— print control

Archive
photobook

Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.16 Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.50 Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.07 Screen Shot 2020-10-11 at 15.24.55 Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.01project TEN Album
design Olek Modzelewski
prepress Krzysztof Krzysztofiak
format 105×135 mm
typeface Neue Haas Grotesk
paper coated matt, canvas, mirror
print run 1000
publisher TEN Salon
year 2018

TEN Album is a presentation of Warsaw’s TEN hairdressing studio and is a photographic story of people and hair. The publication contains photos taken during “meetings” –  as appointments are referred to here. Each page introduces a person through photography, but the book’s viewer can arrange them freely in no particular order and create their own storyline thanks to an elastic hairband holding the unbound pages. The photographs were taken by Stanisław Boniecki. 

„TEN Album” powstał na potrzeby prezentacji warszawskiego atelier fryzjerskiego TEN. To fotograficzna opowieść o ludziach i włosach. Publikacja zawiera zdjęcia wykonane w trakcie spotkań (bo taki charakter mają wizyty w salonie), których efektem ubocznym jest fryzjerstwo. Luźne rozkładówki zostały spięte gumką do włosów. Fotografie zostały wykonane przez Stanisława Bonieckiego.

Read More

Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.13 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.18 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.31 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.42 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.51 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.59 Screen Shot 2019-09-30 at 17.40.04 Screen Shot 2019-09-30 at 17.40.10project Deglet Nour. Tytus Grodzicki
design Aneta Kowalczyk
format 245×325 mm
typeface Helvetica Neue LT Pro, Segoe UI 
paper canvas, coated
print run 400
publisher Blow Up Press
year 2018 

In his first photo album Deglet Nour, Tytus Grodzicki depicts Algeria as a reminiscence of youth, first friendships and loves – in a sense, a place lost forever but also a fanciful realm. Grodzicki returns to the places where he spent part of his childhood and documents them through photography. 

Tytus Grodzicki przedstawia w swojej pierwszej fotograficznej książce „Deglet Nour” Algierię jako wspomnienie młodości, pierwszych przyjaźni i miłości, zagubionego w pewnym sensie miejsca, ale dzięki temu – także krainy wymyślonej. To także Algieria, którą zobaczymy na jego zdjęciach zrobionych po powrocie do miejsc, w których spędził część swojego dzieciństwa.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.24 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.01 Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.45 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.43 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.32 Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.34 Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.52 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.12project The Internets
design Noviki
photos Szymon Rogiński
format 182×209 mm
typeface hk grotesk
paper coated, canvas
print run 400
publisher Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
year 2019

While working on the book, the designers wondered how to present the impact that automation technology, sharing economy, and artificial intelligence have had on the evaluation of an artistic work itself. That is why they have subjected Szymon Rogiński’s photographs to the evaluation of internet algorithms used for the automatic rating and description of photo images. Of course, artificial intelligence did not take into account the context of the displayed works, like most things that we observe on the web. Furthermore the evaluations and descriptions of Szymon Rogiński’s photography were based on an indefinite/unknown algorithm, questioning the methodology of the evaluation of an artistic work itself.  

Projektanci, pracując nad koncepcją książki, zastanawiali się, jak pokazać wpływ technologii automatyzacji, ekonomii wymiany i sztucznej inteligencji na ocenę samego dzieła artystycznego. Dlatego fotografie Szymona Rogińskiego poddali ocenie algorytmów sieciowych służących do automatycznej oceny i opisu obrazów fotograficznych. Oczywiście sztuczna inteligencja nie uwzględniała kontekstu wyświetlanych prac, podobnie jak większość rzeczy, które obserwujemy w sieci, również oceny i opisy fotografii Szymona Rogińskiego opierały się na nieokreślonym/nieznanym algorytmie, kwestionując metodologię oceny samego dzieła artystycznego.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-13 at 17.34.52 Screen Shot 2020-07-13 at 17.32.37 Screen Shot 2020-07-13 at 17.32.22 Screen Shot 2020-07-13 at 17.35.13 Screen Shot 2020-07-13 at 17.35.20project Droho PL
design Punkt Widzenia/ Michał Siciński
format 104×148 mm
typeface Helvetica
paper uncoated
print run 500
publisher NOVArte / Droho
year 2019

DROHO.PL is the consecutive  installments of a photographic project complemented by “life’s poetry.” The author, Maciej Zakliczyński, looks for various forms of expressing what surrounds him, inspires him, and that which is uplifting yet sometimes also hindering. 

