— print control

Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie

IMG_0620 IMG_0623 IMG_0627project Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie
design Przemek Dębowski
link www.przemekdebowski.com

The book complements the exhibition presented in the National Museum in Warsaw. The volume includes essays by experts in the field of artistic work and biography of Tadeusz Peiper as well as scholars specializing in the European avant-garde movements of the first decades of the 20th century. The greatly informative material is accompanied by catalogues of works and publishings displayed at the exhibition. The reader will also find a timeline covering the artistic development and life of Tadeusz Peiper complete with a chronicle of events (covering exhibitions, publications and artistic pursuits) that played an essential role in the artistic biography of the “pope of the avant-garde”.

Książka towarzyszy wystawie prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie. W tomie opublikowano artykuły znawców dzieła i biografii Tadeusza Peipera oraz badaczy europejskich ruch.w awangardowych pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Cenny poznawczo materiał uzupełniają katalogi prac i wydawnictw pokazywanych na wystawie. Czytelnik znajdzie tu także kalendarium życia i twórczości Peipera, poszerzone o kronikę wydarzeń (wystaw, publikacji, działań twórczych), które odegrały istotną rolę w artystycznej biografii „papieża awangardy”.

0 comments
Submit comment