— print control

Archive
books

Screen Shot 2020-10-26 at 18.43.31 Screen Shot 2020-10-26 at 18.43.46 Screen Shot 2020-10-26 at 18.44.00 Screen Shot 2020-10-26 at 18.44.05 Screen Shot 2020-10-26 at 18.43.53project Sto Lat! 
design Mateusz Machalski, Anna Wieluńska, Filip Tofil 
illustration Igor Kubik 
typesetting Marta Lachowska 
format 150×180 mm
typeface Crimson Text, Wieczorek Script
paper uncoated premium, canvas
print run 1200
publisher STGU
year 2019

The Association of Polish Graphic Designers has published a book featuring interviews with twelve outstanding graphic designers associated with Warsaw’s Academy of Fine Arts. Members of the Association asked the designers about the changes currently happening in visual culture, as well as about their creative process regarding the designs that shaped the world of Polish graphic design in the 20th century. 

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej wydało książkę z wywiadami z dwunastoma wybitnymi projektantami graficznymi związanymi z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Członkowie Stowarzyszenia zapytali ich o przemiany w kulturze wizualnej oraz o to, jak powstawały ich projekty, które współtworzą wszechświat polskiego projektowania graficznego w XX wieku.

 

Read More

Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.22 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.29 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.48 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.56 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.37project Planeta / The Planet
design Michał Bratko / MUSEOLAB
format 240×320 mm
typeface Univers
paper coated, uncoated
print run 400
publisher Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
year 2019

In Kornel Janczewski’s art book Planeta/The Planet, maps of non-existent countries and natural phenomena become a pretext to present the universal principles governing our planet. The book presents us with a romantic, painterly, post-conceptual expedition composed of examining geopolitical dependencies, exploring the cosmos, or tracking the absurdities of Polish transformation-era architecture. These themes are the topics of essays by authors who were inspired by the work of Kornel Janczy. The publication consists of nineteen texts and an introductory study by Stach Szabłowski. The form of the book refers to a geographical atlas. 

W artbooku Kornela Janczego „Planeta / The Planet” mapy nieistniejących państw i zjawiska przyrodnicze stały się pretekstem do ukazania uniwersalnych zasad rządzących Planetą. Romantyczna, malarska, postkonceptualna wyprawa, zabawa w badanie zależności geopolitycznych, spoglądanie w kosmos czy tropienie absurdów architektury czasu transformacji to tematy esejów zainspirowanych pracami Kornela Janczego. Publikacja składa się z dziewiętnastu tekstów oraz opracowania wprowadzającego autorstwa Stacha Szabłowskiego. Forma książki nawiązuje do atlasu geograficznego.

 

Read More

Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.38 Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.54 Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.26 Screen Shot 2020-10-19 at 19.21.05 Screen Shot 2020-10-19 at 19.20.44project Być, pisać i wszystko inne
design Marcin Markowski
format 160×210 mm
typeface Trade Gothic, Cambria, Helvetica 
paper uncoated 
print run 300 
publisher Bogucki Wydawnictwo Naukowe
year 2019 

Book design for a collection of interesting articles by Prof. Ryszard K. Przybylski, published between 1978–2014, that are arranged thematically into four chapters
– Literature, Art, Media and Miscellanea. The texts show the diversity of his fields of interest, as well as the extent of the author’s expertise. 

Projekt książki będącej zbiorem interesujących artykułów prof. Ryszarda K. Przybylskiego publikowanych w latach 1978–2014 i ułożonych tematycznie w cztery rozdziały: Literatura, Sztuka, Media i Varia. Teksty ukazują różnorodność pól zainteresowań i rozległość kompetencji autora.

 

Read More

Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.20 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.33 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.12 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.39 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.26 Screen Shot 2020-10-11 at 15.17.48project If On a Winter’s Night a Traveler
design Hanna Piotrowska
format 160×230 mm
typeface URW DIN, Tisa Pro
paper  structured, colored
print run limited
publisher self-published
year 2019

This project interprets Italo Calvino’s novel If on a Winter’s Night a Traveler, and consists of two books. The first contains the novel’s text, in which key words have been highlighted and numbered in the margins. These numbers refer to the pages of the second book Data, which expands upon the literary plots and terms throughout the novel. The latter is a collection of visual representations of information based on data extracted from the novel’s text. The covers are designed so that one is the negative of the other. 