DROHO.PL to kolejna odsłona projektu fotograficznego połączonego z poezją codzienności. Autor Maciej Zakliczyński poszukuje różnych form wyrażania tego, co go otacza, daje mu inspirację, buduje, a czasem frustruje.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.44 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.53 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.30 Screen Shot 2020-07-03 at 18.17.37 ffde4f85140e107b86c0fce5122a352e 5749f8cc912b8e2c1d92404404daf1d6 324f656530d63d4f08809fb641664202 4308aac4a5d8e7eb078a3e6dd5ab286aproject Mechanizm. Polska 1988–2019. / Mechanism. Poland 1988–2019. Mariusz Forecki
design dobosz.studio
prepress Dariusz Nowak
format 200×270 mm
typeface Monument
paper uncoated, recycled
print run 250 / 350
publisher PIX.HOUSE 
year 2019

Mechanism is a photographic story that not only lets us see  but also comprehend and appreciate how our country has changed in the years of 1989–2019. In Mariusz Forecki’s photos, Poland is the eponymous mechanism. The artist’s work is non-judgemental, and is an in-depth observation of contemporary life that can be somber and ordinary, as well as the type of life declared as “more substantial” by newspaper headlines. He presents this indirectly, as it was often printed in the press in days past, and takes on the role of a sociologist and documentary filmmaker, becoming someone more than just a photojournalist.

„Mechanizm” to fotograficzna opowieść, dzięki której nie tylko możemy zobaczyć, ale także postarać się zrozumieć i docenić, jak zmienił się nasz kraj w latach 1989-2019. Polska na zdjęciach Foreckiego to tytułowy mechanizm. Autor nie ocenia, raczej jest dogłębnym obserwatorem rzeczywistości – tej szarej, zwykłej oraz tej „ważniejszej”, z pierwszych stron gazet. Ukazuje ją jednak nie wprost – jak zwykło się drukować ją w prasie. Sporo jest w Foreckim socjologa dokumentalisty – dużo więcej niż fotoreportera.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.07 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.48 Screen Shot 2020-06-26 at 17.51.39 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.33 Screen Shot 2020-06-26 at 17.54.20 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.42 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.37 Screen Shot 2019-10-24 at 16.37.33project Teatr by Tomek Tyndyk
design Anna Nałęcka-Milach
format 160×230 mm
typeface Bodoni LT Pro
paper coated matt ivory, color in bulk, light grey
print run 500
publisher Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
year 2018

This publication which presents the works of Tomek Tyndyk aims to promote theater photography. The book gives readers the opportunity to have a peek at this recondite and often inaccessible world – one within which the theatrical act and the interpersonal relations accompanying it (and other mysterious processes) take place. The album contains photographs from 2014–2017 that were taken during rehearsals and shows at TR Warszawa. 

Publikacja prezentująca prace Tomka Tyndyka popularyzuje nurt fotografii teatralnej. Książka stwarza odbiorcom możliwość podglądania hermetycznego i często niedostępnego świata, gdzie – w obrębie aktu teatralnego i towarzyszących mu relacji międzyludzkich – zachodzą tajemnicze procesy. Album zawiera fotografie z lat 2014–17 wykonane podczas prób i eksploatacji spektakli TR Warszawa.

Read More

TRACES_cover01_w TRACES_spread01_w TRACES_spread00_w TRACES_spread02_wproject TRACES. Weronika Gęsicka
design Weronika Gęsicka, Katarzyna Sagatowska, Maga Sokalska
format 220×255 mm
typeface Univers Next Pro
paper coated
print run 1000
publisher Jednostka & W. Gęsicka, M. Sokalska
year 2017

The photo book “Traces” presents a selection of photo montages by Weronika Gęsicka, created on the basis of American photographs obtained from photo banks from the 1950’s and 1960’s. Family scenes, holiday memories, everyday life – all are suspended somewhere between truth and fantasy. The images, modified by the artist in various ways, gain a new context – memories of people and situations are transformed and gradually blurred. Although some may seem hilarious, Gęsicka’s work is a commentary on everyday life issues, such as identity, self-awareness, interpersonal relationships and self-imperfections.

Książka fotograficzna „Traces” prezentuje wybór fotomontaży autorstwa Weroniki Gęsickiej stworzonych na bazie amerykańskich fotografii z lat 50. i 60.
XX wieku pozyskanych z banków zdjęć. Familijne sceny, wakacyjne wspomnienia, życie codzienne – wszystko to zawieszone gdzieś pomiędzy prawdą a fikcją. Obrazy modyfikowane przez artystkę na różne sposoby zyskują nowy kontekst: wspomnienia o ludziach i sytuacjach są przekształcane i stopniowo się rozmywają. Choć niektóre z nich mogą się wydawać zabawne, prace Gęsickiej są komentarzem do tak podstawowych kwestii życiowych, jak: tożsamość, samoświadomość, związki międzyludzkie czy niedoskonałości.

