— print control

Archive
brochures

 

project Otwock. Znikające punkty
design Błażej Pindor
link www.wideoprojekt.pl

Otwock refers to the hometown of the sculptor, Mirosław Bałka, and the house of his childhood which he has turned it into a studio. The studiotriggered a reflection on the relations between art and space in which it is made. The town has become an expanded space of work. The event was accompanied by a publication titled “Otwock. The Vanishing Points” – a subjective guide to the town, including all information about the works realized as part of the project and the places, which had served as reference points.

Projekt „Otwock” nawiązuje do rodzinnego domu Bałki, od dłuższego czasu pełniącego rolę pracowni artystycznej, która skłoniła artystę do namysłu nad sztuką oraz przestrzenią, w której ona powstaje. Twórcy zaproszeni do realizacjiprzedsięwzięcia wykorzystali potencjał  Otwocka, odsłaniając kolejne jego znaczenia w działaniach podjętych w ramach projektu.

Projektowi „Otwock” towarzyszy publikacja „Otwock. Znikające punkty” określana mianem subiektywnego przewodnika po mieście. Zawiera ona informacje o pracach realizowanych w trakcie przedsięwzięcia oraz miejscach, do których nawiązują.

 

Read More

project Welcome Pack  ŁSSE
design Politanski Design
link www.politanskidesign.com

Welcome Pack design for Lodz Economic Zone, designed to celebrate the 15th anniversary of its existence.It is a separate area dedicated to the business of the special preferential terms in order to support the economic development of the region of Lodz.

Projekt Welcome Pack dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), zaprojektowany z okazji obchodów 15-lecia jej istnienia. ŁSSE jest wydzielonym obszarem, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej na specjalnych, preferencyjnych warunkach w celu wspomagania rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. Wartość jaką wnosi ŁSSE w region ziemi łódzkiej została wyrażona poprzez opakowanie w kształcie diamentu z zachowaniem kolorystyki i identyfikacji wizualnej ŁSSE. W skład Wellcome Pack wszedł również projekt zaproszenia oraz projekt publikacji podsumowującej działalność Strefy oraz opisującą historię terenów (stara fabryka Grohmana), na których zbudowano kompleks.

Read More

project Rakowiec
design Paweł Kłudkiewicz
link www.pawka.pl

Identity design for ‘M4 Rakowiec’ event – the series of spatial and artistic activities in the environment of Rakowiec settlements which were to stimulate thinking about the quality of life in the modern city. The schedule consisted of exhibitions, workshops, meetings, art installations, architectural walks and events. The main element of the project was temporary, three-storey installation – a pavilion in the park. 

Identyfikacja i druki dla imprezy M4 Rakowiec – mającego miejsce pod koniec  lata 2012 roku cyklu działań przestrzennych i artystycznych w środowisku osiedla Rakowiec, które pobudzić  miały refleksję  nad sposobem i jakością życia we współczesnym mieście. Na program imprezy składały się wystawy, warsztaty, spotkania, instalacje artystyczne, spacery architektoniczne i wydarzenia kulturalne. Podstawowym elementem projektu była tymczasowa, trzykondygnacyjna instalacja – pawilon, w Parku im. Z Malickiego na osiedlu Rakowiec inspirowana teorią Formy Otwartej i Linearnego Systemu Ciągłego Oskara Hansena, jednego ze współprojektantów powojennej części osiedla.

 

Read More

project Archimapa
design Magda Piwowar
link  www.magdapiwowar.blog.pl

Projekt trzeciej z serii architektonicznych map zachęcających do spaceru po nieistniejącym mieście – Warszawie takiej jaką miała być w 1944 roku. Na ten rok zaplanowano Powszechną Wystawę Krajową, która ściągnąć miała do stolicy 4 miliony gości. Na ich przyjazd, prócz terenów wystawowych w okolicy Saskiej Kępy, ukończony zostać miał nowy Dworzec Centralny i towarzyszący mu Centralny Dworzec Pocztowy – największy na świecie obiekt tego typu, przebudowany plac Piłsudskiego wraz z okolicami, rozpoczęta budowa nowej dzielnicy reprezentacyjnej ze Świątynią Opatrzności na Polu Mokotowskim. Mapa autorstwa historyków architektury Grzegorza Piątka i Jarosława Trybusia prowadzi szlakiem tych właśnie projektów. Jest też zapowiedzią książki Jarosława Trybusia “Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne dwudziestolecia międzywojennego”, która ukaże się w drugiej połowie października.

