— print control

Archive
brochures

Screen Shot 2020-05-21 at 18.08.26 Screen Shot 2020-05-21 at 18.08.53 Screen Shot 2020-05-21 at 18.09.00 Screen Shot 2020-05-21 at 18.09.08 Screen Shot 2020-05-21 at 18.08.44 Screen Shot 2020-05-21 at 18.09.14project Zakład Narodowy im. Ossolińskich
design Threedotstype, Olaf Schindler, Łukasz Walawender
illustration 
Paweł Mildner
format various
paper uncoated premium smooth
print run various
client Ossolineum
year 2018

An update of the visual identification for the Ossoliński National Institute, celebrating the 200th anniversary of the institution, which was originally established in Lwów [Lviv], and now comprises of a publishing house, library, the Pan Tadeusz Museum, as well as the Lubomirski Museum. It’s the oldest, continuously-operating publishing house in Poland. Its creators always search for value and excellence in literature and excel in presenting Polish heritage from new, less-obvious points of view. As part of the new identification, a new logotype, infographics, series of covers and promotional materials were created.   

Odświeżenie identyfikacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z okazji 200-lecia instytucji powstałej we Lwowie (dziś w jej skład wchodzą Wydawnictwo, Biblioteka, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Książąt Lubomirskich). Wydawnictwo jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Twórcy wydawnictwa sięgają po to, co w literaturze wartościowe i ambitne, oraz przyglądają się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia. W ramach nowej identyfikacji powstały nowe logotypy bazujące na historycznych pierwowzorach, infografiki, serie okładek i materiałów promocyjnych.

 

Read More

Screen Shot 2020-05-12 at 18.40.49Screen Shot 2020-05-12 at 18.41.08Screen Shot 2020-05-12 at 18.40.56 Screen Shot 2020-05-12 at 18.41.02 Screen Shot 2020-05-12 at 18.41.13project BWA Wrocław zima/winter
design Mateusz Zieleniewski, Karolina Pietrzyk
format 148×210 mm
typeface Atlas Grotesk
paper coated
print run 1000
publisher Dizajn BWA Gallery in Wrocław
year 2018

Bilingual brochure design for the BWA Wroclaw Gallery which describes every event that took place in BWA’s four galleries between January and April. The colors used in the brochure, as well as the logo on the cover, are part of the Gallery’s visual identification designed by Maciej Lizak.

Dwujęzyczna broszura Wrocławskiej Galerii BWA. Publikacja opisuje wszystkie wydarzenia pomiędzy styczniem a kwietniem, mające miejsce w czterech oddziałach Galerii BWA. Kolory użyte w projekcie i logo są częścią identyfikacji wizualnej BWA Wrocław. Identyfikacja zaprojektowana została przez Macieja Lizaka.

Read More

33059390_820168968187257_6277344086085074944_o Screen Shot 2020-04-29 at 15.17.45 Screen Shot 2020-04-29 at 15.17.36 Screen Shot 2020-04-29 at 15.18.07 33139985_820169038187250_5161134836643004416_o Screen Shot 2020-04-29 at 15.17.55 Screen Shot 2020-04-29 at 15.18.15project Gdańskie Targi Książki
design Patryk Hardziej
format various
typeface Archivo, Bodoni Oldstyle
paper uncoated premium smooth
print run 2000
client Jednostka Kultury sp. z o.o.
year 2018

Visual identification for the Gdańsk Book Fair, the first initiative of its scale devoted to literature in the Pomerania region of Poland. Its aim is to promote reading and literature published in Poland, as well as provide an opportunity to gather the literary community and enable the residents of the Tri-City area and the Pomeranian Voivodeship to meet with them. The logotype consists of two symbols which are the emblem of the city of Gdańsk – a lion and an open book.  