Read More

Screen Shot 2020-05-12 at 18.49.05 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.31 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.46 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.39 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.54project Sacred Defense
design Martyna Wyrzykowska
format 148×210 mm
typeface Minion Pro
paper coated
print run 400
publisher Wawrzyniec Kolbusz
year 2018

“Sacred Defence” is Wawrzyniec Kolbusz’s debut monographic photo book, in which the author has created a multi-layered visual essay on Iran through selected aspects of its iconography. The photographs at first glance resemble a classic documentary project, but in fact the book as a whole deals with illusion, simulation and simulacra, and is firmly based on the ideas of Jean Baudrillard and other social philosophers. The front and back covers were designed using italic reflective lettering, emphasizing the aspects touched upon by Kolbusz in his work.  

„Sacred Defense” to debiut monograficzny ze zdjęciami Wawrzyńca Kolbusza, który stworzył wielowarstwowy wizualny esej o Iranie przez pryzmat wybranych aspektów jego ikonografii. Fotografie na pierwszy rzut oka przypominają klasyczny projekt dokumentalny, ale cała książka zajmuje się iluzją, symulacją oraz symulakrami i jest mocno oparta na ideach Jeana Baudrillarda i innych filozofów społecznych. Projektantka zdecydowała się zaprojektować przednią i tylną okładkę w typografii lustrzanej, aby podkreślić te aspekty pracy Kolbusza.

 

Read More

_vl97062 _vl97063 _vl97089 _vl97104 _vl97115 _vl97165 _vl97166 RST4535b-1600x1169project Negative Book
design Michał Kaczyński
format 240×170 mm
typeface Graphik
paper coated
print run 800
publisher Raster Gallery, NERO
year 2017

Design for Aneta Grzeszykowska’s photo book, which is the artist’s intimate diary. The seemingly cold and monochromatic book is entitled “Negative Book”, and contains a series of 84 black and white photographs taken by her through a unique process that is both visual and performative in its form. The book focuses on the performative act of exposing the artist’s body. The “negative” quality of these photos and the “positive” process of coloring the artist’s body make these portraits almost theatrical and deny visual or emotional identification. 

Projekt książki fotograficznej, intymnego pamiętnika artystki Anety Grzeszykowskiej. Pozornie zimna i monochromatyczna książka „Negative Book” zbiera cykl 84 czarno-białych zdjęć wykonanych przez artystkę według bardzo szczególnej procedury, która jest zarówno wizualna, jak i performatywna. Książka koncentruje się na performatywnym akcie eksponowania ciała artysty. „Negatywna” jakość zdjęć i „pozytywna” procedura zastosowana do koloryzacji ciała sprawiają, że portrety te są niemal teatralne i negują wizualną lub emocjonalną identyfikację.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-14 at 12.45.14Screen Shot 2020-04-14 at 12.46.02Screen Shot 2020-04-14 at 12.46.10Screen Shot 2020-04-14 at 12.45.33 Screen Shot 2020-04-14 at 12.46.39 Screen Shot 2020-04-14 at 12.45.27 Screen Shot 2020-04-14 at 12.46.24 Screen Shot 2020-04-14 at 12.45.54 Screen Shot 2020-04-14 at 12.45.45project MEDIUM
design Patrycja Orzechowska / JAMI Issue
format 190×260 mm
typeface Walbaum
paper uncoated, coated
print run 300
publisher Museum of the History of Polish Jews
year 2017

As part of her residency at the POLIN Museum in Warsaw, Patrycja Orzechowska created a unique publication which presented the images of gifts the museum has received which are now part of the institution’s collection. The objects selected by the artist, in cooperation with the institution’s Collections Department included personal memorabilia and stories which were directly exposed onto photosensitive material. Her work is not only a rare insight into the multi-generational stories hidden in these objects, but also a potentially-critical analysis of social memory. 

W ramach rezydencji w Muzeum POLIN Patrycja Orzechowska stworzyła unikatową publikację, która zawiera obrazy darów z kolekcji instytucji utrwalone w szczególny sposób. Wybrane przez artystkę we współpracy z Działem Zbiorów obiekty – osobiste pamiątki i historie – zostały bezpośrednio naświetlone na materiale światłoczułym. Jej praca jest nie tylko szczególnym wglądem w wielopokoleniowe historie ukryte w tych przedmiotach, ale także niepozbawioną potencjału krytycznego analizą pamięci społecznej.

Read More