Projekt jest interpretacją powieści Italo Calvino „If on a winter’s night a traveler”. Składa się z dwóch książek. Pierwsza zawiera tekst powieści, w którym pewne słowa klucze zostały wyróżnione i opatrzone numerami na marginesach. Liczby te odsyłają do stron drugiej książki „Data” („dane”), na których pokazany jest rozwój konkretnych wątków i określeń na przestrzeni powieści. Druga książka („data”) to zbiór różnorodnych wizualizacji informacji na podstawie danych, wyekstrahowanych z tekstu powieści. Okładki zaprojektowane są tak, aby każda z nich stanowiła negatyw drugiej.

Read More

Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.13 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.18 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.31 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.42 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.51 Screen Shot 2019-09-30 at 17.39.59 Screen Shot 2019-09-30 at 17.40.04 Screen Shot 2019-09-30 at 17.40.10project Deglet Nour. Tytus Grodzicki
design Aneta Kowalczyk
format 245×325 mm
typeface Helvetica Neue LT Pro, Segoe UI 
paper canvas, coated
print run 400
publisher Blow Up Press
year 2018 

In his first photo album Deglet Nour, Tytus Grodzicki depicts Algeria as a reminiscence of youth, first friendships and loves – in a sense, a place lost forever but also a fanciful realm. Grodzicki returns to the places where he spent part of his childhood and documents them through photography. 

Tytus Grodzicki przedstawia w swojej pierwszej fotograficznej książce „Deglet Nour” Algierię jako wspomnienie młodości, pierwszych przyjaźni i miłości, zagubionego w pewnym sensie miejsca, ale dzięki temu – także krainy wymyślonej. To także Algieria, którą zobaczymy na jego zdjęciach zrobionych po powrocie do miejsc, w których spędził część swojego dzieciństwa.

 

Read More

Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.31 Screen Shot 2020-09-29 at 12.53.09 Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.55 Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.45 Screen Shot 2020-09-29 at 12.53.03 Screen Shot 2020-09-29 at 12.53.16 Screen Shot 2020-09-29 at 12.52.37project Lalki: teatr, film, polityka / Puppets: Theatre, Film, Politics
design Jakub de Barbaro
format 196×297 mm
typeface GT America, Formula Condensed, Bembo MT
paper uncoated premium, canvas
publisher Zachęta – National Gallery of Art
year 2019

The book (with accompanying exhibition of the same title) is a groundbreaking publication containing ten essays by authors who address the aesthetics of puppet theater –  its flirtation with politics, the relationship between puppet theater and photography, its general phenomenon and the potential of the puppets themselves. Additionally, it discusses puppet theater for adults as well as the educational aspects of puppet scenes. Its importance lies in an interdisciplinary approach to a field which has hitherto been pushed to the outskirts of theater history. The book is richly illustrated and includes archival photographs from performances, as well as puppet films, set designs and puppet portraits. 

Książka towarzysząca wystawie o tym samym tytule to pionierska publikacja zawierająca dziesięć esejów, których autorzy podejmują wątki dotyczące estetyki teatru lalek, jego uwikłania w politykę, związków teatru lalek z fotografią, fenomenu i potencjału lalki, teatru lalek dla dorosłych, pedagogicznych aspektów lalkowych scen, ale też historii lalkowego filmu animowanego czy muzyki w teatrze i filmie lalkowym. Jej walorem jest interdyscyplinarne podejście do dziedziny spychanej dotychczas na obrzeża historii teatru. Książka jest bogato ilustrowana, znalazły się w niej archiwalne fotografie ze spektakli czy filmów lalkowych, projekty scenografii i lalek.

 

Read More

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAproject Cud / Miracle
design Anita Wasik
format 165×235 mm
typeface Blackest, Milas
paper uncoated
print run 300
publisher Academy of Fine Arts in Gdańsk
year 2018

Cud [Miracle] is the catalog which accompanied an exhibition whose purpose was to examine and analyze the phenomena referred to as “miracles” while finding related connotations and searching for their artistic equivalents. By touching the cover, one could perform the eponymous miracle, as behind a layer of black thermochromic paint lies a colorful “holy image.” A rainbow color scheme is also visible inside in the form of gradients on each chapter page. The typographic layout, although very modern, recalls the layouts of ancient books, including The Bible. 

„Cud” to katalog towarzyszący wystawie, której celem było przebadanie i przeanalizowanie zjawisk określanych mianem cudu oraz odnalezienie skojarzeń znaczeniowych i poszukiwanie ich artystycznych ekwiwalentów. Powstał pomysł, by za pomocą dotknięcia okładki można było dokonać tytułowego „cudu”. Za warstwą czarnej farby termochromowej kryje się barwny „święty obrazek”. Tęczowa kolorystyka pojawia się również w środku w postaci gradientów na stronach rozpoczynających poszczególne rozdziały. Układ typograficzny, choć bardzo współczesny, nawiązuje do układu starych ksiąg, m.in. Pisma Świętego.

