkańców, którzy mają szansę wyrazić swoje najgłębsze tęsknoty i pragnienia.

 

Read More

Screen Shot 2020-03-20 at 13.52.06project Canti Spazializzati
design Mateusz Zieleniewski, Karolina Pietrzyk
format 420×594 mm
typeface Neue Haas Grotesk
paper blueback
print run 5
publisher Canti Illuminati
year 2018

A set of posters for the Canti Spazializzati – a series of workshops and concerts devoted to theories and practices in experimental music focusing on the concepts of spatialization in music composition, which took place in a space equipped with a quadro/octophonic sound system at the PROZA club. It’s a continuation of the Canti Illuminati Festival’s idea of focusing on presenting new phenomena in electronic music, as well as carrying on Wroclaw’s quadraphonic traditions. 

Seria plakatów do cyklu warsztatowo-koncertowego Canti Spazializzati poświęconego teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania/spatializacji kompozycji dźwiękowych osadzonych w przestrzeni i kwadro-oktofonicznym systemie nagłośnieniowym klubu PROZA. Jest to kontynuacja idei Canti Illuminati Festivalu skupionego na prezentacji nowych zjawisk w muzyce elektronicznej oraz wrocławskiej tradycji kwadrofonicznej.

 

Read More

Screen Shot 2020-03-20 at 13.48.38project Jardin Particulier
design Jan Bajtlik
format 500×700 mm
typeface custom
paper uncoated premium
print run 100
publisher self published
year 2018

A poster promoting Jan Bajtlik’s exhibition, which featured his latest paintings. The series of canvases and works on paper follow his fascination with plants and their shapes, and inspire to seek the moment when a figurative and abstract picture overlap. The presented works are distinguished by black and white tones and thick strokes of paint that create wavy lines and rhythmic patterns. In the title “Jardin Particulier”, the author refers to the intimate, sometimes-secluded Renaissance garden hidden inside or connected to a palace (also referred to as “Giardino Segreto”).

Plakat promujący wystawę autora Jana Bajtlika, na której znalazły się jego najnowsze obrazy. Cykl płócien i prac na papierze podąża za fascynacją roślinami, których kształty inspirują do poszukiwania momentu nakładania się na siebie obrazu figuratywnego i abstrakcyjnego. Prezentowane prace charakteryzują się czarno-białą tonacją, grubymi pociągnięciami farby, które tworzą falujące linie oraz rytmy. W tytule „Jardin Particulier” autor wykorzystuje odwołanie do renesansowych tradycji intymnego, czasem ukrytego ogrodu znajdującego się wewnątrz pałacu lub z nim połączonego (zwanego również „Giardino Segreto”).

 

Read More

27024215_2035535280062392_7526283792835222455_oproject Lotto
design Michał Loba
format 700×1000 mm
typeface Gt Eesti Pro Display, UltraBold
paper coated
print run 20
publisher Pogłos
year 2018

A concert poster promoting the music group Lotto, which consists of three of contemporary music’s creative minds – Łukasz Rychlicki, Mike Majkowski and Paweł Szpura. Together they explore the boundaries of musical genres such as improv, country, noise and minimalism, creating hypnotic and equally moving music. 

Projekt plakatu promującego koncert zespołu Lotto, który skupia trzy kreatywne umysły współczesnej muzyki: Łukasza Rychlickiego, Mike’a Majkowskiego i Pawła Szpurę. Razem eksplorują granice takich rodzajów muzyki jak improv, country, noise, minimalizm, tworząc muzykę hipnotyczną i wzruszającą jednocześnie.

 

Read More

aph_case6 aph_case11 aph_case12 aph_3 aph_5 Screen Shot 2020-01-14 at 18.49.52 Screen Shot 2020-01-14 at 18.50.15project Konkurs Artystyczna Podróż Hestii
design UVMW
format 700×1000 mm
typeface Favela, Atlas Grotesk
paper coated
print run various
publisher Ergo Hestia
year 2018

The design for a series of posters for the Hestia Artistic Journey [APH] competition, with the main motif being using visual forms to present statistical data. Numbers and statistics allowed to tell – in an abstract way – the importance and position of the Hestia Artistic Journey. The dozen or so messages addressed various aspects related to the competition, examining the art market and the position of the APH in relation to other institutions, what visual arts are missing in the applications, when and how to register and what prizes await the winners. 

Projekt serii plakatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii, której głównym motywem były wizualne formy prezentacji danych statystycznych. Liczby i statystyki pozwoliły w abstrakcyjny sposób opowiedzieć o sile i pozycji Artystycznej Podróży Hestii. Powstało kilkanaście komunikatów, które poruszały różne aspekty związane z konkursem. Opowiadały o rynku sztuki i pozycji APH względem innych instytucji, o tym, jakich sztuk wizualnych brakuje w zgłoszeniach, oraz o tym, kiedy i jak się zgłaszać i jakie nagrody czekają na zwycięzców.

 

 

Read More