Read More

project Jestem prawie na każdej wystawie
design Daria Malicka
link www.dariamalicka.com

Full visual identity of the exhibition “I’m almost at every exhibition”: a survey in printed and electronic form (in English and Polish), posters, invitations, the paper accompanying the exhibition

Pełna identyfikacja wizualna wystawy “Jestem prawie na każdej wystawie”: ankiety w formie drukowanej i elektronicznej (wersja angielska i polska), plakaty, zaproszenia, elementy grafiki ekranowej umieszczane na stronie Zachęty, reklama prasowa w piśmie WAW, gazeta towarzysząca wystawie
Wiodącym motywem identyfikacji jest cudzysłów, odmienny w wersji angielskiej i polskiej. Ten znak interpunkcyjny podkreśla znaczenie wypowiedzi uczestników wystawy, którzy poprzez wypełnienie ankiety i wyrażenie swej opinii, współtworzą obraz galerii i jej publiczności. O wypowiedź poproszeni zostali także artyści, którzy w ramach naboru prac open call, zaproponowali realizacje nawiązujące do wystawy lub gmachu galerii. Wystawie towarzyszyły ponadto rozmaite panele dyskusyjne, warsztaty, wykłady, interwencje, performanse. Sam tytuł wystawy to cytat z raportu na temat publiczności Zachęty, sporządzonego przez studentów socjologii. Fundamentem wystawy była zatem wypowiedź, artystów, kuratorów i publiczności, na temat instytucji wystawienniczej i tego, co się w niej wydarza. Pozostałe elementy graficzne występujące w projektach inspirowane były eklektyczną architekturą gmachu Zachęty. http://www.zacheta.art.pl/article/view/501/jestem-prawie-na-kazdej-wystawie

Read More

project The Conference on Interfaith and Intercultural Dialog
design super super ( Jacek Majewski, Hania Kokczyńska, Jan Dudzik)
link www.supersuper.pl 

Brochure design for The Conference on Interfaith and Intercultural Dialog for the Ministry of Foreign Affairs


Read More

project Carpathia Office House
design element one
link www.elementone.pl

Corporate identity and a set of visual materials promoting the recent office investment called Carpathia Office House. All the visual materials are inspired by the atmosphere of Warsaw’s Powisle where it is situated, the building refers to Warsaw’s modernism of the 1930s, a later social realism style and contemporary architecture of the city. Powiśle is one of the most interesting districts in Warsaw. It has become fashionable – more and more vibrant restaurants and cafes appear in this area. Just a few steps lead to the heart of the city or, in the opposite  direction, to charming parks and impressive Vistula River.

Identyfikacja wizualna i materiały promocyjne dla inwestycji budowlanej Carpathia Ofiice House, inspirowane atmosferą warszawskiego powiśla i modernizmu lat trzydziestych, socrealizmu i współczesnej architektury miasta.

Read More

project Erosion
design Łukasz Paluch | Anomalia art studio
link www.anomalia.pl

Folded poster design for Michał Puszczyński’s art exhibition „Erosion”. The artist’s project focuses on decay and the changeability of the physical realm, aiming to come to terms with the inevitability of life and death, where the process of erosion is filmed. He is placing his sculptures on scaffolds in order to create a sense of depth and greater dynamism of change.

Projekt składanego plakatu do wystawy Michała Puszczyńskiego „Erosion”. Projekt artysty koncentruje się na upadku i zmienności sfery fizycznej, mając na celu pogodzenie się z nieuchronnością życia i śmierci. Proces erozji jest filmowany, a umieszczenie rzeźby na rusztowaniach pozwala stworzyć wrażenie głębi i ukazać większą dynamikę zmian.

2012

 

Read More


project
sounds from next door

design Janek Dudzik
link www.thatguyfromwarsaw.com

Janek Duzdik BA degree project at London College of Communication, Design for Graphic Communication course.
His idea was to document young professionals of the emerging music scene in London. He focused on music producers, dj’s and club night promoters.  To avoid cliches he has visited all the participants at their houses to show their more personal side. Not the one we all know, at the dj booth, on Photoshop retouched images. To add an even more specific, ‘personal’ look and a grainy feel to the project he took all the pictures using the analogue Nikon FM2 camera. The outcome of his work is a set of seven booklets printed in full colour on uncoated paper. Each booklet focuses on one artist. At the end of each booklet the viewer will find a QR code which can be read by most mobile phones. Taking a picture of the specific code sends the viewer to the artist’s Myspace website.
All books are placed in a custom made cardboard box with a foil blocked logotype on the top.
Featured artists: BokBok, Lixo, Mosca, R1 Ryders, Tomb Crew.

Projekt dyplomowy na London College of Communication na wydziale projektowania graficznego, dokumentujący przedstawicieli młodej sceny muzycznej w Londynie.  Aby uniknąć powielania stereotypowego wizerunku, producenci muzyczni, dj’e i kreatorzy nocnych klubów zostali przedstawieni w w swoich domach i kameralnych sytuacjach.
Wszystkie książeczki zostały umieszczone w customowym pudełku z hostampingiem.
Przedstawioni artyści:  BokBok, Lixo, Mosca, R1 Ryders, Tomb Crew.

Read More

project 30.Warszawskie Spotkania Teatralne
design Ania Goszczyńska
link ww.behance.net/mums 

Design prepared for the 30th Warsaw Theatre Meetings Festival – the concept shows the meeting of two values and results in the creation of a third one. Work has won Gold in the competition KTR – category Design / Design corporate identity & Distinction in the competition Golden Eagles – category Design / Corporate image.

Design przygotowany dla Warszawskich Spotkań Teatralnych miał pokazywać ideę festiwalu, która polega na tym, że spotkanie dwóch wartości owocuje powstaniem trzeciej. Praca zdobyła Złoto w konkursie KTR – kategoria Design/Projekt identyfikacji wizualnej
Wyróżnienie w konkursie Złote Orły  - kategoria Design/Wizerunek firmy.

2011

Read More