— print control

Archive
packaging

3ca4a6d405a096f47f88dffaf38565e5 27cf72a428efeef92a56017a0b998f17 81745f08ea843aeea52fd764152f54ac baaa53db42d79f5ed26d8e2411389d19 c11bad2a7d34251a9d18c68999c514ea e51295e425336f300e99abc326b811c5project MISBHV
design Piotr Okrasa
link www.bdsn.pl

Identity redesign and cohesive visual system of a polish street wear brand MISBHV. The new identity was applied on different media: stationery, product markings, packagings, intern documents, etc,web, service items and give-aways. The new concept aims to be super easily recognised and adaptable to further products through a clean, vivid and typographic design approach.
Redesign i projekt systemu wizualnego dla polskiej marki streetowej MISBHV. Nowa identyfikacja zawiera wszystkie elementy drukowane, opakowania, projekt strony www i gadżety. Została zaprojektowana w minimalistyczny, rozpoznawalny sposób, aby produkty mogły funkcjonować na czystym i żywym, pod względem typograficznym, tle.
Read More

_MG_0091-5 _MG_0145-7 IMG_3100-1 Screen Shot 2014-11-10 at 4.25.17 PMproject Memory Framing
design Piotr Chuchla, Małgosia Kurek
photos Szymon Rogiński
link www.piotrekchuchla.com

Identity, packaging and prints design for a collaboration project between photographer Szymon Rogiński and fashion designer Małgosia Kurek. Initiated with Szymon’s personal project, in which he took double exposures of aerial views during flights and models photographed on commercial photo shoots.

Projekt identyfikacji, opakowania oraz nadruków na koszulkach dla Memory Framing – inicjatywy, która narodziła się w efekcie współpracy pomiędzy fotografem Szymonem Rogińskim a projektantką Małgosią Kurek. Zalążkiem do powstania koszulek był prywatny projekt Szymona, w którym przy użyciu podwójnej ekspozycji fotograf łączył ujęcia wykonywane podczas lotów ze zdjęciami modelek z sesji komercyjnych.

Read More

1861project Hitte
design Gaba Guzik
link www.gabaguzik.com

The album HITTE design is a graduation project. Hitte in Dutch means heat, while songs are named after different cities like Berlin, Antwerpen, Cadzand and Eindhoven. Defining the graphical vibe of the album designer wanted to get through building a specific, metaphor-based collage of geometric figures. The analog layers in the background are rich in noises and kind of ‘dirt’, which is reflecting urban dust. All these elements relate also to the experimental-electronic music.
As the author says: “In the covers of singles I wanted to refer to the characteristic symbols of cities, their architecture and general associations that came to my mind when I was thinking about these cities. In the CD package for EP I decided to use a holographic foil, which in my opinion perfectly illustrates the mirage phenomenon that often occurs during the heat. At the same time this foil in dynamic way is enriching the colors of package. Illustration on the vinyl package is built from various elements of single covers. Transparent vinyl refers to the prism and clear summer air.”

Album HITTE  to projekt dyplomowy. Hitte w języku niderlandzkim oznacza ciepło, podczas gdy utwory są nazwane wg różnych miastach, takich jak Berlin, Antwerpia, Cadzand i Eindhoven. Projektantka buduje klimat projektu poprzez budowanie metafory opartej o kolaż figur geometrycznych. Warstwy analogowe w tle są bogate w dźwięki i swojego rodzaju brud, który odzwierciedla kurz miejski. Wszystkie te elementy odnoszą się również do muzyki eksperymentalnej, elektronicznej.
Jak mówi autorka: “Chciałem odnieść się do charakterystycznych symboli miast, ich architektury i ogólnych skojarzeń,  które przyszły mi do głowy, kiedy myślałem o nich. W opakowaniu CD postanowiłem użyć folii holograficznej, która moim zdaniem doskonale ilustruje zjawisko mirażu, które często występuje podczas upału. Jednocześnie ta folia w dynamiczny sposób wzbogaca kolory opakowania. Ilustracja na opakowaniu winylu jest zbudowany z różnych elementów pojedynczych okładek. Przejrzystość winylu odnosi się do pryzmatu i jasnego letniego powietrza.”

Read More

project Lutosławski/Swiat
design temperówka
link www.temperówka.pl

6CD packaging, containing previously unreleased recordings, presenting composer’s artistic achievements in new, inspiring way: in the broader cultural and social context.

Sześciopłytowe wydawnictwo Lutosławski / świat (5 CD oraz 1 DVD), zawierające niepublikowane dotąd nagrania, prezentuje dorobek artystyczny kompozytora w nowy, inspirujący sposób: w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i cywilizacyjnym.

Read More

project Strajk Szkolny we Wrześni 1901
design Tomek Wojciechowski/fattombo
link www.fattombo.pl

An educational board game, “1901 Września School Strike 1901”. The game consists of a board, notebook, file cards, dice and one pawn. A notebook of 136 pages and a total of 112 cards is also included. The gameboard shows the street by the school’s main entrance, and serves to remind readers about the events that have taken place at the school and the surrounding neighborhood. The idea for the game came from the city’s mayor, Tomasz Kaluzny. Designed and developed by Grazyna Tyrchan and Marek Szczepaniak of the Gniezno branch of the National Archives.