Read More

Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.24 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.01 Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.45 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.43 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.32 Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.34 Screen Shot 2020-07-22 at 16.34.52 Screen Shot 2020-07-22 at 16.35.12project The Internets
design Noviki
photos Szymon Rogiński
format 182×209 mm
typeface hk grotesk
paper coated, canvas
print run 400
publisher Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
year 2019

While working on the book, the designers wondered how to present the impact that automation technology, sharing economy, and artificial intelligence have had on the evaluation of an artistic work itself. That is why they have subjected Szymon Rogiński’s photographs to the evaluation of internet algorithms used for the automatic rating and description of photo images. Of course, artificial intelligence did not take into account the context of the displayed works, like most things that we observe on the web. Furthermore the evaluations and descriptions of Szymon Rogiński’s photography were based on an indefinite/unknown algorithm, questioning the methodology of the evaluation of an artistic work itself.  

Projektanci, pracując nad koncepcją książki, zastanawiali się, jak pokazać wpływ technologii automatyzacji, ekonomii wymiany i sztucznej inteligencji na ocenę samego dzieła artystycznego. Dlatego fotografie Szymona Rogińskiego poddali ocenie algorytmów sieciowych służących do automatycznej oceny i opisu obrazów fotograficznych. Oczywiście sztuczna inteligencja nie uwzględniała kontekstu wyświetlanych prac, podobnie jak większość rzeczy, które obserwujemy w sieci, również oceny i opisy fotografii Szymona Rogińskiego opierały się na nieokreślonym/nieznanym algorytmie, kwestionując metodologię oceny samego dzieła artystycznego.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-13 at 17.40.58 Screen Shot 2020-07-13 at 17.40.17 Screen Shot 2020-07-13 at 17.40.43 Screen Shot 2020-07-13 at 17.40.32 Screen Shot 2020-07-13 at 17.41.15project Captains of Illustration: 100 Years of Children’s Books from Poland 
design Ewa Stiasny
format 215×300 mm
typeface Aldine721EU, Dutch766EU, Futura Lt Pro, Minion Pro
paper uncoated premium smooth
print run 2000
publisher Adam Mickiewicz Institute / Culture.pl, Dwie Siostry
year 2019

Captains of Illustration: 100 Years of Children’s Books from Poland is an album that encapsulates 100 years of Polish children’s book illustrations through 100 alphabetical entries. It gives readers a vast outlook on the field itself (and its many achievements since 1918), while outlining the subject areas and themes appearing within the illustrations, artistic techniques and stylistic tendencies. It also introduces readers to prominent children’s book illustrators and the most significant publishing series. Illustrations are the focal point in this publication, with over 900 works by 200+
Polish illustrators. 

„Captains of Illustration: 100 Years of Children’s Books from Poland” to album, który ujmuje stulecie polskiej ilustracji książkowej dla dzieci w 100 alfabetycznie ułożonych hasłach. Dają one przekrojowy obraz dorobku tej dziedziny począwszy od roku 1918, opisując obszary tematyczne i motywy pojawiające się na ilustracjach, techniki artystyczne, tendencje stylistyczne, najznamienitszych ilustratorów książek dla dzieci i najbardziej znaczące serie wydawnicze. Esencją książki są ilustracje – zgromadzono tu ponad 900 prac autorstwa ponad 200 polskich ilustratorów.

 

Read More

Screen Shot 2020-07-13 at 17.34.52 Screen Shot 2020-07-13 at 17.32.37 Screen Shot 2020-07-13 at 17.32.22 Screen Shot 2020-07-13 at 17.35.13 Screen Shot 2020-07-13 at 17.35.20project Droho PL
design Punkt Widzenia/ Michał Siciński
format 104×148 mm
typeface Helvetica
paper uncoated
print run 500
publisher NOVArte / Droho
year 2019

DROHO.PL is the consecutive  installments of a photographic project complemented by “life’s poetry.” The author, Maciej Zakliczyński, looks for various forms of expressing what surrounds him, inspires him, and that which is uplifting yet sometimes also hindering. 

DROHO.PL to kolejna odsłona projektu fotograficznego połączonego z poezją codzienności. Autor Maciej Zakliczyński poszukuje różnych form wyrażania tego, co go otacza, daje mu inspirację, buduje, a czasem frustruje.

 

Read More