Identyfikacja wizualna Gdańskich Targów Książki, pierwszej tak dużej inicjatywy poświęconej literaturze na Pomorzu. Jej celem jest promocja czytelnictwa, literatury publikowanej w Polsce, a także okazja do konsolidacji środowiska literackiego i umożliwienia spotkania z nim mieszkańcom Trójmiasta i województwa pomorskiego. Logotyp składa się z dwóch symboli – godła miasta Gdańsk oraz otwartej książki.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-22 at 12.53.04 Screen Shot 2020-04-22 at 12.52.59 Screen Shot 2020-04-22 at 12.53.17 Screen Shot 2020-04-22 at 12.52.52 Screen Shot 2020-04-22 at 12.53.11project Tre Product
design Marysia Markowska, Aleksandra Zajdel / Łobzowska Studio
format 50×90 mm, 205×250 mm, 490×320 mm, 148×105 mm
typeface Sang Blue Sunrise
paper uncoated premium smooth
print run various
client Tre Product
year 2018

Rebranding of Tre Product, a Polish label founded by Tomek Rygalik. It offers simple, reliable and timeless solutions for your day-to-day life. TRE products are always created with great care and attention to detail. 

Rebranding założonej przez Tomka Rygalika polskiej marki Tre Product, która oferuje proste, rzetelne i ponadczasowe rozwiązania w życiu codziennym. Tre produkty zostały stworzone świadomie z wielką dbałością o szczegóły.

 

Read More

Screen Shot 2019-05-03 at 17.20.24 Screen Shot 2019-05-03 at 17.20.30 Screen Shot 2019-05-03 at 17.20.36project Malta Festiwal 2017. Platforma Bałkany / The Balkans Platform
design Krzysztof Ignasiak, Marcin Matuszak / Bekarty
format 115×165 mm
typeface Recta
paper uncoated 
print run 7000
publisher Fundacja Malta
year 2017

The theme of the Malta Festival – Platforma Bałkany [The Balkan Platform], is centred around art created by the former Yugoslavian countries or by artists from the region. The main graphic themes of the publication are crossed out slogans, which are associated with establishing a community: Nation, Balkans, East, Europe, The Others. However, they are always accompanied by the word Us. When paired, the concepts can be interpreted in many ways – complementary, determining how we define collective identity, but as also as two opposing ideas.

Temat przewodni festiwalu Malta – Platforma Bałkany – jest skupiony wokół sztuki tworzonej w krajach byłej Jugosławii albo przez artystów pochodzących z tego regionu. Głównym motywem graficznym publikacji jest przekreślenie haseł ustanawiających wspólnotę: Naród, Bałkany, Wschód, Europa, Inni. Zawsze jednak towarzyszy im słowo „My”. Pary pojęć można interpretować na wiele sposobów. Mogą być dopełnieniem, określającym to, jak definiujemy zbiorową tożsamość, ale też dwiema antagonistycznymi względem siebie ideami.

Malta_3 - Marcin Matuszak

Read More

Screen Shot 2019-03-18 at 15.35.24 Screen Shot 2019-03-18 at 15.35.05 Screen Shot 2019-03-18 at 15.35.17 Screen Shot 2019-03-18 at 15.35.34 Screen Shot 2019-03-18 at 15.35.11project Work Work Work
design Maja Szczypek
format 594×840 mm, 297×420 mm, 50×80 mm
typeface Suisse Int’l, Swiss 721, Times New Roman
paper uncoated
print run 100
client Lena Marie Emrich, Michalina Ludmiła Musielak
year 2016 

Graphic design of the “Work Work Work” exhibition, held simultaneously in Berlin and Warsaw — the show’s spaces in both cities were connected by live video transmission. The exhibition presented this year’s diploma pieces by artists from the Warsaw Academy of Fine Arts and the Berlin Weissensee School of Art. Presenting them alongside each other opened up dialogue, creating a new interactive context. The identification design is based on an emblem presenting three stages of creative work.

Oprawa graficzna wystawy „Work Work Work” odbywającej się równocześnie w Berlinie i Warszawie – przestrzenie w obydwu miastach połączone były wideotransmisją na żywo. Na wystawie prezentowano tegoroczne prace magisterskie artystów z warszawskiej ASP i Kunsthaus Berlin Weißensee, przedstawione koło siebie wchodziły w dialog, tworząc dla siebie nawzajem nowy kontekst. Projekt identyfikacji opiera się na emblemacie, który przedstawia 3 etapy pracy twórczej.