Edukacyjna gra planszowa “Strajk Szkolny we Wrześni 1901”. Gra składa się z planszy, zeszytu, pliku kart, kostki oraz jednego pionka. Zeszyt ma 136 stron, a kart jest łącznie 112. Plansza przedstawia ulicę przed wrzesińską szkołą w czasie strajku szkolnego i przywołuje ówczesne wydarzenia w samej szkole oraz w jej okolicy. Pomysłodawcą gry jest burmistrz Tomasz Kałużny. Projekt i koncepcję opracowali Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak z gnieźnieńskiego oddziału Archiwum Państwowego.

Read More

project Gospodarstwo Ogrodnicze Lęgajny
design Monika Ostaszewska-Olszewska, Zofia Konarska, Katarzyna Minasowicz
link www.monikaostaszewska.com 

Identity, gadgets and packaging deisgn for the Łęgajny Horticultural Farm, specializing in growing tomatoes. The traditional pictogram of a tomato was used as a symbol of the brand and has become a puzzle piece in the design of packaging and boxes. This visual system allows to compose the store’s interior in an attractive and original way. The materials that were used for the project are natural and organic (such as felt, cotton, recycled paper, cardboard). 

Projekt identyfikacji, gadżetów i opakowań dla Gospodarstwa Ogrodniczego Łęgajny, specjalizującego się w uprawie pomidorów.Tradycyjny ilustracyjny piktogram pomidora został użyty jako symbol wizualny marki i stał się elementem układanki w projekcie opakowań i kartonów. Stworzony system wizualny pozwala na komponowanie przestrzeni sklepu w atrakcyjny i widoczny sposób. Materiały, które zostały użyte do realizacji projektu, są naturalne i ekologiczne, np. filc, bawełna, papier recyklowany, karton.

Read More

project Wiesz jak jest
design Poważne studio (Alicja, Kobza, Małgorzata Frąckiewicz, Tomek Głowacki) 
link www.powaznestudio.com 

Project devoted to the memory of Professor. Boleslaw W. Lewicki. This is the second edition complemented by a monographic essay and bibliography, film by Grzegorz Krolikiewicz and memories of former students of the professor. “You know how it is” is the the memory of prof. Lewicki of the concentration camps in which he had lived. This book, by a professor, is a natural result of the need to write something about the camps, since he was there with friends, about the rain and the dark, the sky full of smoke and clouds of the enemy, because they deserve the stigma of hating memory. The idea of ​​the project was the chosen components – yellowing wood paper, jagged edges of laminated cover. The whole set is packed in a simple cardboard box. Designers wanted to refer to the main theme of the book – memories of the concentration camps – through avoiding any illustration. The only colored part of the book is the red thread hidden in the spine.

Projekt publikacji poświęconej pamięći prof. Bolesława W. Lewickiego. Jest to drugie wydanie uzupełnione o szkic monograficzny i bibliografię, film Grzegorza Królikiewicza oraz wspomnienia byłych studentów profesora. „Wiesz jak jest” to wspomnienie prof. Lewickiego dotyczące obozów koncentracyjnych, w jakich przebywał. Książka ta, według profesora, jest naturalnym wynikiem potrzeby napisania czegoś o obozach, skoro się tam było, o przyjaciołach, skoro się z nimi stało w deszczu i mroku, pod niebem pełnym dymu i chmur, o wrogach, ponieważ należy im się wciąż piętno nienawidzącej pamięci. Pomysłem na projekt był materiał – żólknący papier drzewny, postrzępione krawędzie nielaminowanych okładek. Cały zestaw zapakowany jest w proste pudełko z tektury falistej. Projektanci chcieli nawiązać do głównego tematu książki – wspomnień z obozów koncentracyjnych. Jedynym kolorowym elementem książki jest czerwona nić schowana w grzbiecie.

Read More

project Hya-Joint
design artentiko
link www.artentiko.com

Identity and packaging design for Hya-Joint – medicinal product recommended for the treatment of arthritis pain, containing hyaluronic acid.

Projekt loga i opakowania dla Hya-Joint na rynek polski – produktu medycznego wskazanego w leczeniu bólu stawów, zawierającego kwas hialuronowy.


Read More

project Tools playing cards
design super super
link www.supersuper.pl 

52 custom playing cards designed by super super studio especially for Art Yard Sale at Ufficio Primo, Warsaw 2013.

52 karty do gry specjalnie zaprojektowane przez studio super super na targi Art Yard Sale w Ufiicio Primo w Warszawie, 2013.

Read More

project Drawing North
design Krzysztof Domaradzki / studiokxx
link www.studiokxx.com

CD packaging design created for Drawing North’s album Of Sand And Stone.
Projekt opakowania CD wykonany do albumu Of Sand And Stone grupy Drawing North.

Read More