 

 

 

Read More

21740151_1420105011417986_4534948285716045644_n 21740417_1420104961417991_7009760650668202761_n 21742967_1420105921417895_401924861250137201_n 21752458_1420104651418022_5982838196106850954_n 21761470_1420104998084654_1292229611094338572_n 21764984_1420105438084610_956033256274975428_nproject aine
design Punkt Widzenia
format various
typeface TT Norms
paper uncoated, structured 
print run 500
client aine
year 2017 

Aine designs and produces limited-edition furniture intended for small apartments. Each product serves at least two utility purposes, with the possibility of giving it further features. Essentially, the creators focused on movement, which changes an object’s function. Through simple gestures, the objects organize the surrounding space. Thanks to research conducted among people living in small spaces, Aine strives to respond to the real needs of recipients.

Aine projektuje i produkuje w krótkich seriach meble przeznaczone do małych mieszkań. Każdy z tworzonych produktów służy przynajmniej dwóm celom użytkowym i jest otwarty na nadawanie mu wciąż nowych ról. U podstaw pomysłu twórców leży ruch zmieniający funkcję obiektów. Za pomocą prostych gestów próbują porządkować otaczającą przestrzeń. Dzięki przeprowadzonym wśród osób zamieszkujących niewielkie przestrzenie badaniom aine stara się odpowiedzieć na realne, a nie wyobrażone potrzeby odbiorców.

Read More

Screen Shot 2019-01-02 at 18.47.50 Screen Shot 2019-01-02 at 18.47.44 Screen Shot 2019-01-02 at 18.47.38 Screen Shot 2019-01-02 at 18.47.28project Eastern European Art Connection
design Dagmara Berska / Parastudio
typeface HK Grotesk
paper uncoated, structured 
print run 500
client EEAC
year 2016
link www.parastudio.pl

The visual identity for Eastern European Art Connection – EEAC, concentrates on promoting and showcasing young, talented painters and sculptors from Central and Eastern Europe, as well as artists, whose work has been shown at international exhibitions and whose names are already established in the art world.

Identyfikacja Eastern European Art Connection – EEAC – koncentruje się na promowaniu młodych, utalentowanych malarzy i rzeźbiarzy ze środkowej i wschodniej Europy. Jak również tych artystów, których prace prezentowane były na międzynarodowych wystawach oraz których imię przyjęło się w świecie artystycznym.

Read More

Screen Shot 2017-08-14 at 15.24.51Screen Shot 2017-08-14 at 15.25.12Screen Shot 2017-08-14 at 15.24.58Screen Shot 2017-08-14 at 15.25.32project Paradoks widza / The Paradox of the Spectator
design Bękarty, Huncwot
link www.bekarty.pl

Promotional materials for the Malta international theatre festival in Poznań, which chose the viewer as its leading theme. The festivals curator, Lotte van den Berg from Holland, explains that all of us take on the role of viewers every day – not just in theatre or cinema. We have a choice – to look away, or get involved. 

Materiały promocyjne międzynarodowego festiwalu teatralnego Malta w Poznaniu, którego tematem przewodnim stał się widz. Holenderska kuratorka festiwalu, Lotte van den Berg, tłumaczy, że widzami jesteśmy codziennie, nie tylko w teatrze czy kinie. Mamy wybór, możemy odwrócić wzrok albo się zaangażować.

Read More

1_Close Strangers_The Community 2_Close Strangers_The Community zestawproject Bliscy Nieznajomi
design Marcin Markowski
link www.marcinmarkowski.pl

Festival programme book for the ninth edition of “Bliscy Nieznajomi” [“Close Strangers”] Theatre Meetings Festival. The theme for the 2016 edition was based on provocative reinterpretations of the Naród Sobie [“The Nation to Itself”] slogan which appears on the facade of the Polish Theatre in Poznań to indicate that the institution was socially founded. New interpretations included “the community to itself,” “women to themselves,” “local communities to themselves,” and “the theatre to itself.”

Program IX edycji festiwalu Spotkania Teatralne „Bliscy Nieznajomi”, która prowokuje do kolejnych parafraz hasła „naród sobie”, „wspólnota sobie”, „kobiety sobie”, „lokalne społeczności sobie”, „teatr sobie”. To próba niedogmatycznego, krytycznego odczytania drugiego członu hasła Naród Sobie na gmachu Teatru Polskiego w Poznaniu.

4_Close Strangers_The Community 5_Close Strangers_The Community

Read More